Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

426.439

12.221

0

438.660

Baten

134.167

21.891

0

156.058

Resultaat voor bestemming

-292.272

9.670

0

-282.602

Bijdrage uit reserve

30.387

10.555

0

40.942

Storting in reserve

24.316

19.230

0

43.546

Resultaat na bestemming

-286.201

994

0

-285.206

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Incidentele Lasten

58.369

12.221

0

70.590

Incidentele Baten

32.513

21.891

0

54.404

Resultaat voor bestemming

-25.856

9.670

0

-16.186

Bijdrage uit reserve

30.387

10.555

0

40.942

Storting in reserve

14.316

19.230

0

33.542

Resultaat na bestemming

-9.785

994

0

-8.790

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen. Dit betekent de zorg voor het in bruikbare en veilige toestand houden van deze wegen en vaarwegen zodat een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer gewaarborgd is.

De provincie realiseert dit door economisch rationeel beheer van de provinciale infrastructuur. Dit wordt vormgegeven door het planmatig beheer en onderhoud, waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden waarbij functionaliteit centraal staat.

Daarnaast wordt de komende periode de nadruk gelegd op meer en fundamenteler samenwerken met andere partijen in Zuid-Holland en het beter benutten van het netwerk door inzet van netwerkmanagement en innovaties.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.1.

Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit:

Was        
 

- asfalt;

 

86%

87%

88%

90%

 

- kunstwerken;

 

43%

46%

49%

52%

 

- overs.

  67% 69% 72% 75%
    Is        

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

99.576

5.221

0

104.797

Baten

4.375

3.054

0

7.429

Resultaat voor bestemming

-95.201

-2.167

0

-97.368

Resultaat na bestemming

-95.201

-2.167

0

-97.368

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 6,71 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 6,71 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

- 1,71 mln

De kapitaallasten dalen met € 1,71 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2011 en de lagere renteomslag.

+ 0,22 mln

De lasten van het beheer en onderhoud stijgen per saldo met € 0,22 mln. Deze bijstelling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 1,2 mln extra voor het dagelijks beheer en onderhoud van beweegbare bruggen die vanaf 2012 via een prestatiebestek worden aanbesteed. In dit contract wordt zowel preventief als correctief onderhoud gepleegd aan de beweegbare bruggen. Het prestatiecontract vervangt diverse losse onderhoudscontracten en zorgt tevens voor een verbeterslag in de prestaties van de bruggen. Dit leidt tot minder storingen, minder spoedreparaties en minder achterstallig onderhoud. In 2012 zijn er aanloopkosten vanwege de overgang van de oude contracten naar het nieuwe onderhoudscontract.
  • Daarnaast wordt het budget voor de verkeersmonitoring wegen verschoven van doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid naar doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van de infrastructuur.
  • De aflaging van de planmatige onderhoudbudgetten in 2012 met als doel deze uit te smeren over de komende jaren zodat de financiële en personele capaciteit beter op elkaar aansluiten (zie ook de wijziging op de investeringsbudgetten) (- € 6,66 mln).
  • Daarnaast zijn een aantal baggerprojecten verschoven van de investeringen naar de exploitatie, gezien de onderhoudscomponent van deze projecten. Dit zorgt voor een wijziging in de lasten en de baten van deze projecten. (+ € 5,51 mln lasten).

Baten

 

+ 3,05 mln

Dit betreft de toename van de baten van het planmatig beheer en onderhoud.

Dit wordt veroorzaakt door 2 factoren: Een aantal baggerprojecten zijn verschoven van de investeringen naar de exploitatie, gezien de onderhoudscomponent van deze projecten. Dit zorgt voor een wijziging in de lasten en de baten van deze projecten. (+ € 3,59 mln baten).

De bijdragen van derden wordt verlaagd met - € 0,54 mln.

 

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Het goed faciliteren van de mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid‑Holland. Zonder ingrijpen zal de toenemende mobiliteit zorgen voor groeiend fileleed, verkeers­onveiligheid en leefbaarheidsproblemen. De komende collegeperiode wordt daarom het verkeer- en vervoersbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijk en economisch beleid ontwikkeld en wordt
 € 235 mln extra geïnvesteerd.

In deze collegeperiode wil de provincie een groot aantal van de knelpunten oplossen door vol in te zetten op de uitvoering van de projecten in het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI). De financiële meevallers binnen het programma Verkeer en vervoer blijven beschikbaar in het programma Verkeer en vervoer en worden ingezet voor het oplossen van knelpunten.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

Was

47/52

47/52

47/52

47/52

Is

       

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

Was

2,21

2,22

2,23

2,24

Is

       

2.2.c

Aantal fatale slachtoffers op provinciale wegen

Was

(12)

(12)

(11)

(11)

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedraegn x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

