Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Inleiding

De integrale ruimtelijke projecten uit de vorige collegeperiode zijn geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat een aantal projecten niet meer voldoet aan de criteria die Gedeputeerde Staten aan de integrale ruimtelijke projecten stellen. Met het Hoofdlijnenakkoord is gekozen voor een nieuwe selectie van projecten. Dit zijn de bestaande projecten Zuidplaspolder en Oude Rijnzone, het project Kust met een mogelijke scopeverbreding met Goeree-Overflakkee en het project Deltapoort dat de status van integraal ruimtelijk project heeft gekregen. De voormalige integrale ruimte projecten Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam, As Leiden-Katwijk, Hof van Delfland en Project Mainportontwikkeling Rotterdam voldeden niet meer aan de criteria en zijn daarom ondergebracht in de beleidsprogrammas.

Een integraal ruimtelijk project is altijd een bovensectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende andere partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk moet continu op de gezamenlijkheid liggen, zodat alle partijen zich medeverantwoor­delijk voelen.

Er zijn drie fasen in een gebiedsontwikkelingsprogramma, te weten

  1. de verkenningsfase;
  2. de visie- en planvormingsfase;
  3. de uitvoeringsfase.

Langs deze fasen zijn de integrale ruimtelijke projecten in dit programma per doel nader uitgewerkt.

 

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Lasten

10.618

7.832

6.830

6.829

Baten

60

30

30

30

Resultaat voor bestemming

-10.558

-7.802

-6.800

-6.799

Onttrekking reserves

3.292

100

100

100

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-7.266

-7.702

-6.700

-6.699

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Incidentele lasten

3.885

1.100

100

100

Incidentele baten

30

0

0

0

Resultaat voor bestemming

-3.855

-1.100

-100

-100

Onttrekking reserves

3.292

100

100

100

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-563

-1.000

0

0