Programma 6 Middelen

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

7.023

8.607

-7.570

8.060

Baten

527.006

-6.040

-10.117

510.848

Resultaat voor bestemming

519.983

-14.647

-2.547

502.789

Bijdrage uit reserve

22.045

24.320

2.717

49.082

Storting in reserve

450

0

10.304

10.754

Resultaat na bestemming

541.577

9.673

-10.134

541.116

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 (incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Incidentele Lasten

4.984

9.707

-9.260

5.431

Incidentele Baten

17.472

-9.069

-10.117

-1.714

Resultaat voor bestemming

12.488

-18.776

-858

-7.145

Bijdrage uit reserve

22.045

24.320

2.717

49.082

Storting in reserve

450

0

10.304

10.754

Resultaat na bestemming

34.083

5.544

-8.445

31.183

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een financieel gezonde huishouding. Dit is van belang voor de rechtmatigheid van het provinciale handelen en voor de maatschappelijke legitimiteit van de provincie. De provincie werkt immers direct dan wel indirect (via het Rijk) met belastinggeld van burgers en bedrijven.

Een financieel gezonde huishouding komt in de eerste plaats tot uitdrukking in een sluitende Begroting, waarin baten en lasten meerjarig met elkaar in evenwicht zijn (zie hiervoor het meerjarig financieel perspectief). In de tweede plaats dient de provincie te beschikken over voldoende weerstandscapaciteit. Deze is nodig om financiële consequenties van (niet-begrote) risicos op te kunnen vangen.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

6.1.

weerstandsvermogen

Streefwaarde

≥ 2,0

PM

PM

PM

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

7.023

8.607

-7.570

8.060

Baten

207.006

-1.040

-10.117

195.848

Resultaat voor bestemming

199.983

-9.647

-2.547

187.789

Algemene reserve

20.545

24.095

0

44.640

Zwakke schakels (Flaauwe werk, Noordwijk)

0

0

127

127

Frictie algemeen

0

0

860

860

Frictiekosten PNS/OvT

1.500

100

1.730

3.330

2011 DP Project Lentevreugd

0

125

0

125

Bijdrage uit reserve

22.045

24.320

2.717

49.082

Provinciale middelen

450

0

0

450

Transitie subsidie

0

0

3.150

3.150

Frictie algemeen

0

0

7.154

7.154

Storting in reserve

450

0

10.304

10.754

Resultaat na bestemming

221.577

14.673

-10.134

226.116

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 4,03 mln

Loonkosten

Loonkosten worden begroot in de paragraaf Bedrijfsvoering. Vanuit deze paragraaf vindt verdeling plaats naar de bedrijfsonderdelen. Voor de verdeling van de loonkostenbudgetten is administratieve overheveling van een aantal stelposten van programma Middelen naar Bedrijfsvoering noodzakelijk. Het gaat om de volgende posten:

  • stelpost ter dekking van het tekort op het loonkostenbudget van € 4,0 mln, zoals opgenomen bij Begroting2012;
  • stelpost voor het dekken van recent afgesloten CAO afspraken (€ 0,63 mln);
  • stelpost ter dekking van het administratieve verschil in de loonkostenbudgetten (- € 0,6 mln).

- 3,45 mln

Bij de 1e Verzamelwijziging 2012 is conform het Hoofdlijnenakkoord de taakstelling op de subsidies ingeboekt. Een deel van het additioneel bezuinigde budget wordt binnen prioritaire themas ingezet en een ander deel om de transitie die een thema doormaakt te versterken. De transitieactiviteiten hebben een meerjarig karakter, daarnaast is er ook een deel van het teveel bezuinigde budget nodig voor de vorming van een behoedszaamheidsbuffer. Derhalve wordt voorgesteld om € 3,2 mln van het budget 2012 te storten in een hiervoor bestemde reserve, Transitie Subsidies. Een deel van de herallocatiemiddelen zijn in 2012 niet meer nodig, voorgesteld wordt om deze middelen ad € 0,3 mln te laten vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte.

