Programma 4 Bestuur en Samenleving

Middeleninzet programma 4

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

207.166

8.700

-2.643

213.222

Baten

106.593

5.587

306

112.486

Resultaat voor bestemming

-100.573

-3.112

2.949

-100.736

Bijdrage uit reserve

652

3.847

-109

4.390

Storting in reserve

0

1.000

2.029

3.029

Resultaat na bestemming

-99.921

-265

811

-99.375

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 (incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Incidentele Lasten

696

2.236

-2.710

222

Incidentele Baten

0

1.470

256

1.726

Resultaat voor bestemming

-696

-766

2.966

1.504

Bijdrage uit reserve

652

3.847

-109

4.390

Storting in reserve

0

1.000

2.029

3.029

Resultaat na bestemming

-45

2.082

828

2.865

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Wat willen we bereiken?

De provincie verwacht van het kabinet duidelijke keuzes ten aanzien van de herinrichting van het openbare bestuur in de Randstad. Heldere verhoudingen tussen decentrale overheden zijn een belangrijke voorwaarde voor prestaties van de provincie op haar kerntaken. De provincie concentreert haar middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van deze kerntaken. Op deze wijze wordt er ook uitvoering gegeven aan het Hoofdlijnenakkoord en de bestuursafspraken tussen Rijk en provincies. De provincie zet actief in op het onderhouden van constructieve relaties met haar bestuurlijke en maatschappelijke partners. Het college voert periodiek overleg met gemeenten en regios om gezamenlijke ambities te realiseren en knelpunten op te lossen (bijvoorbeeld in het geval van decentralisatieopgaven en beleid voor kleine kernen). Te veel bestuurlijke drukte brengt evenwel het risico van te weinig vaart in de besluitvorming met zich mee. Een daling van het aantal en ook een lagere frequentie van de bestuurlijke overleggen moet ertoe leiden dat de provincie alleen nog deelneemt aan overleggen die bijdragen aan ambities op onze kerntaken. Tenslotte is de provincie een adequate dienstverlener. Medeoverheden, bedrijven en burgers dienen op adequate wijze te worden geholpen. Het streven is een minimaal klanttevredenheidscijfer van 7in 2012.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.1.a

Daling aantal en frequentie bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

Streefwaarde

5%

10%

15%

20%

Is

       

4.1.b

Beoordeling provinciale dienstverlening (via tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek)

Streefwaarde

7.0

 

7.1

 

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

19.798

-1.247

-404

18.146

Baten

616

0

50

666

Resultaat voor bestemming

-19.181

1.247

454

-17.480

2011 DP China

0

100

0

100

Bijdrage uit reserve

0

100

0

100

Resultaat na bestemming

-19.181

1.347

454

-17.380

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,69 mln

Bestuurlijke vernieuwing

Door de afronding van het programma Provincie Nieuwe Stijl en doordat er dit jaar geen bestuurskrachtmeting Provincie Zuid-Hollandplaatsvindt, wordt er een onderbesteding van het budget voor bestuurlijke vernieuwing verwacht. Voorgesteld wordt om dit budget met € 0,08 mln te verlagen en de vrijvallende middelen toe te voegen aan de financiële ruimte.

Relatie provincie en regio's

GS hebben vastgesteld dat gemeenten en regio's zelf verantwoordelijk zijn voor hun taken in het lokale bestuur. Aangezien hierdoor de provincie minder geld besteedt aan onderzoeken, ondersteuning e.d. wordt er een onderbesteding van het budget voor relatie provincie en regio's verwacht. Voorgesteld wordt om dit budget met € 0,18 mln te verlagen en de vrijvallende middelen toe te voegen aan de financiële ruimte.

Beleidscoördinatie

Doordat er minder werkbezoeken van GS-leden zijn geweest, minder onderzoeken op het gebied van beleidscoördinatie zijn verricht en minder brochures zijn gebruikt, wordt een onderbesteding van het budget voor beleidscoördinatie verwacht. Voorgesteld wordt om dit budget met € 0,1 mln te verlagen en de vrijvallende middelen toe te voegen aan de financiële ruimte.

Wachtgeld PS

Van de wachtgeldregeling voor leden van Provinciale Staten wordt slechts beperkt gebruik gemaakt, verwacht wordt dat niet meer dan € 0,03 mln wordt uitgekeerd. Voorgesteld wordt het restant van het budget ad € 0,15 mln toe te voegen aan de financiële ruimte.

Werkbudgetten PS

Provinciale staten hebben de haar beschikbare werkbudgetten meer in lijn gebracht met de ambities van Provinciale Staten. Een verlaging van € 0,1 mln van de budgetten voor onderzoek, werkbezoek, en communicatie is gerechtvaardigd. Dit budget wordt toegevoegd aan de financiële ruimte.

