Programma 4 Bestuur en Samenleving

« Naar Begroting 2012 - Programma 4 Bestuur en Samenleving

Middeleninzet Programma 4

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

1e Verzamel- wijziging

Begroting na wijziging

Lasten

       

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

20.013

-215

19.798

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

5.389

-148

5.241

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

112.176

0

112.176

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

26.768

0

26.768

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

16.776

-23

16.753

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

27.272

-843

26.429

Totaal lasten

 

208.394

-1.228

207.166

Baten

       

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

616

0

616

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

131

0

131

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

105.845

0

105.845

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

0

0

0

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

0

0

0

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

0

0

0

Totaal baten

 

106.593

0

106.593

Resultaat voor bestemming

-101.801

1.228

-100.573

Bijdrage uit reserve

652

0

652

Storting in reserve

0

0

0

Resultaat na bestemming

-101.150

1.228

-99.921

Toelichting wijzigingen

Personeel, Organisatie en Inhuur
De in de Inleiding toegelichte taakstelling op externe inhuur resulteert in onderstaande bijstelling van de budgetten in Programma 4.

Taakstelling op externe inhuur

Bedragen x € 1.000

 

1e Verzamelwijziging

     

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

-215

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

-140

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

0

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

0

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

0

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

0

Totaal

 

-355

Subsidies

Regionale omroepen
Onze taak m.b.t. de regionale omroepen ligt vast in de Mediawet. Daarin is het activiteitenniveau van 2004 maatgevend voor de bekostiging. In het Hoofdlijnenakkoord is een korting van 10% vastgelegd. Overigens ontvangen de omroepen in tegenstelling tot de andere cultuurorganisaties over 2011 en 2012 nog loon- en prijscompensatie van in totaal ca. 5%, zodat de korting 'netto' ca. 5% bedraagt. Het rijk heeft zich voor­genomen de regionale omroepen te recentraliseren, zodat ze samen kunnen werken met de landelijke omroepen. Dit levert een bezuiniging op van € 0,75 mln voor 2012 (doel 4.6).

KNBRD
Het sponsorschap van de Vereniging Reddingsbrigades is geen kerntaak van de provincies en wordt dus afgebouwd. Aangezien de Vereniging niet overwegend afhankelijk is van de sponsorbijdrage gebeurt dit al met ingang van 2012. Dit levert een bezuiniging op van 7.715 (doel 4.2).

Overig
Als gevolg van bijstelling van de indexatie is een aantal subsidieplafonds bijgesteld. Door middel van deze Verzamelwijziging wordt het budget hierop aangepast. Dit heeft tot gevolg dat het budgetten van doel 4.5 (€ 0,02 mln) en 4.6 (€ 0,09 mln) wordt verlaagd, ten gunste van de stelpost Subsidies in programma 6.

« Naar Begroting 2012 - Programma 4 Bestuur en Samenleving