Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

10.618

-814

12.820

22.624

Baten

60

1.821

12.596

14.478

Resultaat voor bestemming

-10.558

2.636

-224

-8.146

Bijdrage uit reserve

3.292

379

221

3.892

Resultaat na bestemming

-7.266

3.015

-2

-4.254

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Incidentele Lasten

3.885

-814

12.820

15.890

Incidentele Baten

30

1.821

12.596

14.448

Resultaat voor bestemming

-3.855

2.636

-224

-1.443

Bijdrage uit reserve

3.292

379

221

3.892

Resultaat na bestemming

-563

3.015

-2

2.450

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

In februari 2012 is door GS besloten dat twee IRP programmas Kust en Deltapoort geen Integrale ruimtelijke projecten meer zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de IRP Kust in 2012 nagenoeg is afgerond. Deltapoort gaat als project terug naar de lijn. De nieuwe IRPs Goeree en Zuidvleugel Zuid worden verwerkt in de Begroting van 2013. De IRPs Deltapoort en Kust worden afgewikkeld conform de Begroting van 2012.

 

Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust

Wat willen we bereiken?

De integrale ontwikkeling en versterking van de kust heeft als onderdelen:

  • versterken zwakke schakels;
  • de Zandmotor;
  • integrale ontwikkeling Delflandse Kust.

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor de huidige en komende generaties. Deze doelstelling is in lijn met het advies van de Deltacommissie, waarin de Zandmotor als voorbeeld is genoemd. Daarnaast zorgt het kustprogramma voor extra natuur- en recreatiegebied, waaraan in dit drukke deel van de Randstad grote behoefte bestaat. Op die manier draagt het kustprogramma bij aan het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in de provincie Zuid-Holland voor burgers en bedrijven en de aantrekkelijkheid van deze regio als vakantiebestemming.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

7.937

-2.404

76

5.608

Baten

0

1.016

10

1.027

Resultaat voor bestemming

-7.937

3.421

-65

-4.581

Zwakke schakels (Flaauwe werk, Noordwijk)

0

367

-127

240

Reservering IRP's

0

0

270

270

Programmamanagement Kustontwikkeling

725

0

0

725

IRP Delflandse kust

437

0

0

437

Zandmotor

2.130

12

0

2.142

Bijdrage uit reserve

3.292

379

143

3.814

Resultaat na bestemming

-4.645

3.800

78

-767

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 0,27 mln

Goeree-Overflakkee wordt per 1/1- 2013 een nieuwe IRP. Vanuit de reserve IRP wordt voor verdere ontwikkeling en verkenning van Goeree-Overflakkee voor 2012 € 0,27 mln extra ter begroting gebracht.

- 0,13 mln

Zwakke Schakel Noordwijk

Deze middelen bleken niet nodig voor Zwakke Schakel Noordwijk en vallen vrij in de financiële ruimte.

- 0,08 mln

Zuidvleugel-Zuid

Voor de opzet van het programma voor de Zuidvleugel-Zuid wordt € 0,16 mln beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 0,08 mln gedekt uit de middelen voor prijscompensatie en 0,08 mln uit de reserve IRP.

+ 0,01 mln

Ten behoeve van het monitoringssyteem van de zandmotor wordt het budget verhoogd voor kosten als gevolg van een niet begrote betaling aan Rijkswaterstaat. De middelen worden onttrokken uit de overlopende passiva (OVP)

Baten

 

+ 0,01 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,14 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

Wat willen we bereiken?

In het project Zuidplaspolder wordt gewerkt aan een integrale ontwikkeling van de Zuidplas.

