Programma 4 Bestuur en Samenleving

Middeleninzet programma 4

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

207.166

8.700

0

215.865

Baten

106.593

5.587

0

112.180

Resultaat voor bestemming

-100.573

-3.112

0

-103.685

Bijdrage uit reserve

652

3.847

0

4.499

Storting in reserve

0

1.000

0

1.000

Resultaat na bestemming

-99.921

-265

0

-100.186

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Incidentele Lasten

696

2.236

0

2.932

Incidentele Baten

0

1.470

0

1.470

Resultaat voor bestemming

-696

-766

0

-1.462

Bijdrage uit reserve

652

3.847

0

4.499

Storting in reserve

0

1.000

0

1.000

Resultaat na bestemming

-45

2.082

0

2.037

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Wat willen we bereiken?

De provincie verwacht van het kabinet duidelijke keuzes ten aanzien van de herinrichting van het openbaar bestuur in de Randstad. Heldere verhoudingen tussen decentrale overheden zijn een belangrijke voorwaarde voor prestaties van de provincie op haar kerntaken. De provincie concentreert haar middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van deze kerntaken. Op deze wijze wordt er ook uitvoering gegeven aan het Hoofdlijnenakkoord en de bestuursafspraken tussen Rijk en provincies. De provincie zet actief in op het onderhouden van constructieve relaties met haar bestuurlijke en maatschappelijke partners. Het college voert periodiek overleg met gemeenten en regios om gezamenlijke ambities te realiseren en knelpunten op te lossen (bijvoorbeeld in het geval van decentralisatie-opgaven en beleid voor kleine kernen). Te veel bestuurlijke drukte brengt evenwel het risico van te weinig vaart in de besluitvorming met zich mee. Een daling van het aantal en ook een lagere frequentie van de bestuurlijke overleggen moet ertoe leiden dat de provincie alleen nog deelneemt aan overleggen die bijdragen aan ambities op onze kerntaken. Tenslotte is de provincie een adequate dienstverlener. Medeoverheden, bedrijven en burgers dienen op adequate wijze te worden geholpen. Het streven is een minimaal klanttevredenheidscijfer van 7 in 2012.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.1.a

Daling aantal en frequentie bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

Was

5%

10%

15%

20%

Is

       

4.1.b

Beoordeling provinciale dienstverlening (via tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek)

Was

7.0

 

7.1

 

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

19.798

-1.247

0

18.551

Baten

616

0

0

616

Resultaat voor bestemming

-19.181

1.247

0

-17.934

2011 DP China

0

100

0

100

Bijdrage uit reserve

0

100

0

100

Resultaat na bestemming

-19.181

1.347

0

-17.834

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,62 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,62 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

- 0,47 mln

De uitkering van pensioenen voor GS leden liep voorheen via de exploitatie. In 2011 is de voorziening pensioenen GS opgehoogd voor de actuele betalingsverplichting. De betalingen vinden vanaf 2012 plaats ten laste van deze voorziening. Het exploitatiebudget ad € 0,59 mln om de uitkeringen te kunnen doen aan gepensioneerde GS-leden komt daarmee te vervallen. Van dit exploitatiebudget is structureel € 0,12 mln nodig voor de jaarlijkse storting in de voorziening voor de zittende GS-leden. Voorgesteld wordt om het restant ad € 0,47 mln structureel vrij te laten vallen ten gunste van de financiële ruimte.

- 0,21 mln

Bij de samenstelling van de begroting 2012 is een aantal ruimtelijke onderwerpen in programma 4 Bestuur en Samenleving ondergebracht. Deze onderwerpen binnen dit programma horen (gezien de vakinhoudelijke relatie) in programma 3 Ruimte en Economie. Voorgesteld wordt om de onderwerpen en de hierbij bijbehorende middelen ad € 0,21 mln over te hevelen naar programma 3, doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit.

+ 0,1 mln

Betreft doorgeschoven prestatie uit de Najaarsnota 2011 ten behoeve van uitgestelde handelsmissie naar China van 2011 naar 2012. Voorgesteld wordt om € 0,1 mln te onttrekken uit programmareserve 6 (middelen).

- 0,04 mln

Betreft het overhevelen van directiebudgetten vanuit verschillende programmas naar doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder ten behoeve van flankerende maatregelen DO.

- 0,01 mln

De kapitaallasten dalen met € 0,01 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2011 en de lagere renteomslag.