+ 1,0 mln

Ieder jaar wordt bij Jaarrekening een inschatting gemaakt van nog te ontvangen facturen voor geleverde prestaties.De vrijval van balansverplichtingen vindt bij het betreffende programma plaats en niet in programma6. De totale vrijval van balansverplichtingen wordt geraamd op € 1,31 mln. Met een vrijval van €1,0mln is rekening gehouden in programma6. Voorgesteld wordt het resterende deel ad € 0,31 mln ten gunste van de financiële ruimte te brengen.

- 0,85 mln

Focus met Ambitie (FmA)

Voorgesteld wordt om de bij Voorjaarsnota 2012 gereserveerde middelen voor frictiekosten FmA vrij te laten vallen en vervolgens toe te voegen aan de nieuwe reserve Frictie Algemeen.

- 0,1 mln

Voor juridische ondersteuning bij in te stellen bezwaar- en (mogelijk) beroepszaken tegen de bezuinigingsbesluiten van de provincie is inhuur noodzakelijk. Dekking voor de hiermee gepaard gaande kosten wordt gevonden in destelpost "Behoedzaamheid en frictie" in programma Middelen ten gunste van de Bedrijfsvoeringparagraaf.

- 0,1 mln

Programmakosten Focus met Ambitie

Dit betreft een administratieve boeking. Bij Voorjaarsnota 2012 is voor invulling van de organisatiekosten Focus met Ambitie in programma 6 Middeleneen stelpost opgenomenvan € 0,1 mln.Voorgesteld wordt om deze middelen, ter dekking van de organisatiekosten van FmA, over te hevelen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

- 0,04 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichting over de wijziging van deze post wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Baten

 

- 7,58 mln

De decentralisatie uitkeringen voor herstructurering bedrijventerreinen Topper middelen en Nieuw Reijerwaard worden overgeheveld naar programma 3, doel 3.4.

- 1,9 mln

Op basis van de junicirculaire 2012 is de bijdrage Provinciefonds 2012 inclusief nacalculatie voorgaande jaren, neerwaarts bijgesteld.

- 0,65 mln

In de huidige markt is verkoop van onroerend goed een moeilijke materie. Op basis van de huidige inzichten dienen de begrote baten voor steunpunten naar beneden te worden bijgesteld van € 0,45 mln naar € 0,15 mln en de begrote baten voor verspreide eigendommen van € 0,5 mln naar € 0,15 mln. Voorgesteld wordt in totaal € 0,65 mln ten laste van de financiële ruimte te brengen.

- 0,29 mln

De decentralisatie-uitkeringen 2012-2016 Sterke Regio's voor het project Coolport zijn in de junicirculaire Provinciefonds 2012 verlaagd met € 0,29 mln. De lasten in programma 3 worden met hetzelfde bedrag verlaagd.

+ 0,18 mln

Europese zwemwaterrichtlijnen

De provincie ontvangt over de periode 2012-2015 een decentralisatie uitkering in verband met de invoering van de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn en de nieuwe verplichtingen die daaruit volgen voor de provincie. Deze nieuwe verplichtingen zijn voornamelijk het informeren van publiek (burgers) over de zwemkwaliteit op zwemwaterlocaties met behulp van borden en via het internet. (zie ook programma 2, Doel 2.4).

- 0,11 mln

Als deelnemer in de liquidatie stichting waarborgfonds Bestuursacademie ontvangt de provincie Zuid-Holland een liquidatie-uitkering van circa € 0,11 mln. Voorgesteld wordt om deze incidentele baat ten gunste van de financiële ruimte te brengen.

- 0,02 mln

In de junicirculaire Provinciefonds is aangekondigd dat de decentralisatie-uitkering bodemsanering in 2012 wordt verlaagd met een bedrag van € 0,02 mln. De korting is het gevolg van de toepassing van een nieuwe verdeelsleutel door het Rijk (zie ook programma 3, Doel 3.3).