168.872

-29.632

0

139.240

Baten

57.066

-7.960

0

49.106

Resultaat voor bestemming

-111.806

21.672

0

-90.134

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

1.152

0

0

1.152

Spoortunnel Delft

6.000

0

0

6.000

Dynamische reisinformatie

1.828

0

0

1.828

Fietsprojecten

1.710

0

0

1.710

Milieueisen openbaar vervoer

665

0

0

665

1%-regeling Kunst

0

1.250

0

1.250

Reservering Integrale bereikbaarheid

15.258

0

0

15.258

COA P&R knooppunten

0

124

0

124

Egalisatiereserve bereikbaarheid

0

1.820

0

1.820

Bijdrage uit reserve

26.613

3.194

0

29.807

Reservering Integrale bereikbaarheid

22.487

5.100

0

27.587

Impuls openbaar vervoer

0

1.820

0

1.820

Egalisatiereserve bereikbaarheid

1.828

9.254

0

11.082

Storting in reserve

24.316

16.174

0

40.489

Resultaat na bestemming

-109.508

8.692

0

-100.816

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 17,16 mln

Technische wijziging: De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 18,01 mln. De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

- 13,87 mln

Bij het opstellen van de begroting 2012 worden de kapitaallasten berekend op basis van de voorgenomen investeringen begroting 2011 t/m Voorjaarsnota 2011.

In de Najaarsnota 2011 zijn de investeringen netto € 92,5 mln neerwaarts bijgesteld. In de jaarrekening 2011 is het resultaat voor het MPI netto € 27,1 mln aan lagere investeringen. Door de lagere investeringen dan geraamd in 2011 en door een verlaging van het renteomslag percentage van 4,41% naar 3,89% ontstaat een voordeel van € 13,8 mln voor dit jaar.

 

Overige Mutaties:

+ 2,51 mln

De definitieve beschikking 2012 van 7 december 2011 bevat een extra bijdrage voor een specifiek aantal Infra programma's. Deze extra bijdrage is daarmee niet vrij besteedbaar. Hierdoor is de BDU bijdrage € 8,2 mln hoger dan bij het opstellen van de begroting 2012 is opgenomen.

Van deze Infra programma's wordt dit jaar voor het programma Beter Benutten € 2,1 mln ingezet en voor de DRIS € 0,4 mln.

De resterende gelden van € 5,7 mln worden na 2012 besteed en om die reden gestort in de Overlopende Passiva BDU (OVP).

+ 1,25 mln

De 1% kunstregeling is afgeschaft. Voor de afwikkeling van de nog lopende projecten, waaronder het kunstproject Deltapoort is een deel van de gereserveerde middelen voor de Kunstregeling nodig. Het project Deltapoort is gericht op het ontwikkelen van routes in het zogenaamde Routenetwerkpark Deltapoort. Het gaat hierbij om routes voor fietsers, skaters, wandelaars, ruiters en kanoërs die de belangrijkste bestaande en nieuwe recreatiegebieden en cultuurhistorische hotspots ontsluiten. Daarnaast zal worden begonnen aan het deelproject Poorten van Deltapoort. Het project behelst de realisatie van toeristische knooppunten.

- 1,0 mln

Van de beschikbare middelen voor Milieumaatregelen Kaderrichtlijn geluid wordt € 1,0 mln ingezet voor een meerjarige subsidie aan de gemeente Zuidplas voor het realiseren van het Energieweb Knibbelweg Oost. De toevoeging aan de reserve daarvoor is opgenomen onder doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland.

- 0,93 mln

Om de doelstellingen Luchtkwaliteit in 2015 te halen, hebben Gedeputeerde Staten besloten het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit ( PAL) op een aantal onderdelen te intensiveren. Het gaat dan om verkeersgerichte maatregelen zoals schoon verkeer en (vracht)vervoer, schone scheepvaart en schoon OV. Deze maatregelen worden voor een deel in een samenwerking met de NSL partners en met derden uitgevoerd. Het betreft een vierjarig uitvoeringsplan waarvoor de doelstelling in 2015 vaststaat en het bestedingsritme tussen de jaren van ondergeschikt belang is.

Dit jaar wordt € 0,9 mln aan de reserve luchtkwaliteit toegevoegd. De in het MPI beschikbare middelen voor het actieprogramma luchtkwaliteit en voor milieueisen OV worden hiertoe in 2012 met respectievelijk € 0,5 mln en € 0,4 mln verlaagd.

- 0,48 mln

De provincie heeft samen met Rijkswaterstaat (RWS) en een aantal gemeenten geparticipeerd in het project A4/W4. De afronding van dit project door RWS was voorzien eind 2008. Voor de provinciale bijdrage waren daarvoor ultimo 2008 middelen gereserveerd. Door vertraging in de projectuitvoering wordt pas in 2012 afgerekend. Conform de in de overeenkomst vastgelegde afspraken dient de bijdrage te worden geïndexeerd naar prijspeil 2012. Hiervoor is € 0,5 mln benodigd. Dekking voor de indexering vindt plaats uit de middelen voor prijscompensatie die in dit doel is opgenomen. De afrekening wordt verantwoord bij doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit.

- 0,25 mln

Dit betreft een administratieve correctie. Per abuis zijn bij de nieuwe indeling van de begroting 2012 de middelen voor externe veiligheid bij het verkeerde doel gezet. Deze worden overgebracht naar doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder.

