Programma 6 Middelen

Inleiding

In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken. De algemene middelen bestaan onder andere uit:

  • lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges);
  • Provinciefonds;
  • resultaten uit vermogen en deelnemingen;
  • taakstellingen en reserveringen.

Actuele ontwikkelingen zijn:

  • Met ingang van 2012 kort het Rijk € 300 mln op het Provinciefonds. Tevens heeft het Rijk een nieuw verdeelmodel ingevoerd. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. De ramingen zijn gebaseerd op de meicirculaire. De gevolgen van de septembercirculaire worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2012.
  • In het Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over het decentraliseren van rijkstaken naar provincies. Uitgangspunt van Zuid-Holland hierbij is dat het Rijk voldoende middelen decentraliseert om de uitvoering van betreffende taken volledig te kunnen dekken.
  • Het aantal energiezuinige auto's neemt sterk toe. Als gevolg daarvan staan de inkomsten uit de opcenten Motorrijtuigenbelasting onder druk.
  • In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om het opcententarief alleen te verhogen (met maximaal 50% van de inflatiecorrectie) als het meerjarig financieel perspectief daar aanleiding toe geeft.

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Lasten

-379

-15.587

-23.828

-36.402

Baten

527.006

535.580

549.286

522.711

Resultaat voor bestemming

527.385

551.166

573.114

559.113

Onttrekking reserves

2.045

0

0

0

Storting reserves

450

0

0

0

Resultaat na bestemming

528.979

551.166

573.114

559.113

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Incidentele lasten

5.527

93

0

0

Incidentele baten

17.472

13.138

11.675

0

Resultaat voor bestemming

11.945

13.046

11.675

0

Onttrekking reserves

2.045

0

0

0

Storting reserves

450

0

0

0

Resultaat na bestemming

13.540

13.046

11.675

0