Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

« Naar Begroting 2012 - Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Middeleninzet Programma 3

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

1e Verzamel- wijziging

Begroting na wijziging

Lasten

       

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

9.625

2.000

11.625

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans

17.235

-100

17.135

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

26.961

0

26.961

Doel 3.4

Een sterke regionale economie

40.699

-2.961

37.738

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

2.165

0

2.165

Totaal lasten

 

96.685

-1.061

95.624

Baten

       

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

0

0

0

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans

9

0

9

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

12.626

0

12.626

Doel 3.4

Een sterke regionale economie

364

0

364

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

0

0

0

Totaal baten

 

12.998

0

12.998

Resultaat voor bestemming

-83.687

1.061

-82.626

Bijdrage uit reserve

10.971

0

10.971

Storting in reserve

1.937

0

1.937

Resultaat na bestemming

-74.654

1.061

-73.593

Toelichting wijzigingen

Personeel, Organisatie en Inhuur

De in de Inleiding toegelichte taakstelling op externe inhuur resulteert in onderstaande bijstelling van de budgetten in Programma 3.

Taakstelling op externe inhuur

Bedragen x € 1.000

 

1e Verzamelwijziging

     

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

0

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans

-100

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

0

Doel 3.4

Een sterke regionale economie

-215

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

0

Totaal

 

-315

Subsidies

Subsidieregeling Onderwijs Arbeidsmarktbeleid
Deze subsidieregeling heeft tot doel om een bijdrage te leveren om knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen. Op deze manier is een bijdrage geleverd om economische groei te stimuleren. Het weg­nemen van knelpunten op de arbeidsmarkt is ook in de toekomst nog van belang. Dit blijkt ook uit de schaalsprongprogramma's die in Zuidvleugelverband zijn opgesteld. Echter, het college is van mening dat dit primair een taak is van gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen. De subsidieregeling zal dan ook worden stopgezet. Dit levert een bezuiniging op van € 2,21 mln (doel 3.4).

Subsidieregelingen Regionale Platforms Arbeidsmarkt
Voor de uitvoering van de subsidieregeling Onderwijs Arbeidsmarktbeleid zijn convenanten afgesloten met de Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid. Deze RPAs zijn in 2001 opgericht als onderdeel van de wet Structuur en Uitvoering Werk en Inkomen. De provincie heeft een convenant met de RPAs afgesloten waarbij is afgesproken dat zij in het kader van de subsidieregeling Onderwijs Arbeidsmarktbeleid zorgen voor acquireren, adviseren, monitoren en evalueren van projecten. Bij het stopzetten van de subsidie­regeling is het logisch om ook de subsidiering van de RPAs stop te zetten. Dit levert een bezuiniging op van € 0,34 mln (doel 3.4)

Subsidieregeling Vrije tijd
Conform het Hoofdlijnenakkoord heeft de provincie geen directe taak op het terrein van toerisme. Deze regeling zal daarom worden afgebouwd. Dit levert een bezuiniging op van € 0,2 mln (doel 3.4)

Overig

Overheveling middelen opruimen glas
Voor 2012 wordt een bedrag van € 2,0 mln overgeheveld van programma 1 naar programma 3. Deze mutatie is nader toegelicht in de Inleiding.

« Naar Begroting 2012 - Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie