Programma 6 Middelen

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

7.023

8.607

0

15.630

Baten

527.006

-6.040

0

520.966

Resultaat voor bestemming

519.983

-14.647

0

505.336

Bijdrage uit reserve

22.045

24.320

0

46.365

Storting in reserve

450

0

0

450

Resultaat na bestemming

541.577

9.673

0

551.250

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Incidentele Lasten

4.984

9.707

0

14.690

Incidentele Baten

17.472

-9.069

0

8.403

Resultaat voor bestemming

12.488

-18.776

0

-6.287

Bijdrage uit reserve

22.045

24.320

0

46.365

Storting in reserve

450

0

0

450

Resultaat na bestemming

34.083

5.544

0

39.627

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een financieel gezonde huishouding. Dit is van belang voor de rechtmatigheid van het provinciale handelen en voor de maatschappelijke legitimiteit van de provincie. De provincie werkt immers direct dan wel indirect (via het Rijk) met belastinggeld van burgers en bedrijven.

Een financieel gezonde huishouding komt in de eerste plaats tot uitdrukking in een sluitende Begroting, waarin baten en lasten meerjarig met elkaar in evenwicht zijn (zie hiervoor het meerjarig financieel perspectief).

In de tweede plaats dient de provincie te beschikken over voldoende weerstandscapaciteit. Deze is nodig om financiële consequenties van (niet-begrote) risicos op te kunnen vangen.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

6.1.

weerstandsvermogen

Was

≥ 2,0

PM

PM

PM

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012  

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

7.023

8.607

0

15.630

Baten

207.006

-1.040

0

205.966

Resultaat voor bestemming

199.983

-9.647

0

190.336

Algemene reserve

20.545

24.095

0

44.640

Frictiekosten PNS/OvT

1.500

100

0

1.600

2011 DP Project Lentevreugd

0

125

0

125

Bijdrage uit reserve

22.045

24.320

0

46.365

Provinciale middelen

450

0

0

450

Storting in reserve

450

0

0

450

Resultaat na bestemming

221.577

14.673

0

236.250

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 7,83 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 7,83 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 1,27 mln

De taakstellingen en reserveringen zijn bijgesteld met:

  • - 0,8 mln, gelden vloeien terug naar de reserve Luchtkwaliteit NSL (doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder).
  • + € 1,4 mln wordt ten behoeve van het dekkingstekort op de loonkosten uit projecten gedekt.
  • € 0,85 mln, ten behoeve van de uitvoering van de taakstelling FmA wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Hierin zal het benodigde frictiekostenbudget worden opgenomen. Op basis van de huidige afspraken uit de collectieve arbeidsvoorwaarden is de verwachting dat hiervoor € 10,0 mln benodigd zal zijn. Derhalve is bij Voorjaarsnota 2012 reeds € 0,85 mln aangevraagd.

- 0,5 mln

De post onvoorzien wordt ingezet ter dekking van (een deel van) de hogere bijdrage aan het exploitatietekort Grondbank Zuidplaspolder onder doel 5.2.

Baten

 

- 10,34 mln

Aan alle activa van de provincie wordt een rente toegerekend. Tegenover de toegerekende rente wordt de bespaarde rente berekend. De bespaarde rente is het verschil tussen de toegerekende rente en de betaalde rente op langlopende leningen. Als gevolg van een verlaging van de toegerekende rente daalt de bespaarde rente met € 10,34 mln.

+ 9,87 mln

De algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen van het Provinciefonds zijn respectievelijk € 1,89 mln neerwaarts en € 11,76 mln opwaarts bijgesteld.

De nadere toelichtingen van de baten decentralisatie-uitkeringen zijn opgenomen in de betreffende programmas, waarin de lastenbudgetten zijn verhoogd.

  • Nieuw Reijerswaard ad € 5 mln in programma 3
  • Modernisering Monumentenzorg ad 3,03 mln in programma 4
  • Topper-middelen ad € 2,58 mln in programma 3
  • Bodemsanering voor Gasfabriek Hellevoetsluis en EMK terrein ad € 1,05 mln in programma 3
  • Invoeringskosten Jeugd 2012 ad € 0,1 mln in programma 4.