+ 0,22 mln

In de OVP ROV zijn de ontvangen bijdragen van derden gereserveerd. In het programma Verkeersveiligheid 2012 2015 vastgesteld door de regievoerders (de (stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en provincie Zuid-Holland) zijn de activiteiten voor de ROV Zuid-Holland opgenomen. Voor deze activiteiten wordt nu € 0,22 mln onttrokken aan de gereserveerde middelen.

- 0,22 mln

Er wordt voorgesteld om het budget voor de verkeersmonitoring wegen te verschuiven van doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid naar doel 2.1Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur kwaliteit van de infrastructuur gezien de aard van de werkzaamheden.

+ 0,13 mln

Middelen uit het programma Beter Benutten worden overgeheveld naar het onderdeel Mobiliteitsmanagement, dat in 2012 wordt uitgevoerd

+ 0,1 mln

Voor de aanleg van P&R plaatsen in Zwijndrecht wordt € 0,1 mln ter beschikking gesteld. De lasten worden gedekt door een bijdrage uit de programmareserve 2, onderdeel P&R knooppunten.

+ 0,05 mln

Verkenningsfase van de Noordelijke Randweg Rijnsburg N449.

Om de verkenning af te ronden is in totaal € 0,05 mln nodig. De gemeente Katwijk draagt hiervan € 0,04 mln bij. Het restant wordt gedekt uit het budget voor voorbereidingskosten wegen.

Baten

 

- 10,8 mln

Technische wijziging:

Als gevolg van het overhevelen van de loonkosten van de verschillende programmas naar de bedrijfsvoering, wordt ook de dekking van de loonkosten overgeheveld naar de bedrijfsvoering vanuit programma 2.

+ 2,86 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

+ 0,04 mln

Bijdrage van de gemeente Katwijk ten behoeve van verkenningsfase van de Noordelijke Randweg Rijnsburg N449 Zie toelichting lasten.

Bijdrage uit reserve

 

+ 1,82 mln

Via de Najaarsnota 2011 is € 2,2 mln in de Egalisatiereserve Bereikbaarheid gestort. Via amendement A316 bij de Begroting 2012 is besloten een deel hiervan ad € 1,8 mln (vrijvallende middelen voor COA impuls OV en fietsplaatsen bij OV) in te zetten om de korting op de BDU op te vangen. Het bedrag wordt overgeboekt van de deelreserve Egalisatiereserve bereikbaarheid naar de deelreserve Impuls openbaar vervoer.

+ 1,37 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

Storting in reserve

 

+ 11,3 mln

Reservering niet bestede middelen 2011 mobiliteit.

Het voordelig saldo in de jaarrekening 2011 voor mobiliteit bedraagt € 11,3 mln. Het positieve saldo bestaat voor € 5,1 mln uit vrijval van middelen en voor € 6,2 mln uit doorgeschoven activiteiten naar volgende jaren. De niet bestede middelen voor mobiliteit blijven conform het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar voor dit doel.

Het bedrag van de vrijval van € 5,1 mln wordt gestort in de deelreserve Egalisatiereserve Bereikbaarheid. Hiervoor is een herbestemming opgenomen onder het hoofdstuk investeringen in dit programma. Het bedrag voor de doorgeschoven activiteiten wordt gereserveerd via eelreserve Integrale Bereikbaarheid ( € 6,2 mln).

+ 3,05 mln

Voorgesteld wordt de (netto) vermindering van het planmatig onderhoudsbudget (zie doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur) te storten in de deelreserve Integrale Bereikbaarheid. Op deze wijze kan budget in latere jaren worden onttrokken in het tempo waarin het onderhoud over de jaren wordt uitgesmeerd.

+ 1,82 mln

Zie BDU onder toelichting bij Bijdrage uit de reserve.

 

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Wat willen we bereiken?

De provincie Zuid-Holland stimuleert het openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. De inzet is om zo veel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Openbaar vervoer moet daarbij als goed alternatief worden ingezet voor het woon-werkverkeer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. De leefbaarheid van (kleine) kernen wordt bevorderd door maatwerk.

Door het huidige kabinet wordt er bezuinigd op de structurele component van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. Omdat de exploitatie van het openbaar vervoer door de provincie wordt gefinancierd uit de Brede Doeluitkering, heeft dit rechtstreeks gevolgen voor het openbaar vervoer. Om ondanks de bezuiniging het gebruik van het openbaar vervoer te handhaven, wordt onderzocht hoe de efficiency en effectiviteit van het vervoer kan worden verbeterd. Enerzijds wordt bekeken hoe het vervoer in het stedelijk gebied met een hoge frequentie en veel reizigers kan worden gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd, en anderzijds wordt bekeken hoe het vervoer in het landelijk gebied slimmer kan worden georganiseerd.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.3.a

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies.

Was

0%

0%

0%

0%

Is

       

2.3.b

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale spoorconcessies.

Was

0%

0%

0%

0%

Is

       

2.3.c

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessies personenvervoer over water.

Was

0%

0%

0%

0%

Is

       

2.3.d

Klantwaardering OV.