Het gaat dan om 7000 woningen, de geconcentreerde ontwikkeling van 200 ha nieuwe en verplaatsing van 80 ha verspreide kassen in een glastuinbouwbedrijvenlandschap, de realisatie van 110 ha bedrijventerrein, de aanleg van parallelle weginfrastructuur, een station en circa 400 ha groen en natuur, inclusief ruimte voor waterberging. Voor de woningbouw ligt het accent op landelijk wonen in een aan te leggen landschap en dorpsuitbreidingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

1.083

1.600

1

2.683

Baten

30

0

0

30

Resultaat voor bestemming

-1.053

-1.600

-1

-2.653

Resultaat na bestemming

-1.053

-1.600

-1

-2.653

Toelichting bijstelling

Geen bijstelling

 

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Samen met de regionale partners wil de provincie een kwaliteitsimpuls aan het gebied langs de Oude Rijn geven door verstedelijking (wonen en werken) te koppelen aan infrastructuur en te verbinden met de groen-blauwe structuur. Daarnaast moet worden voorzien in een (betere) recreatieve toegankelijkheid van dit deel van het Groene Hart. Samen met de gemeenten werkt de provincie aan de herstructurering van 160 ha bedrijventerreinen, verbetering van de infrastructuur (waaronder aanleg van de Maximabrug en de verbetering van de aansluiting N11-Zoeterwoude), woningbouw en de recreatieve bereikbaarheid van het Groene Hart (fiets- en wandelpaden en oeververbindingen over de Oude Rijn).

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

976

-829

12.587

12.733

Baten

0

0

12.586

12.586

Resultaat voor bestemming

-976

829

-1

-147

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

0

0

0

0

Bijdrage uit reserve

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-976

829

-1

-147

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 12,59 mln

De Gemeenschappelijke Regeling(GR) Oude Rijnzone is op 17 februari 2011, met de installatie van Algemeen en Dagelijks bestuur, in werking getreden en in maart 2012 zijn de noodzakelijke verordeningen vastgesteld.Hiermee is voldaan aan de voorwaarde van het ministerie van Infrastructuur & Milieuom het subsidiebedrag van € 30,0 mln door te mogen geleiden aan de GR voor het project Nota Ruimte Project Transformatie Oude Rijnzone. In 2012 worden de in de OVP gereserveerde middelen ad € 12,6 mln aan de GR doorbetaald. Een tweede en derde tranche volgen in 2013 en 2014, na ontvangst van de rijksbijdrage.

Baten

 

+ 12,59 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

 

Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Het gebied Deltapoort kenmerkt zich door een grote sociaal-economische problematiek die gekoppeld wordt aan een zeer zwak leefomgevingklimaat. Er is een relatief hoge werkeloosheid onder de vooral jonge en laagopgeleide beroepsbevolking. Om deze negatieve ontwikkeling te doorbreken moet er veel meer synergie tussen economische structuurversterking en sociaal-economische ontwikkeling ontstaan. Daarnaast nemen de problemen met de externe veiligheid langs het spoor en de snelwegen toe. Vanwege deze externe veiligheid dreigt er onder andere stagnatie van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in een brede zone langs de hoofdtransportroutes (bijvoorbeeld het Maasterras Drechtsteden). Voor een aantal opgaven ligt de oplossing op nationaal niveau maar vooral het verbeteren van de leefkwaliteit is een bovenregionale opgave waar de provincie een toegevoegde waarde heeft.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • stop verrommeling en versnippering;
  • investeren in verbetering van de leefomgeving en concurrentiekracht;
  • verbetering ruimtelijke kwaliteit;
  • versterken economische structuur;
  • verbeteren van het vestigingsklimaat;
  • routenetwerken;
  • vergroten toegankelijkheid en bruikbaarheid groen/landbouw/water.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

622

820

158

1.600

Baten

30

805

0

835

Resultaat voor bestemming

-592

-15

-158

-765

Reservering IRP's

0

0

79

79

Bijdrage uit reserve

0

0

79

79

Resultaat na bestemming

-592

-15

-79

-686

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 0,16 mln

Zuidvleugel-Zuid

Voor de opzet van het programma voor de Zuidvleugel-Zuid wordt € 0,16 mln beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 0,08 mln gedekt uit de middelen voor prijscompensatie en 0,08 mln uit de reserve IRP.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,08 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.