Prijscompensatie

De middelen die beschikbaar zijn voor de prijscompensatie ad € 0,08 mln worden niet ingezet en vallen vrij naar de financiële ruimte.

+ 0,26 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

+ 0,05 mln

Invulling burgemeestervacatures

Aan de procedure van vervulling van burgemeestervacatures zijn specifieke kosten verbonden wegens het laten uitvoeren van potentieel assessments. Deze kosten, die geraamd worden op structureel € 0,05 mln per jaar, worden door het Rijk vergoed.

Voorgesteld wordt de lasten en baten te verhogen.

- 0,02 mln

Vrijval balansverplichtingen

Het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren, waarvoor geen factuur of betalingen meer wordt verwacht, leidt tot een vrijval van € 0,02 mln.

Baten

 

+ 0,05 mln

Invullen burgemeestervacatures

Aan de procedure van vervulling van burgemeestervacatures zijn specifieke kosten verbonden wegens het laten uitvoeren van potentieel assessments. Deze kosten, die geraamd worden op structureel € 0,05 mln per jaar, worden door het Rijk vergoed.

Voorgesteld wordt de lasten en baten met € 0,05 mln te verhogen.

 

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

Wat willen we bereiken?

De provincie zet zich actief in voor krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten die de lokale taken en regionale opgaven goed kunnen oppakken. De gemeente is de eerste overheid naar de burger toe en is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de bestuurskracht. De provincie wil gezamenlijk optrekken met gemeenten in het realiseren van gedeelde ambities. Voorts is de provincie ondersteunend voor gemeenten bij het vinden van oplossingen voor knelpunten, zoals de uitvoering van de decentralisatieafspraken (jeugdzorg, AWBZ etc.) en het beleid voor kleine kernen. De provincie heeft een wettelijke toezicht­verantwoordelijkheid en vult deze taak sober en proportioneel uit om de toezichtlasten voor gemeenten zoveel mogelijk te beperken. De provincie heeft een bovenlokale systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbare bestuur in Zuid-Holland. In het geval van structurele knelpunten tussen gemeenten van bestuurlijke of financiële aard zal de provincie bemiddelen, verbinden en waar nodig knopen doorhakken.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.2.a

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeentelijke taken uitvoert conform de wet

Streefwaarde

PM

80%

85%

90%

Is

       

4.2.b

Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat valt onder regime repressief financieel toezicht, exclusief gemeenten in Arhi-procedures

Streefwaarde

80%

85%

90%

95%

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

5.241

70

-139

5.172

Baten

131

0

0

131

Resultaat voor bestemming

-5.110

-70

139

-5.041

Resultaat na bestemming

-5.110

-70

139

-5.041

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,25 mln

Integrale veiligheid

Er wordt een onderbesteding van het budget voor integrale veiligheid verwacht als gevolg van de verandering van de wet op de veiligheidsregio's. Hierdoor is er geen budget meer nodig voor bijvoorbeeld het organiseren van grootschalige oefeningen.

Voorgesteld wordt om het lastenbudget te verlagen en de vrijvallende middelen toe te voegen aan de financiële ruimte.

+ 0,11 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

 

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Ieder kind in Zuid-Holland dient de kans te hebben zich goed te ontwikkelen. Veilig, gezond en gelukkig opgroeien hoort daarbij voor iedereen bereikbaar te zijn. In de gevallen waarbij dat niet lukt, dient er hulp aanwezig te zijn om de jeugdige en de ouders / opvoeders te ondersteunen in de weg naar volwassenheid van de jeugdige. De provincie heeft krachtens de Wet op de jeugdzorg een sturing- en financieringsrol en is verantwoordelijk voor:

  • de toegang tot de jeugdzorg door het in stand houden van een stichting Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg heeft als kerntaak het opstellen van indicaties voor de geïndiceerde jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de uitvoering van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringmaatregelen;
  • het plannen en financieren van voldoende aanbod op indicatie van Bureau Jeugdzorg voor jeugdzorg bij opvoedings-, psychosociale en gedragsproblemen;
  • een goede aansluiting tussen het gemeentelijk preventief jeugdbeleid en het provinciale jeugdzorgbeleid waaronder het geven van advies en het bieden van deskundigheidsbevordering;
  • een samenwerkende en effectieve keten van preventie tot nazorg;
  • versterking van de nazorg van uitbehandelde jongeren.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

Streefwaarde

60%

65%

70%

75%

Is

       

