Programma 1 Groen en Water

Inleiding

De groen- en wateropgaven zijn van belang voor het economisch vestigingsklimaat in de provincie en zijn nauw verweven met andere provinciale beleidsopgaven op het gebied van de ruimtelijke ordening en bereikbaarheid. In deze collegeperiode heeft groen om de stad prioriteit. Ook wil de provincie het aandeel particulier en agrarisch natuurbeheer vergroten, het beheer van recreatiegebieden efficiënter organiseren en de waardevolle landschappen behouden. Het huidige beleid op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid wordt voortgezet.

Om de opgaven te realiseren werkt de provincie samen met haar partners: waterschappen, gemeenten, Rijk, aangrenzende provincies, recreatieschappen, terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en marktpartijen.

Ten tijde van het opstellen van deze Begroting is er nog geen duidelijkheid over de uitwerking van de aangekondigde rijksbezuiniging op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Wel is duidelijk dat de op dit moment voor het beheer van groen in de rijksbegroting gereserveerde middelen tekortschieten. De uitkomsten van de onderhandelingen over het Investeringsbudget Landelijk Gebied zullen de provinciale inzet binnen dit programma, op het gebied van groen en deels ook op het gebied van water, voor een belangrijk deel bepalen. Deze Begroting is daarom nog gebaseerd op de verdeling van het bestaande Investeringsbudget Landelijk Gebied. Na een mogelijk onderhandelingsakkoord met het Rijk wordt een Uitvoeringsprogramma Groen 2012-2015 opgesteld met bijbehorende begrotingswijzigingen.

De provincie wil dat het beheer van het groen beter geregeld is. De inzet daarbij is een betere balans tussen investeringen en beheer. Dit is noodzakelijk voor het behoud van het draagvlak voor het groenbeleid.

Middeleninzet programma 1

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Lasten

178.733

181.267

125.045

99.921

Baten

107.019

101.230

33.437

21.981

Resultaat voor bestemming

-71.715

-80.037

-91.608

-77.940

Onttrekking reserves

16.779

12.127

13.671

10

Storting reserves

3.390

0

0

0

Resultaat na bestemming

-58.325

-67.911

-77.938

-77.930

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2012

Raming 2013

Raming 2014

Raming 2015

Incidentele lasten

43.377

53.400

55.369

30.786

Incidentele baten

20.422

21.808

12.232

776

Resultaat voor bestemming

-22.955

-31.592

-43.136

-30.010

Onttrekking reserves

16.779

12.127

13.671

10

Storting reserves

3.390

0

0

0

Resultaat na bestemming

-9.566

-19.466

-29.466

-30.000