Was

0≥ landelijk gemid.2012

0≥ landelijk gemid.2013

0≥ landelijk gemid.2014

0≥ landelijk gemid.2015

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

88.654

1.377

0

90.031

Baten

69.045

2.713

0

71.758

Resultaat voor bestemming

-19.609

1.336

0

-18.273

Impuls openbaar vervoer

3.774

-1.723

0

2.051

Bijdrage uit reserve

3.774

-1.723

0

2.051

Resultaat na bestemming

-15.835

-387

0

-16.222

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 0,6 mln

De jaarlijks aan de BDU toegekende rente van € 0,6 mln wordt verwerkt in de begroting. Met deze rente is reeds rekening gehouden in het Bestedingsplan 2012.

+ 0,5 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 0,5 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 0,4 mln

Voor een aantal vervolg acties voor de Dynamische Reisinformatie (DRIS) is dit jaar een bedrag van
€ 0,4 mln nodig. Dit bedrag is reeds in eerdere jaren in de OVP BDU opgenomen.

- 0,16 mln

Als gevolg van een bijstelling van de rente OVP dalen de lasten met € 0,16 mln.

Baten

 

+ 1,0 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

+ 1,7 mln

Dit betreft een hoger dan verwachte bate BDU. Dit bedrag is toegekend bij beschikking d.d. 7 december 2011.

Bijdrage uit reserve

 

- 1,7 mln

Als gevolg van de hogere BDU bijdrage kan de dekking voor dit doel ten laste van de programmareserve met € 1,7 mln worden verminderd.

 

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Wat willen we bereiken?

De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. Hierbij wordt ingezet op die kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie en die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden en die nodig is om de economische en ruimtelijke ambities te verbinden met duurzame oplossingen.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.4.a

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland.

Was

10%

10%

10%

70%

Is

2.4.b

Procentuele jaarlijkse daling van:

 

 

- het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen (met ingang van 2012 leverbaar);

Was

10%

10%

10%

10%

Is

 

- het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport;

Was

 0% 0%  0%  0% 
Is        
  aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol. Was 0% 0% 0% 0%
Is        

2.4.c

Aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten.

Was

478.000

478.000

478.000

478.000

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

69.337

35.256

0

104.593

Baten

3.681

24.084

0

27.765

Resultaat voor bestemming

-65.656

-11.171

0

-76.827

Ontgrondingen

0

27

0

27

Stimulering duurzame energie

0

1.358

0

1.358

Luchtkwaliteit (NSL)

0

700

0

700

Frictiekosten RUD

0

6.998

0

6.998

Bijdrage uit reserve

0

9.084

0

9.084

Stimulering duurzame energie

0

183

0

183

Luchtkwaliteit (NSL)

0

2.116

0

2.116

Frictiekosten RUD

0

758

0

758

Storting in reserve

0

3.057

0

3.057

Resultaat na bestemming

-65.656

-5.144

0

-70.800

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 21,75 mln

In verband met de beschikkingen en bevoorschotting van de subsidieregeling NSL, vierde tranche worden de bedragen 2011 en 2012 resp. € 8,7 mln en € 13,1 mln aan de regio's en gemeenten verstrekt.

Van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is eind december 2011 een beschikking ontvangen, waarin voor de vierde tranche een bedrag van € 43,5 mln is toegekend. Dit bedrag wordt in drie jaren ontvangen. In 2011 is reeds een voorschot ontvangen van € 8,7 mln (gestort in de OVP). In 2012 en 2013 zullen respectievelijk € 13,1 mln en € 19,6 mln aan voorschotten worden ontvangen. Een bedrag van € 2,1 mln zal bij de afrekening in 2017 worden betaald.

+ 7,0 mln

Een onttrekking uit de reserve RUD ten behoeve van projectuitgaven voor de vorming van de omgevingsdiensten.

+ 1,55 mln

Doordat omgevingsdiensten later starten en de Directie Omgevingsdiensten langer blijft bestaan, zullen daar extra kosten (€ 1,55 mln) uit voortvloeien niet alleen om de continuïteit van de directie te waarborgen, maar ook kosten ten behoeve van de vorming van de omgevingsdiensten.

- 1,18 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 1,18 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 0,93 mln

Bij jaarrekening 2011 is de taakstelling op bedrijfsvoeringbudgetten ten gunste gekomen van de financiële ruimte. Volgens het PS besluit in 2010 Financiële consequenties vorming RUDs worden deze middelen ingezet ter dekking van structurele bijdrage aan de omgevingsdiensten.

+ 0,9 mln

Het actieprogramma Klimaat en Ruimte is eind 2011 gestopt. Er resteren dit jaar nog een aantal activiteiten, zoals het EU-project Raingain, de klimaatpilots (incidentele subsidies): brede overstroombare dijk Streefkerk, herstructureringsgebied Waalblok en IJsselmonde - Koedood. Verder zullen enkele projecten die in 2011 zijn gestart afgerond worden in 2012. In verband hiermee wordt voorgesteld een bedrag van € 0,9 mln uit de programmareserve 2 te onttrekken.

+ 0,7 mln

Voor de uitvoering van het Provinciaal Actieprogramma 2012-2015 worden in 2012 verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,7 mln uit de reserve Luchtkwaliteit te onttrekken.

+ 0,7 mln

Voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is op de begroting 2012 na wijziging € 0,7 mln extra beschikbaar. Een deel (€ 0,4 mln) wordt aangewend voor onder andere de Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu. Het programma LvDO is vanaf 2012 gekoppeld aan het programma Focus met ambitie. In dat kader zullen rond prioritaire beleidsopgaven innovatieve projecten worden ondersteund (met name rond groenbeheer, regionale ruimtelijke agenda, havengebied en duurzame mobiliteit). Het resterende deel van de OVP zal in 2013 bij de slotbetalingen worden uitgeput. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,3 mln uit de OVP LvDO te onttrekken.

+ 0,68 mln

De provincie voert een IPO programma Externe veiligheid uit, te weten kennisbank, kennisnetwerk, kengetallen en scholing. Ter uitvoering van deze projecten worden van overige 11 provincies in 2012 bijdragen verwacht ad € 0,68 mln. De middelen worden thans in baten en lasten ter begroting gebracht.

+ 0,42 mln

Bij jaarrekening bleek dat de raming van de storting in de reserve RUD te laag was geraamd waardoor deze middelen in het jaarrekeningresultaat 2011 terecht zijn gekomen. Voorgesteld wordt om deze middelen weer ter begroting te brengen ter dekking van de RUD-vorming.

- 0,4 mln

Om de doelstellingen Luchtkwaliteit in 2015 te halen, hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) op een aantal onderdelen te intensiveren. Het gaat dan om verkeersgerichte maatregelen zoals schoon verkeer en (vracht)vervoer, schone scheepvaart en schoon OV. Deze maatregelen worden voor een deel in een samenwerking met de NSL partners en met derden uitgevoerd. Het betreft een vierjarig uitvoeringsplan waarvoor de doelstelling in 2015 vaststaat en het bestedingsritme tussen de jaren van ondergeschikt belang is. Dit jaar wordt € 0,4 mln aan de reserve luchtkwaliteit toegevoegd.

+ 0,33 mln

Dit betreft de raming van de kosten van gedetacheerde medewerkers.

+ 0,28 mln

Betreft het overhevelen van directie budgetten vanuit verschillende programmas naar doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder en ten behoeve van flankerende maatregelen DO.

+ 0,26 mln

Betreft een aanvulling op de wettelijke taak Waterwet, Koude en Warmte Opslag. De taak sluit aan bij de doelstelling op het gebied van duurzaam energieverbruik. De KWOs maken een sterke (en gewenste) autonome groei door, van 70-80 inrichtingen jaarlijks.

De beschikbare middelen voor uitvoering van wettelijke taken zijn al verdeeld naar omgevingsdiensten, om de regietaak van het bevoegd gezag te kunnen uitvoeren zijn extra middelen benodigd.

+ 0,25 mln

Dit betreft een administratieve correctie. Per abuis zijn bij de nieuwe indeling van de begroting 2012 de middelen voor externe veiligheid bij het verkeerde doel gezet. Deze komen van doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid.

+ 0,24 mln

In het kader van de uitvoering van Motie 200 wordt met betrekking tot de uitvoering van de Strategische Huisvestingsvisie de 1e tranche van de taakstelling RUD ad € 0,24 mln op huisvestingskosten ingevuld. Het betreft de beëindiging van de huurovereenkomst met de Unie van Waterschappen per 30 april 2012.

Voorgesteld wordt om voor invulling van deze taakstelling deze middelen over te hevelen vanuit de bedrijfsvoeringmiddelen naar programma 2, project RUD Algemeen te brengen.

- 0,21 mln

Als gevolg van vertraging in de start van een aantal RUDs en een kleiner aantal medewerkers dat feitelijk over zal gaan naar de RUDs zullen er minder VTO middelen worden overgedragen aan de RUDs. Voorgesteld wordt om de ingeleverde VTO budgetten weer beschikbaar te stellen voor de dekking van VTO voor PZH personeel en hiervoor het benodigde budget ad € 0,21 mln over te hevelen van programma 2, project RUD Algemeen naar de bedrijfsvoeringmiddelen.

+ 0,17 mln

De totale projectbegroting van het project Raingain bedraagt € 7,2 mln. Het totale projectbudget van de provincie bedraagt € 0,5 mln. Het provinciale projectbudget is onder andere opgebouwd uit inzet van provinciaal personeel (bestaande formatie) en de aanschafkosten van een weerradar. De provincie ontvangt 50% van het provinciale projectbudget, te weten € 0,17 mln als Interreg IVB subsidie in de periode 2011 - 2015 ter dekking van de door de provincie te maken materiële kosten en personele inzet.

+ 0,12 mln

Vanwege de economische crisis ten tijde van het inwerkingtreden van de Regeling Aardgasvulpunten in Zuid-Holland zijn er veel pomphouders, die hun investeringen tot nader order hebben uitgesteld. Er zijn nu signalen, dat de investeringsbereidheid toeneemt. Bovendien is inmiddels het begrip aardgas/groengas meer ingeburgerd. Daarnaast heeft er een wijziging van de regeling Realisatie Aardgasvulpunten Zuid-Holland plaatsgevonden. Dit zou betekenen, dat meer pomphouders een beroep op de regeling kunnen doen. De verwachting is dat nog veel subsidieaanvragen in 2012 zullen binnenkomen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,12 mln uit de OVP Luchtkwaliteit (EFRO) te onttrekken.