0,0 mln

Provinciale Staten hebben de haar beschikbare werkbudgetten meer in lijn gebracht met de ambities van de Staten. Een verlaging van € 0,1 mln van de budgetten voor onderzoek, werkbezoek en communicatie is gerechtvaardigd. Dit budget wordt gereserveerd ten behoeve van de bezuinigingstaakstelling.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,1 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

Wat willen we bereiken?

De provincie zet zich actief in voor krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten die de lokale taken en regionale opgaven goed kunnen oppakken. De gemeente is de eerste overheid naar de burger toe en is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de bestuurskracht. De provincie wil gezamenlijk optrekken met gemeenten in het realiseren van gedeelde ambities. Voorts is de provincie ondersteunend voor gemeenten bij het vinden van oplossingen voor knelpunten, zoals de uitvoering van de decentralisatie-afspraken (jeugdzorg, AWBZ etc.) en het beleid voor kleine kernen. De provincie heeft een wettelijke toezicht­verantwoordelijkheid en vult deze taak sober en proportioneel uit om de toezichtlasten voor gemeenten zoveel mogelijk te beperken. De provincie heeft een bovenlokale systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. In het geval van structurele knelpunten tussen gemeenten van bestuurlijke of financiële aard zal de provincie bemiddelen, verbinden en waar nodig knopen doorhakken.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.2.a

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeentelijke taken uitvoert conform de wet

Was

PM

80%

85%

90%

Is

       

4.2.b

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat valt onder regime repressief financieel toezicht, exclusief gemeenten in Arhi-procedures

Was

80%

85%

90%

95%

Is

       

 

Toelichting afwijking

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeentelijke taken uitvoert conform de wet.

De Staat van de Gemeenten is nog niet operationeel, zodat dit nog niet gemeten kan worden. Onderzoek wijst uit dat de Staat van de Gemeenten op twee gedachten hinkt: kwalitatief dan wel risicogericht. Een besluit tot nadere aanscherping wordt in Q2 aan GS voorgelegd

De inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht is uitgesteld tot 1-1-2013. Er is nog geen overeenstemming tussen IPO en Rijk over de overdracht van Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT)-taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar provincies. Op deze taken kan de Staat van Gemeenten dus nog niet worden gevuld. De onderhandelingen vinden dit voorjaar plaats.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

5.241

70

0

5.311

Baten

131

0

0

131

Resultaat voor bestemming

-5.110

-70

0

-5.180

Resultaat na bestemming

-5.110

-70

0

-5.180

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 0,07 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 0,07 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

 

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Ieder kind in Zuid-Holland dient de kans te hebben zich goed te ontwikkelen. Veilig, gezond en gelukkig opgroeien hoort daarbij voor iedereen bereikbaar te zijn. In de gevallen waarbij dat niet lukt, dient er hulp aanwezig te zijn om de jeugdige en de ouders/opvoeders te ondersteunen in de weg naar volwassenheid van de jeugdige. De provincie heeft krachtens de Wet op de jeugdzorg een sturings- en financieringsrol en is verantwoordelijk voor:

 • de toegang tot de jeugdzorg door het in stand houden van een stichting Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg heeft als kerntaak het opstellen van indicaties voor de geïndiceerde jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de uitvoering van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen;
 • het plannen en financieren van voldoende aanbod op indicatie van Bureau Jeugdzorg voor jeugdzorg bij opvoedings-, psychosociale en gedragsproblemen;
 • een goede aansluiting tussen het gemeentelijk preventief jeugdbeleid en het provinciaal jeugdzorgbeleid waaronder het geven van advies en het bieden van deskundigheidsbevordering;
 • een samenwerkende en effectieve keten van preventie tot nazorg;
 • versterking van de nazorg van uitbehandelde jongeren.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

Was

60%

65%

70%

75%

Is

       

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

Was

5%

5%

5%

5%

Is

       

 

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

112.176

9.264

0

121.441

Baten

105.845

5.517

0

111.363

Resultaat voor bestemming

-6.331

-3.747

0

-10.078

2010 DP Jeugdzorg

0

2.862

0

2.862

Bijdrage uit reserve

0

2.862

0

2.862

Resultaat na bestemming

-6.331

-886

0

-7.217

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 8,38 mln

In het vastgestelde uitvoeringsprogramma jeugdzorg is rekening gehouden met de doorgeschoven middelen uit voorgaande jaren ter dekking van de wettelijke taken/activiteiten in 2012. Derhalve wordt voorgesteld wordt om € 2,86 mln te onttrekken aan programmareserve 6, Middelen.

