Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

10.618

-814

0

9.804

Baten

60

1.821

0

1.881

Resultaat voor bestemming

-10.558

2.636

0

-7.922

Bijdrage uit reserve

3.292

379

0

3.671

Resultaat na bestemming

-7.266

3.015

0

-4.251

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Incidentele Lasten

3.885

-814

0

3.070

Incidentele Baten

30

1.821

0

1.851

Resultaat voor bestemming

-3.855

2.636

0

-1.219

Bijdrage uit reserve

3.292

379

0

3.671

Resultaat na bestemming

-563

3.015

0

2.452

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust

Wat willen we bereiken?

De integrale ontwikkeling en versterking van de kust heeft als onderdelen:

  • versterken zwakke schakels;
  • de Zandmotor;
  • integrale ontwikkeling Delflandse Kust.

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor de huidige en komende generaties. Deze doelstelling is in lijn met het advies van de Deltacommissie, waarin de Zandmotor als voorbeeld is genoemd. Daarnaast zorgt het kustprogramma voor extra natuur- en recreatiegebied, waaraan in dit drukke deel van de Randstad grote behoefte bestaat. Op die manier draagt het kustprogramma bij aan het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in de provincie Zuid-Holland voor burgers en bedrijven en de aantrekkelijkheid van deze regio als vakantiebestemming.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

7.937

-2.404

0

5.532

Baten

0

1.016

0

1.016

Resultaat voor bestemming

-7.937

3.421

0

-4.516

Zwakke schakels (Flaauwe werk,Noordwijk)

0

367

0

367

Programmamanagement Kustontwikkeling

725

0

0

725

IRP Delflandse kust

437

0

0

437

Zandmotor

2.130

12

0

2.142

Bijdrage uit reserve

3.292

379

0

3.671

Resultaat na bestemming

-4.645

3.800

0

-845

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 3,31 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 3,31 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 1,02 mln

Als gevolg van de aanleg van de Zandmotor maken de reddingsbrigades extra kosten, moeten er toezichthouders aangesteld worden via de gemeente Westland en een medewerker Zandmotor via de Veiligheidsregio Haaglanden. De totale kosten hiervoor bedragen € 0,52 mln. Daarnaast worden de risicos voor Dunea voor de drinkwaterwinning als gevolg van de aanleg van de Zandmotor afgekocht. De afkoopsom bedraagt € 0,5 mln . De uitgaven worden gedekt uit de in de OVP gereserveerde middelen.

+ 0,37 mln.

In 2012 wordt het project Zwakke Schakel Noordwijk afgerond en financieel afgewikkeld. Voor deze afwikkeling is nog € 0,4 mln nodig. De lasten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve.

- 0,34 mln

Begin 2011 zijn voor Deltapoort financiële afspraken gemaakt voor 1,5 jaar, dus tot 1 juli 2012. Voor de hiervoor benodigde middelen wordt € 0,3 mln uit de beschikbare middelen voor algemene projectmanagementkosten IRP bijgedragen uit doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving.

- 0,08 mln

Voor het coördinerend programma Zuidvleugel Zuid is, voor het voeren van de verkennende gesprekken en het opzetten van het coördinerend programma, € 0,08 mln nodig. Dekking is gevonden in de beschikbare middelen voor algemene projectmanagementkosten IRP.

- 0,08 mln

De kapitaallasten dalen met € 0,08 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2011 en de lagere renteomslag.

+ 0,01 mln

Als gevolg van een doorloop van de 1e opdracht van 2011 naar 2012 voor het jaarlijkse beheer en inrichting Zandmotor door het ZHL worden de lasten met € 0,01 mln verhoogd. Deze lasten worden gedekt uit de reserve.

Baten

 

+ 1,02 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,38 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

Wat willen we bereiken?

In het project Zuidplaspolder wordt gewerkt aan een integrale ontwikkeling van de Zuidplas. Het gaat dan om 7000 woningen, de geconcentreerde ontwikkeling van 200 ha nieuwe en verplaatsing van 80 ha verspreide kassen in een glastuinbouwbedrijvenlandschap, de realisatie van 110 ha bedrijventerrein, de aanleg van parallelle weginfrastructuur, een station en circa 400 ha groen en natuur, inclusief ruimte voor waterberging. Voor de woningbouw ligt het accent op landelijk wonen in een aan te leggen landschap en dorpsuitbreidingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

1.083

1.600

0

2.683

Baten

30

0

0

30

Resultaat voor bestemming

-1.053

-1.600

0

-2.653

Resultaat na bestemming

-1.053

-1.600

0

-2.653

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 1,82 mln

Als gevolg van de afwaardering van de boekwaarde van de gronden in 2011, kan de Grondbank de jaarlijkse exploitatielasten niet meer activeren. Deze kosten zullen nu in rekening gebracht worden bij de deelnemers. Voor de provincie betekent dit voor 2012 een bijdrage van € 1,82 mln. Voor 2013-2014 bedraagt de bijdrage respectievelijk € 1,8 mln en € 1,6 mln. Dekking vindt plaats uit de financiële ruimte.