+ 0,11 mln

Conform het GS besluit (PZH-2012-323331630) wordt een teruggave van de legesaanslag ontgrondingen ten laste gebracht van het weerstandsvermogen. Bij een mindere uitname van grond kan restitutie worden gevraagd van betaalde leges.

+ 0,1 mln

Eind 2011 zijn onder andere subsidies verleend aan de Stichting Milieu Dichterbij en de Vereniging van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. In 2012 zal hiervan

€ 0,1 mln worden bevoorschot. De slotbetalingen zullen in begin 2013 worden uitgevoerd bij de vaststelling van de subsidies. Met de slotbetalingen zal de OVP geheel zijn uitgeput. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,1 mln uit de OVP Natuur- en milieu-educatie te onttrekken.

+ 0,1 mln

Enkele in 2011 gestarte projecten Luchtkwaliteit (NSL) lopen nog door in 2012. Hiermee is in de primitieve begroting 2012 geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,1 mln uit de programmareserve 2 te onttrekken.

+ 0,09 mln

De einddatum van de regeling Aardgasvulpunten is vastgesteld op 31 december 2012. In 2012 zullen resterende verplichtingen voor het EFRO project Aardgasvulpunten worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt hiertoe het gereserveerde bedrag van € 0,09 mln uit de programmareserve 2 te onttrekken.

+ 0,09 mln

Een onttrekking uit de reserve Mitigatie ter dekking van uitgaven van de Europese aanbesteding Koude en Warmte Opslag (KWO) in samenwerking met afdeling Milieu. Door externe factoren kon het project in 2011 niet worden afgerond. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2012 zullen worden afgerond.

+ 0,08 mln

In 2012 zal er een evaluatie en een actualisatie van het Beleidsplan Regionale luchtvaart 2008-2020 plaatsvinden. In verband hiermee wordt voorgesteld een bedrag van € 0,08 mln uit de programmareserve 2 te onttrekken.

+ 0,06 mln

Eens in de vijf jaar wordt een actieplan Geluid gemaakt. In de primitieve begroting 2012 zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,06 mln uit de programmareserve 2 te onttrekken.

+ 0,04 mln

Voor het betaalbaar stellen van in opdracht zijnde projecten in het kader van het Actieplan Geluid 2008-2013 en de geluidmonitoring AP1 is een bedrag nodig van € 0,04 mln. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,04 mln te onttrekken uit de OVP Omgevingslawaai.

+ 0,03 mln

Een onttrekking uit de reserve Ontgrondingen ter dekking van juridische kosten Ontgrondingen Zevenhuizerplas. Omdat de rechtszaak is doorgeschoven naar 2012 heeft de onttrekking in 2011 niet plaatsgevonden.

- 0,01 mln

De kapitaallasten dalen met € 0,01 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2011 en de lagere renteomslag.

+ 0,01 mln

Als gevolg van een bijstelling van de rente OVP stijgen de lasten met € 0,01 mln.

Baten

 

+ 22,49 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

+ 0,68 mln

Bijdrage deelnemers aan programma Externe Veiligheid. Zie toelichting lasten.

+ 0,42 mln

Rijksbijdrage voor programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Zie toelichting lasten.

+ 0,33 mln

Opbrengst detacheringen.

+ 0,17 mln

Ontvangen subsidiebijdrage voor Project Raingain. Zie toelichting onder lasten.

Bijdrage uit reserve

 

+ 9,09 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

Storting in reserve

 

+ 2,3 mln

De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de stortingen in de programmareserves bijgesteld. Daarnaast wordt de in de OVP luchtvaart Commissie 28 gereserveerde middelen ad € 0,18 mln gestort in programmareserve 2 (deelreserve stimulering duurzame energie), omdat er geen (terugbetalings)verplichting op deze middelen rusten.

+ 0,76 mln

Uitvoeringsdiensten (RUD) vertonen een onderbesteding in 2011 doordat enkele RUDs later zullen starten dan aanvankelijk werd verwacht. In de Najaarsnota 2011 is hiervoor reeds een storting in de reserve RUD gedaan. De onderschrijding frictiemiddelen RUD bleek bij Jaarrekening € 0,76 mln hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om het restant frictie- en reorganisatie middelen in de reserve programma 2 te storten zodat deze beschikbaar blijven voor de frictiekosten RUD.

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2012

Uitgaven

340.894

-90.030

0

250.864

Inkomsten

136.299

-56.574

0

79.725

Saldo Investeringen

-204.595

33.456

0

-171.139

 

Toelichting bijstelling per investering

Naam investering

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Uitgaven

 

- 26,39 mln

De uitvoering van het "3-in-1" project Westland is aanbesteed als D&C contract. Dat betekent dat de aannemer eerst het ontwerp moet uitdetailleren voordat de uitvoering concreet kan starten.