In januari 2012 heeft het Rijk de doeluitkering Jeugdzorg 2012 verhoogd met € 4,12 mln tot € 109,96 mln in totaal. Daarnaast is een extra onttrekking uit het OVP Jeugdhulpverlening van € 1,4 mln nodig.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten op te hogen met € 5,52 mln.

+ 0,84 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 0,84 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 0,1 mln

Voor de invoeringskosten decentralisatie Jeugd 2012 (transitie Jeugdzorg) is een bedrag van € 0,1 mln ontvangen van het ministerie van VWS. Dit bedrag is via het Provinciefonds uitgekeerd. De lasten worden derhalve met € 0,1 mln opgehoogd.

- 0,05 mln

Als gevolg van een bijstelling van de rente OVP dalen de lasten met € 0,05 mln.

Baten

 

+ 5,52 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

+ 2,86 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Wat willen we bereiken?

De provincie wil dat Zuid-Hollandse burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De provincie heeft krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning de taak om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijk beleid Wmo. Hierbij wordt verbinding gemaakt met de provinciale kerntaken op ruimte en economie. Sociale kwaliteit van de woon- en leefomgeving draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit en sociale leefbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor (economische) vitaliteit van Zuid-Holland.

Bestuurlijke prioriteit in 2012 is de ondersteuning van kwetsbare burgers bij participatie in de samenleving. De provincie zet in op jeugdigen (preventie en nazorg), tienermoeders en dak- en thuislozen. De provincie maakt met samenwerkende gemeenten afspraken over deze prioriteiten en faciliteert hen door middel van de inzet van ondersteuningsinstellingen. Daarnaast is er ruimte om ondersteuningsinstellingen in te zetten voor regiospecifieke problematiek.

Het beleidskader voor maatschappelijke participatie wordt in 2012 herijkt en soberder ingevuld. De Regionale Agendas Samenleving worden gelijktijdig met de overdracht van de jeugdzorgtaken afgebouwd.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.4.

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (in %)

Was

36

39

42

45

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

26.768

-1.442

0

25.326

Resultaat voor bestemming

-26.768

1.442

0

-25.326

2011 DP Wmo frictiekosten

0

400

0

400

Bijdrage uit reserve

0

400

0

400

Resultaat na bestemming

-26.768

1.842

0

-24.926

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 1.44 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 1,44 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,4 mln

Het voor de totstandkoming van een nieuwe ondersteuningsinstelling, gevormd door de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling PJ Partners, Meander, Stimulans en JSO, beschikbare budget Wmo frictiekosten van € 0,4 mln blijkt niet nodig te zijn en kan daardoor vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte.

 

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

De mondialisering zorgt voor een toename in de onderlinge concurrentie en een sterkere behoefte aan een herkenbare omgeving, waarmee men zich in het bijzonder verbonden voelt. Regio's moeten zich meer gaan profileren op hun kernkwaliteit, -identiteit en -bedrijvigheid. Historie, volkscultuur en erfgoed van een streek bieden hiervoor goede aanknopingspunten, maar dan moeten zij wel bekend, bereikbaar en beleefbaar zijn.

De provincie zet zich daarom in voor behoud en benutting van ons cultureel erfgoed. Hieronder vallen de monumenten zoals molens en landgoederen, monumentale complexen zoals Kinderdijk, de Limes en de Hollandse Waterlinies en landschappen en de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en archeologie. Voor een adequate fysieke bescherming wordt het cultureel erfgoed gekoppeld aan het provinciaal ruimtelijk beleid.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.5.

Barometer culturele kwaliteit

Was

100

102

106

110

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

16.753

2.501

0

19.254

Baten

0

70

0

70

Resultaat voor bestemming

-16.753

-2.431

0

-19.184

Cultuurbereik

0

187

0

187

Fort Wierickerschans

652

0

0

652

2011 DP Diefdijk

0

218

0

218

2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart

0

40

0

40

2011 DP Basisregistratie provinciaal archief depot

0

40

0

40

Bijdrage uit reserve

652

485

0

1.137

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

0

1.000

0

1.000

Storting in reserve

0

1.000

0

1.000

Resultaat na bestemming

-16.101

-2.946

0

-19.047

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 2,03 mln

Provincies nemen voortaan het voortouw in de restauratie van rijksmonumenten. Het restauratiebeleid wordt in 2012 structureel gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Voor de subsidieverlening door provincies voor de restauratie van rijksmonumenten stort het Rijk jaarlijks 20,0 mln in het Provinciefonds. Provincies bepalen welke rijksmonumenten worden gerestaureerd en verbinden geldstromen van regionale partners, waaronder gemeenten en particulieren. Door vraaggericht te werken en regionale verbindingen te leggen komt er landelijk aanzienlijk meer dan € 20,0 mln beschikbaar voor restauratie.