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

Streefwaarde

5%

5%

5%

5%

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

112.176

9.264

9.263

130.704

Baten

105.845

5.517

256

111.619

Resultaat voor bestemming

-6.331

-3.747

-9.007

-19.085

2010 DP Jeugdzorg

0

2.862

0

2.862

Bijdrage uit reserve

0

2.862

0

2.862

Resultaat na bestemming

-6.331

-886

-9.007

-16.224

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 8,92 mln

Overhevelen budgetten van doel 4.4 naar doel 4.3

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord wordt ook de ondersteuningstaak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten afgebouwd. Er zal extra aandacht zijn voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld tienermoeders en dak- en thuisloze jongeren). De hiervoor in doel 4.4 (Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers) beschikbare middelen worden overgebracht naar het daarvoor bestemde doel 4.3 (Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg).

+ 0,26 mln

Aanjeugdzorgaanbieder Horizon wordt voor uitbreiding van incidenteel 20 plaatsen in het tweede halfjaar 2012 een subsidie verstrekt van € 0,26 mln. Dekking is gevonden in het OVP Jeugdhulpverlening.

+ 0,09 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

Baten

 

+ 0,26 mln

Onttrekking aan OVP Jeugdhulpverlening.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

 

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Wat willen we bereiken?

De provincie wil dat Zuid-Hollandse burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De provincie heeft krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning de taak om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijk beleid Wmo. Hierbij wordt verbinding gemaakt met de provinciale kerntaken op ruimte en economie. Sociale kwaliteit van de woon- en leefomgeving draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit en sociale leefbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor (economische) vitaliteit van Zuid-Holland.

Bestuurlijke prioriteit in 2012 is de ondersteuning van kwetsbare burgers bij participatie in de samenleving. De provincie zet in op jeugdigen (preventie en nazorg), tienermoeders en dak- en thuislozen. De provincie maakt met samenwerkende gemeenten afspraken over deze prioriteiten en faciliteert hen door middel van de inzet van ondersteuningsinstellingen. Daarnaast is er ruimte om ondersteuningsinstellingen in te zetten voor regiospecifieke problematiek.

Het beleidskader voor maatschappelijke participatie wordt in 2012 herijkt en soberder ingevuld. De Regionale Agendas Samenleving worden gelijktijdig met de overdracht van de jeugdzorgtaken afgebouwd.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.4.

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (in %)

Streefwaarde

36

39

42

45

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

26.768

-1.442

-9.406

15.920

Resultaat voor bestemming

-26.768

1.442

9.406

-15.920

2011 DP Wmo frictiekosten

0

400

0

400

Bijdrage uit reserve

0

400

0

400

Resultaat na bestemming

-26.768

1.842

9.406

-15.520

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 8,92 mln

Overhevelen budgetten van doel 4.4 naar doel 4.3

Op grond van het Hoofdlijnenakkoord wordt ook de ondersteuningstaak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten afgebouwd. Er zal extra aandacht zijn voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld tienermoeders en dak- en thuisloze jongeren). De hiervoor in dit doel beschikbare middelen worden overgebracht naar het daarvoor bestemde doel 4.3 (Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg).

- 0,4 mln

Knelpunten RAS

Naar verwachting vergt het oplossen van knelpunten RAS in 2012 minder budget dan geraamd. Voorgesteld wordt het beschikbare budget te verlagen en deze vrijvallende middelen toe te voegen aan de financiële ruimte.

- 0,13 mln

Sportservice ZH

PS hebben bij Voorjaarsnota 2011 besloten geen budget aan Sportservice ZH beschikbaar te stellen voor activiteiten om de Olympische ambities voor te bereiden. Het in de Begroting 2012 beschikbare budget van € 0,13 mln dient te worden afgeraamd. Voorgesteld wordt de vrijvallende middelen ad € 0,13 mln toe te voegen aan de financiële ruimte.

+ 0,04 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

 

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

De mondialisering zorgt voor een toename in de onderlinge concurrentie en een sterkere behoefte aan een herkenbare omgeving, waarmee men zich in het bijzonder verbonden voelt. Regio's moeten zich meer gaan profileren op hun kernkwaliteit, -identiteit en -bedrijvigheid. Historie, volkscultuur en erfgoed van een streek bieden hiervoor goede aanknopingspunten, maar dan moeten zij wel bekend, bereikbaar en beleefbaar zijn.

De provincie zet zich daarom in voor behoud en benutting van ons cultureel erfgoed. Hieronder vallen de monumenten zoals molens en landgoederen, monumentale complexen zoals Kinderdijk, de Limes en de Hollandse Waterlinies en landschappen en de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en archeologie. Voor een adequate fysieke bescherming wordt het cultureel erfgoed gekoppeld aan het provinciaal ruimtelijk beleid.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.5.