Door de complexe situatie en onvoorziene omstandigheden, waaronder het aantreffen van een bunker en circa 500 onbekende kabels en leidingen, heeft het ontwerp vertraging opgelopen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd tussen aannemer en provincie op projectniveau en managementniveau, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om de gevolgen in de uitvoeringsplanning op te vangen en de eindoplevering te halen. Een verschuiving van een groot aantal werkzaamheden van 2012 naar 2013 is onvermijdelijk, waardoor de uitgaven voor 2012 dalen.

- 22,1 mln

In 2012 is het budget van DBI beduidend hoger dan vorig jaar door onder andere hogere MPI budgetten en van budgetten uit vorig jaar. Het uitvoeren van deze functionaliteitverhogende maatregelen is zoveel mogelijk een geïntegreerd onderdeel van het reguliere planmatige onderhoud, maar veroorzaakt daardoor een grotere druk op het realiseren van de projecten.

De (personele) capaciteit is niet voldoende om al deze projecten in 1 jaar te realiseren. Er worden maatregelen genomen om onder andere door samenwerking met andere afdelingen deze projecten in de huidige collegeperiode te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat een gedeelte van de budgetten uit 2012 worden afgelaagd en over de jaren 2013, 2014 en 2015 worden uitgesmeerd.

Daarnaast verwachten wij gezien de marktsituatie en de resultaten uit 2011 een aanbestedingsvoordeel van € 5,9 mln. Voor deze vrijval zijn in onderstaande tabel voorstellen voor herbestemming van deze middelen opgenomen.

Verder wordt voorgesteld om enkele budgetten voor groot onderhoud te verschuiven naar deze taak.

- 15,25 mln

Parallelstructuur A12 (Zuidplaspolder)

De grondverwerving loopt minder voorspoedig dan eerder ingeschat, dit betekent een bijstelling in de grondverwervingraming.

De realisatie van de parallelstructuur wordt op de markt gezet in het design, construct en maintain (DCM) contract. Hierbij is het essentieel een goede vraagspecificatie op te stellen en heldere afspraken met stakeholders te maken. Dit kost meer tijd in het voortraject dan eerder ingeschat (ca 3 tot 6 maanden, overlappend met de grondverwerving), waardoor de gunning doorschuift naar 2013.

Er was rekening gehouden met het verleggen van kabels en leidingen in 2012. Tijdens het opstellen van de vraagspecificatie is gebleken dat dit kosteneffectiever kan worden uitgevoerd, door de werkzaamheden te integreren in het werk van de aannemer. De geraamde uitgaven voor het verleggen van de kabels en leidingen vinden daarmee niet in 2012 plaats.

- 13,48 mln

In 2012 is het budget van DBI beduidend hoger dan vorig jaar door o.a. hogere MPI budgetten en van budgetten uit vorig jaar. Het (jaarlijks) aanvullende MPI wordt vooral gebruikt om de functionaliteit van de (vaar)wegen te verhogen. Het uitvoeren van deze functionaliteitverhogende maatregelen is zoveel mogelijk een geïntegreerd onderdeel van het reguliere planmatige onderhoud, maar veroorzaakt daardoor een grotere druk op het realiseren van de projecten.

De (personele) capaciteit is niet voldoende om alle projecten, inclusief de doorgeschoven werkzaamheden uit voorgaande jaren, in één jaar te realiseren. Er zijn concrete maatregelen getroffen waaronder het inzetten van elders binnen de organisatie vrijgekomen capaciteit om specifiek deze doorgeschoven prestaties uit te voeren (terugdringen boeggolf). Daarnaast krijgt u binnenkort voorstellen om in het kader van het MPI met overprogrammering te gaan werken. Dit alles moet er toe leiden dat de projecten wel binnen de huidige collegeperiode gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor is het noodzakelijk dat een gedeelte van de budgetten in 2012 worden afgelaagd en over de jaren 2013 tot en met 2015 worden uitgesmeerd.

Daarnaast verwachten wij gezien de marktsituatie en de resultaten uit 2011 een aanbestedingsvoordeel van € 3,1 mln. Voor deze vrijval zijn in onderstaande tabel voorstellen voor herbestemming van deze middelen opgenomen.

- 9,5 mln

RijnGouweLijn Oost.

Het Hoofdlijnenakkoord Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte, dat de coalitiedragende partijen na de Statenverkiezingen van maart 2011 hebben gesloten, vermeldt dat er een heroverweging nodig is van de projecten RGL en RGR, onder andere vanwege de grote risicos die met die projecten zijn verbonden. De heroverweging loopt nog en wordt naar verwachting dit jaar afgerond. De raming van de uitgaven en inkomsten zijn bij het opstellen van de begroting voor dit jaar te hoog geweest en worden nu bijgesteld.

- 3,82 mln

In de oorspronkelijke begroting 2012 waren enkele groot onderhoud projecten op het Merwedekanaal ondergebracht onder de taak dagelijks beheer en onderhoud. Voorgesteld wordt om dit te corrigeren door een verschuiving naar de taak planmatig beheer en onderhoud.