- 0,22 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,22 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

Baten

 

0

Driehoek RZG, vordering op OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR)

Voor de bijdrage 2006 staat nog een vordering uit op het OBR. Over deze vordering is na 2006 een langdurige discussie ontstaan met het OBR. Nu is gebleken dat het OBR een aantal werkzaamheden heeft uitgevoerd die er toe hadden moeten leiden dat deze factuur door de provincie zou worden ingetrokken, wat echter niet gebeurd is. De vordering wordt nu alsnog afgeboekt en gedekt door een bijdrage uit de OVP's RZG middelen en Zuidplaspolder, die in het verleden gevoed zijn met vorderingen op de deelnemers.

Aangezien zowel de afboeking van de vordering en de bijdragen uit de OVPs op de baten worden geboekt, geeft de transactie een saldo nul.

 

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Samen met de regionale partners wil de provincie een kwaliteitsimpuls aan het gebied langs de Oude Rijn geven door verstedelijking (wonen en werken) te koppelen aan infrastructuur en te verbinden met de groen-blauwe structuur. Daarnaast moet worden voorzien in een (betere) recreatieve toegankelijkheid van dit deel van het Groene Hart. Samen met de gemeenten werkt de provincie aan de herstructurering van 160 ha bedrijventerreinen, verbetering van de infrastructuur (waaronder aanleg van de Maximabrug en de verbetering van de aansluiting N11-Zoeterwoude), woningbouw en de recreatieve bereikbaarheid van het Groene Hart (fiets- en wandelpaden en oeververbindingen over de Oude Rijn).

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

976

-829

0

147

Resultaat voor bestemming

-976

829

0

-147

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

0

0

0

0

Bijdrage uit reserve

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-976

829

0

-147

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,83 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,83 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

 

Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Het gebied Deltapoort kenmerkt zich door een grote sociaal-economische problematiek die gekoppeld wordt aan een zeer zwak leefomgevingsklimaat. Er is een relatief hoge werkeloosheid onder de vooral jonge en laagopgeleide beroepsbevolking. Om deze negatieve ontwikkeling te doorbreken moet er veel meer synergie tussen economische structuurversterking en sociaal-economische ontwikkeling ontstaan. Daarnaast nemen de problemen met de externe veiligheid langs het spoor en de snelwegen toe. Vanwege deze externe veiligheid dreigt er onder andere stagnatie van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in een brede zone langs de hoofdtransportroutes (bijvoorbeeld het Maasterras Drechtsteden). Voor een aantal opgaven ligt de oplossing op nationaal niveau maar vooral het verbeteren van de leefkwaliteit is een bovenregionale opgave waar de provincie een toegevoegde waarde heeft.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • stop verrommeling en versnippering;
  • investeren in verbetering van de leefomgeving en concurrentiekracht;
  • verbetering ruimtelijke kwaliteit;
  • versterken economische structuur;
  • verbeteren van het vestigingsklimaat;
  • routenetwerken;
  • vergroten toegankelijkheid en bruikbaarheid groen/landbouw/water.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

622

820

0

1.442

Baten

30

805

0

835

Resultaat voor bestemming

-592

-15

0

-607

Resultaat na bestemming

-592

-15

0

-607

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 1,14 mln

Begin 2011 zijn voor Deltapoort financiële afspraken gemaakt voor 1,5 jaar, dus tot 1 juli 2012. De hiervoor benodigde middelen ad € 1,1 mln worden voor € 0,34 mln gedekt door bijdragen van de Deltapoortpartners, voor € 0,5 mln uit de in de OVP gereserveerde middelen en voor € 0,3 mln uit de beschikbare middelen voor algemene projectmanagementkosten IRP die bij het doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust zijn ondergebracht.

- 0,4 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,4 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 0,08 mln

GS heeft besloten een coördinerend programma op bovenregionaal niveau (Zuidvleugel-zuid) op te starten met als doel de ruimtelijk economische ontwikkeling in samenhang te bevorderen en daarvoor verkennende gesprekken te voeren met de stadsregio Rotterdam en regio Drechtsteden. Voor het coördinerend programma Zuidvleugel Zuid is, voor het voeren van de verkennende gesprekken en het opzetten van het coördinerend programma, € 0,08 mln nodig. Dekking is gevonden in de beschikbare middelen voor algemene projectmanagementkosten IRP (doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust).

Baten

 

+ 0,5 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

+ 0,3 mln

Bijdrage van partners in het project Deltapoort. Zie Projectmanagementkosten RIP Deltapoort onder toelichting bij de lasten.

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen

Geen afwijkingen.