Programma 6 Middelen

« Naar Begroting 2012 - Programma 6 Middelen

Middeleninzet Programma 6

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

1e Verzamel- wijziging

Begroting na wijziging

Lasten

       

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

-379

7.402

7.023

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

0

0

0

Totaal lasten

 

-379

7.402

7.023

Baten

       

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

207.006

0

207.006

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

320.000

0

320.000

Totaal baten

 

527.006

0

527.006

Resultaat voor bestemming

527.385

-7.402

519.983

Bijdrage uit reserve

2.045

20.000

22.045

Storting in reserve

450

0

450

Resultaat na bestemming

528.980

12.598

541.577

Toelichting wijzigingen

Personeel, Organisatie en Inhuur
De bezuiniging op externe inhuur is in de Begroting 2012 vooralsnog in programma 6 Middelen verwerkt. De toewijzing van deze taakstelling naar directies en doelen is nader uitgewerkt in de Bedrijfsvoerings­paragraaf van de Begroting 2012. Op basis hiervan wordt voorgesteld een bedrag van € 2,3 mln in programmas 1 tot en met 5 af te ramen ten gunste van programma 6.

Subsidies
De bezuiniging op subsidies is in de Begroting 2012 vooralsnog in programma 6 Middelen verwerkt. Op basis hiervan wordt voorgesteld een bedrag van € 4,85 mln in programmas 1 tot en met 5 af te ramen ten gunste van programma 6.

Een aantal subsidieplafonds is in de Begroting 2012 neerwaarts bijgesteld. De indexatie van een aantal van deze subsidieplafonds is abusievelijk niet aangepast aan deze verlaging. Dit heeft als gevolg dat in totaal € 0,25 mln bij doelen 2.2, 4.5 en 4.6 wordt verlaagd en ten gunste komt van de stelpost Subsidies in programma 6.

Overig

RodS
In het Hoofdlijnenakkoord is door de coalitie € 100 mln extra uigetrokken voor Recreatie om de Stad (RodS) in 2011 tot en met 2015. Het bij de behandeling van de Begroting 2012 door PS genomen besluit met betrekking tot de jaarschijf 2011 is in deze Verzamelwijziging technisch verwerkt. Het betreft een onttrekking aan de algemene reserve en een toevoeging aan de reserve Groene Ambities van € 20 mln

« Naar Begroting 2012 - Programma 6 Middelen