In IPO verband zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen. Voor de provincie Zuid-Holland gaat het om een bedrag van € 3,0 mln. De verwachting op dit moment is dat in 2012 € 2,0 mln zal worden ingezet voor de restauratie van rijksmonumenten.

Voorgesteld wordt om een nieuwe deelreserve binnen programmareserve 4 te vormen en daarin het restant van niet bestede middelen ad € 1,0 mln te storten.

+ 0,22 mln

Ter dekking van de meerjarige subsidieverplichtingen (2012-2014) ten behoeve van de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie wordt € 0,22 mln onttrokken aan programmareserve 6, Middelen. Deze middelen zijn in 2011 ten behoeve van meerjarige prestaties doorgeschoven naar 2012.

+ 0,19 mln

Ter dekking van diverse activiteiten in het kader van cultuurbereik waaronder de geïnitieerde projecten beschreven in het Werkplan publieksbereik van de Landelijke Limessamenwerking en het ontwikkelen van een vrijwilligersplein in het kader van molenplatform etc., wordt voorgesteld € 0,19 mln te onttrekken aan programmareserve 4. De geïnitieerde projecten zijn:

 • de inrichting van de tentoonstelling in het Archeologiehuis: € 0,02 mln;
 • de conservering en restauratie van gecorrodeerde kwetsbare objecten, opgeslagen in het provinciale depot: € 0,025 mln;
 • bijdrage aan de uitvoering van de gezamenlijke geïnitieerde projecten beschreven in het Werkplan publieksbereik van de Landelijke Limessamenwerking: € 0,05 mln;
 • het ontwikkelen van een vrijwilligersplein in het kader van het molenplatform Zuid-Holland:
  € 0,035 mln;
 • Verhoging innovatiebudget: € 0,06 mln.

- 0,08 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,08 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 0,07 mln

Voor het meerjarige onderhoud en actueel houden van het provinciaal Archeologisch Centrum en gezamenlijke inspanningen op het behoud en de ontwikkeling van de Limes tussen de provincies en gemeenten is € 0,07 mln nodig uit de OVP Cultuurbehoud.

+ 0,04 mln

Ten behoeve van doorgeschoven prestatie van 2011 naar 2012 inzake actualisatie van de archeologische beleidskaart wordt voorgesteld om € 0,04 mln te onttrekken aan programmareserve 6, Middelen.

+ 0,04 mln

Het houden van een archeologisch depot behoort tot de wettelijke taken van de provincie. Ten behoeve van een goede ontsluiting wordt een digitale basisregistratie ingevoerd. Deze activiteiten zouden in eerste instantie in 2011 worden uitgevoerd, deze zijn echter doorgeschoven naar 2012. De uitvoeringskosten ad € 0,04 mln worden gedekt door middel van een onttrekking aan programmareserve 6, Middelen.

Baten

 

+ 0,07 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,49 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

Storting in reserve

 

+ 1,0 mln

De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de stortingen in de programmareserves bijgesteld.

 

Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik

Wat willen we bereiken?

De betrokkenheid van de provincie bij de regionale omroepen en bibliotheken is gebaseerd op respectievelijk de Mediawet en de Wet op het specifiek cultuurbeleid. De kerntaak van de regionale omroep ligt bij een invulling van de functie van de rampenzender en bij de dagelijkse regionale nieuwsvoorziening. Een generieke efficiencykorting van € 2 mln is mogelijk. Het staat de twee Zuid-Hollandse regionale zenders vrij hoe zij deze korting doorvoeren mits de kwaliteit van de kerntaken gegarandeerd blijft.

Samen met Noord-Holland wordt ProBiblio in stand gehouden, die een tweedelijnondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

Was

24

24

24

24

Is

       

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

Was

1

1

1

1

Is

       

4.6.c

Percentage leden van de bibliotheken dat gebruikmaakt van de digitale bibliotheek

Was

30%

50%

50%

50%

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

26.429

-448

0

25.982

Resultaat voor bestemming

-26.429

448

0

-25.982

Resultaat na bestemming

-26.429

448

0

-25.982

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,45 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,45 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.