- 0,65 mln

De verwachte baat als gevolg van dividenduitkeringen is verlaagd met € 0,65 mln. Dit is het gevolg van het halveren van het uit te keren dividend door BNG en het afzien van dividend door NWB.

+ 0,08 mln

De eindafrekeningen zijn voldaan aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er resteert een bedrag van € 0,08 mln in het OVP Cultuurbereik. Voorgesteld wordt om dit bedrag te laten vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte.

Bijdrage uit reserve

 

+ 24,09 mln

De voorgestelde begrotingswijzingen voor de Voorjaarsnota leiden tot een claim van € 24,09 mln op de financiële ruimte in het Budgettair Kader. Voorgesteld wordt om deze claim te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.

+ 0,13 mln

In 1996 is in het streekplan West het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd opgenomen. Door vertraging is de huidige bouwweg in dit gebied nog niet vervangen door een definitieve weg. Deze weg wordt in 2012 afgerond. Voorgesteld wordt om ad € 0,13 mln te onttrekken uit de programmareserve 6 ter dekking van de plan- en wegbudget in de bedrijfsvoeringsparagraaf.

+ 0,1 mln

Om de uitvoering te geven aan het Hoofdlijnenakkoord is het programma Focus met ambitie 2010-2015 opgesteld. In 2011 is € 0,1 mln voor organisatiekosten van dit programma niet besteed. Om de organisatiekosten voor Focus met Ambitie in 2012 te dekken is een reservering opgenomen in programma Middelen. Voorgesteld om € 0,1 te onttrekken uit de reserve programma 6 ter dekking van de reservering Focus met Ambitie.

 

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een belastingdruk die past bij het provinciale voorzieningenniveau.

De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting is veruit de belangrijkste belastingheffing voor de provincie.

Provinciale Staten stellen jaarlijks het opcententarief vast. Dit tarief is gebonden aan een wettelijk maximum, dat jaarlijks door het Rijk (op basis van inflatie­ontwikkelingen) wordt aangepast.

Beleidslijn van het college is om het huidige tarief gelijk te houden, zodat de relatieve lastendruk voor inwoners van Zuid-Holland afneemt (in het licht van de gevolgen van de economische crisis voor burgers).

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat het opcententarief alleen stijgt (met maximaal 50% van de inflatie) als het meerjarig financieel perspectief daar aanleiding toe geeft.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

6.2.

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijke maximum

Was

88,5%

87,0%

85,5%

83,5%

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Baten

320.000

-5.000

0

315.000

Resultaat voor bestemming

320.000

-5.000

0

315.000

Resultaat na bestemming

320.000

-5.000

0

315.000

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Baten

 

- 5 mln

Op basis van de huidige inzichten wordt de baten uit opcenten Motorrijtuigenbelasting neerwaarts bijgesteld. De reden is dat er minder baten zijn vanwege toename milieuzuinige autos met vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting.

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2012

Uitgaven

35

10.000

0

10.035

Inkomsten

801

0

0

801

Saldo Investeringen

766

-10.000

0

-9.234

 

Toelichting bijstelling per investering

Naam investering

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Uitgaven

 

+ 10,0 mln

In februari 2011 hebben Provinciale Staten ingestemd met de deelneming van de provincie in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) Capital BV voor een bedrag van € 10,0 mln. Hieraan zijn enkele aan ROM-D en de Drechtsteden gestelde voorwaarden verbonden. Het blijkt dat er nog niet aan deze voorwaarden is voldaan. Dit heeft er toe geleid dat er in 2011 geen storting heeft plaatsgevonden in de deelneming.

GS hebben een definitief besluit genomen om deel te nemen in ROM-D Capital BV. Dit betekent dat er in 2012 voorgesteld wordt om een kapitaalkrediet van € 10,0 mln beschikbaar te stellen.