Programma 4 Bestuur en Samenleving

Inleiding

Zuid-Holland is een provincie die aansprekende resultaten neerzet door te excelleren op haar kerntaken ruimte, mobiliteit, groen en economie. Het college van Gedeputeerde Staten kiest voor een bestuursstijl waarin vertrouwen, verbinden en ruimte geven centraal staan. Dit betekent dat de provincie bestuurlijke partners, zoals gemeenten, actief ondersteunt bij het realiseren van hun opgaven en ambities. De provincie wil haar partners niet onnodig voor de voeten lopen of opzadelen met lasten. Vanuit het principe je gaat erover of niet beperkt de provincie onnodige bestuurlijke drukte en richt zij zich op het leveren van concrete prestaties.

De provincie voert tot de overdracht haar wettelijke verantwoordelijkheden en taken voor jeugdzorg op het huidige niveau uit, gericht op kwalitatief goede en tijdig geboden zorg.

De activiteiten in het kader van maatschappelijke participatie zullen dit jaar op basis van Bestuursakkoord en Hoofdlijnenakkoord worden herijkt. Versobering en afbouw van niet-wettelijke taken zullen worden uitgewerkt. Aandacht zal blijven voor kwetsbare groepen zoals jongeren, tienermoeders en dak- en thuislozen. De afbouw van de Regionale Agenda Samenleving geschakeld aan de transitie jeugdzorg zal in overleg met de samenwerkende gemeenten plaatsvinden.

Voor cultureel erfgoed ligt de kern van de activiteiten bij de bescherming, ontsluiting en ontwikkeling van gezichtsbepalend erfgoed in Zuid-Holland. De belangrijkste ontwikkeling is de door het Rijk gewenste modernisering van het monumentenbeleid, waarbij het Rijk onder meer afspraken met provincies wil maken over de matching van middelen. In lijn daarmee vindt er een verdere accentverschuiving plaats: van behoud naar ontwikkeling en van objectgerichte naar gebiedsgerichte monumentenzorg.

Het kabinet wil de komende jaren een stelselherziening publieke omroepen invoeren. De activiteiten omvatten de bekostiging van de regionale omroepen en de instandhouding van de provinciale steunfunctie-instelling voor de gemeentelijke bibliotheken.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Lasten

208.394

206.289

206.284

206.227

Baten

106.593

106.593

106.593

106.593

Resultaat voor bestemming

-101.801

-99.697

-99.692

-99.635

Onttrekking reserves

652

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-101.150

-99.697

-99.692

-99.635

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Incidentele lasten

696

42

57

0

Incidentele baten

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

-696

-42

-57

0

Onttrekking reserves

652

0

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-45

-42

-57

0