Barometer culturele kwaliteit

Streefwaarde

100

102

106

110

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

16.753

2.501

-2.061

17.193

Baten

0

70

0

70

Resultaat voor bestemming

-16.753

-2.431

2.061

-17.123

Cultuurbereik

0

187

0

187

Fort Wierickerschans

652

0

0

652

2011 DP Diefdijk

0

218

-109

109

2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart

0

40

0

40

2011 DP Basisregistratie provinciaal archeologisch depot

0

40

0

40

Bijdrage uit reserve

652

485

-109

1.028

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

0

1.000

2.029

3.029

Storting in reserve

0

1.000

2.029

3.029

Resultaat na bestemming

-16.101

-2.946

-77

-19.124

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 2,03 mln

Vanaf 2012 wordt de regierol in het restauratiebeleid gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. In de junicirculaire Provinciefonds 2012 is aangekondigd dat hiervoor een decentralisatie-uitkering Monumentenzorg gevormd zal worden van

€ 20,0 mln structureel. Voor Zuid-Holland komt € 3,03 mln beschikbaar.

Bij de Voorjaarsnota 2012 is hiervan € 2,03 mln ter begroting gebracht en het restant ad € 1,0 mln gestort in programmareserve 4, deelreserve Restauratie rijksmonumenten en erfgoed. In verband met de voorbereidingstijd van restauraties en omdat in het najaar een provinciale beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 door PS wordt vastgesteld, wordt voorgesteld ook de eerder ter begroting gebrachte middelen ad € 2,03 mln in de genoemde deelreserve te storten en te koppelen aan de uitvoering van het nieuwe beleid (inclusief subsidieregeling).

- 0,11 mln

Diefdijklinie

Ter dekking van de meerjarige subsidieverplichtingen (2012-2014) ten behoeve van de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie is bij de Voorjaarsnota 2012

€ 0,22 mln onttrokken aan programmareserve 6, Middelen. Door een gewijzigde verdeling van de subsidieverplichtingen over de jaren t/m 2014, wordt voorgesteld het lastenbudget en de eerder geraamde onttrekking aan programmareserve 6 met

€ 0,11 mln te verlagen.

+ 0,11 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

- 0,03 mln

Vanuit Cultuur is het belangrijk dat de gebiedsprofielen inspirerend verbeelden hoe ruimtelijke kwaliteit met cultuurhistorie samenhangt. Zodoende wordt vanuit dit doel een bijdrage geleverd van € 0,03 mln voor het verbeelden van 3 casussen waarin cultuurhistorie herkenbaar is meegenomen als bouwsteen voor nieuwe ontwikkeling. Dit budget wordt overgeheveld naar doel 3.1 (Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit).

Bijdrage uit reserve

 

- 0,11 mln

Verlaging onttrekking programmareserve 6 i.v.m. Diefdijklinie.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

Storting in reserve

 

+ 2,03 mln

Storting in programmareserve 4, deelreserve restauratie rijksmonumenten en erfgoed.

De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

 

Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik

Wat willen we bereiken?

De betrokkenheid van de provincie bij de regionale omroepen en bibliotheken is gebaseerd op respectievelijk de Mediawet en de Wet op het specifieke cultuurbeleid. De kerntaak van de regionale omroep ligt bij een invulling van de functie van de rampenzender en bij de dagelijkse regionale nieuwsvoorziening. Een generieke efficiencykorting van € 2,0 mln is mogelijk. Het staat de twee Zuid-Hollandse regionale zenders vrij hoe zij deze korting doorvoeren mits de kwaliteit van de kerntaken gegarandeerd blijft. Samen met Noord-Holland wordt ProBiblio in stand gehouden, die een tweedelijnondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

Streefwaarde

24

24

24

24

Is

       

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

Streefwaarde

1

1

1

1

Is

       

4.6.c

Percentage leden van de bibliotheken dat gebruikmaakt van de digitale bibliotheek

Streefwaarde

30%

50%

50%

50%

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

26.429

-448

104

26.086

Resultaat voor bestemming

-26.429

448

-104

-26.086

Resultaat na bestemming

-26.429

448

-104

-26.086

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 0,1 mln

Voor juridische ondersteuning bij door de regionale RTV's in te stellen bezwaar- en (mogelijk) beroepszaken tegen de bezuinigingsbesluiten van de provincie, is inhuur van de landsadvocaat noodzakelijk. Dekking voor de hiermee gepaard gaande kosten wordt gevonden in destelpost "Behoedzaamheid en frictie".