Storting in reserve

 

+ 7,15 mln

Reserve Frictie Algemeen

Bij Voorjaarsnota 2012 is gemeld dat, op basis van de huidige afspraken uit de collectieve arbeidsvoorwaarden, de verwachting is dat voor de benodigde frictiekosten bij de uitvoering van de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) € 10,0 mln benodigd zal zijn. Derhalve is bij Voorjaarsnota 2012 al € 0,85 mln gereserveerd.

Naast FmA is er sprake van andere organisatieontwikkelingtrajecten, zoals de verzelfstandiging van de dienst G.Z-H en beëindiging van directie Omgevingsdiensten als gevolg van de vorming RUDs. Ook voor deze ontwikkelingen zullen kosten worden gemaakt voor onder andere begeleiden van personeel naar ander werk.

Voorgesteld wordt om een nieuwe reserve te vormen. Via deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen zo flexibel worden ingezet. Voorgesteld wordt om deze reserve te voeden met eerder voor frictiekosten gereserveerde middelen voor OvT/PNS (€ 3,33 mln) en FmA (€ 0,85 mln). Deze middelen blijven hiermee beschikbaar voor het oplossen van fricties die voortvloeien uit OvT/PNS en FmA.

Daarnaast wordt voorgesteld om, in lijn met de bij Voorjaarsnota 2012 ingezette koers, hiervoor een deel van de bij deze Najaarsnota incidenteel vrijvallende bedrijfsvoeringsbudgetten in te zetten (€ 5,3 mln, zijnde het bedrag boven de minimum stand van de Algemene reserve van € 30,0 mln). Van dit saldo loopt € 2,97 via programma 6.

Door de in de Begroting 2012 en bij Najaarsnota 2012 geraamde onttrekkingen in 2012 ad € 1,69 mln voor frictie OvT/PNS en opheffen directie Omgevingsdiensten, is de geraamde stand van deze reserve per 31-12-2012 € 7,79 mln.

+ 3,15 mln

Transitie Subsidie

De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

+ 2,59 mln

Reserve Frictie algemeen en OvT/PNS

Deze bijdrage aan de exploitatie heeft betrekking op de omvorming van de oude reserve Frictie OvT/PNS naar de nieuwe reserve Frictie algemeen.

+ 0,13 mln

Zwakke schakels

Dit betreft vrijval van de reserve Zwakke Schakels ten gunste van de financiële ruimte.

 

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een belastingdruk die past bij het provinciale voorzieningenniveau.

De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting is veruit de belangrijkste belastingheffing voor de provincie.

Provinciale Staten stellen jaarlijks het opcententarief vast. Dit tarief is gebonden aan een wettelijk maximum, dat jaarlijks door het Rijk (op basis van inflatie­ontwikkelingen) wordt aangepast.

Beleidslijn van het college is om het huidige tarief gelijk te houden, zodat de relatieve lastendruk voor inwoners van Zuid-Holland afneemt (in het licht van de gevolgen van de economische crisis voor burgers).

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat het opcententarief alleen stijgt (met maximaal 50% van de inflatie) als het meerjarig financieel perspectief daar aanleiding toe geeft.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

6.2.

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum

Streefwaarde

88,5%

87,0%

85,5%

83,5%

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Baten

320.000

-5.000

0

315.000

Resultaat voor bestemming

320.000

-5.000

0

315.000

Resultaat na bestemming

320.000

-5.000

0

315.000

Toelichting bijstelling

Geen bijstelling

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 (incl. 1e wijz)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2012

Uitgaven

35

10.000

0

10.035

Inkomsten

801

0

0

801

Saldo Investeringen

766

-10.000

0

-9.234

Toelichting bijstelling per investering

Geen bijstelling.