+ 1,5 mln

Vanuit de beschikbare ILG-middelen wordt € 1,5 mln bijgedragen aan het project bochtafsnijding Delftse Schie. Hiermee is in het projectbudget al rekening gehouden.

- 1,0 mln

Van de beschikbare voor Milieumaatregelen Kaderrichtlijn geluid wordt € 1,0 mln ingezet voor een meerjarige subsidie aan de gemeente Zuidplas voor het realiseren van het Energieweb Knibbelweg Oost.

Inkomsten

 

- 17,09 mln

Zie RijnGouweLijn Oost onder toelichting bij de uitgaven.

- 13,71 mln

Zie Wegenproject Westland onder toelichting bij de uitgaven.

- 12,26 mln

Zie planmatig beheer en onderhoud onder toelichting bij de uitgaven.

- 10 mln

Parallelstructuur A12 (Zuidplaspolder).

Zie Parallelstructuur A12 (Zuidplaspolder) onder toelichting bij de uitgaven.

- 4,02 mln

Zie diverse MPI projecten DBI onder toelichting bij de uitgaven.

+ 1,5 mln

Bochtafsnijding Delftse Schie.

Zie Bochtafsnijding Delftse Schie onder toelichting bij de lasten.

- 1,0 mln

Energieweb Knibbelweg Oost.

Zie Energieweb Knibbelweg Oost onder toelichting bij de lasten.

 

Inzet vrijval vanuit deel reserve programma 2 (0209) en vrijval voorgenomen Investeringen Planmatig Beheer en Onderhoud (€ 5,9 mln) en vrijval MPI DBI (€ 3,1 mln).

Omdat het overgrote deel van de herbestemde middelen betrekking heeft op jaren na 2012 zal de technische verwerking plaatsvinden in het nieuw op te stellen MPI ( 2013-2027) of via de Najaarsnota 2012.

Vrijval jaarrekening 2011

5,1* mln

Positief rekeningresultaat 2011 programma 2, onderdeel mobiliteit*

9,0 mln

Voorgenomen investeringen 2012 Planmatig Beheer en Onderhoud en MPI projecten DBI

14,1 mln

Totaal

* waarvan € 2,4 mln vanuit algemene middelen OV

 

Voorstel herbestemming

Herbestemming

5,0 mln

Randweg Voorhout

(inclusief aansluiting N444 en N443)/inpassing sportlaan Lisse

Realisatie van de Randweg Voorhout levert een positieve bijdrage aan zowel de HOV corridor als aan doorstroming van provinciaal en lokaal wegverkeer (win-win situatie). Het faciliteert de bereikbaarheid en ontsluiting van / voor nieuwbouwlocaties. Wel zijn aanpassingen nodig aan kruispunt met N443.

De keuze voor het tracee van de HOV corridor via de Sportlaan in Lisse biedt een veel betere vervoerwaarde dan andere tracees. De inpassing brengt wel hogere kosten met zich mee.

Benodigde bijdrage PZH: € 5,0 mln vanuit de vrijval te reserveren. Dit bedrag wordt eventueel verminderd met de bruidsschat in verband met overdracht van wegen.

3,5 mln

Brug Leidsevaart (Corridor N207 Noord)

Verbreding vanwege landbouwverkeer en streefbeeld 2x2. Totale kosten € 5,0 mln, waarvan € 1,5 mln reeds gedekt via provinciale onderhoudsbudgetten.

1,6 mln

(vervolg) Bestedingsplan sociale veiligheid

Naast de structurele bijdrage van de provincie aan het uitvoeringsprogramma sociale veiligheid, heeft PZH eenmalig € 1,6 mln beschikbaar gesteld voor concessieoverstijgende projecten (Bestedingsplan SV 2010-2011). De projecten lopen dit jaar af en worden geëvalueerd. Geslaagde projecten kunnen eventueel worden voortgezet.

1,5 mln

Duurzaam transport: Greenpoint Holland Zeeland

Greenpoint Holland Zeeland: waterstofvulpunt en waterstofbussen op Oude Tonge. Combinatie van duurzame innovatie in het OV en economische ontwikkeling passend bij het groene profiel van Goeree.

Voorstel: voorlopig € 1,5 mln reserveren voor realisatie van het waterstofvulpunt en eenmalige bijdrage in de hogere exploitatielasten.

1,5 mln

Kruising Gouwepark - N207 - N454

Tekort op maatregelen ten behoeve van de veiligheid in de vaarweg die samenhangen met werkzaamheden aan een brug. Het betreft een wegenproject op de kruising Gouwepark - N207 - N454.

De kruising moet worden gewijzigd; er zijn bijdragen van derden. Er resteert een tekort van € 1,5 mln.

0,6 mln

Brug Eendragtspolder

Ten behoeve van recreatiegebied in ontwikkeling. Totale kosten bedragen € 3,6 mln, waarvan een deel aan PZH wordt gevraagd. Financiële risicos en uitvoering zijn verantwoordelijkheid van Recreatieschap Rottemeren, gemeente Zuidplas en gemeente Rotterdam. Benodigd bedrag: € 0,6 mln (tot mogelijk € 1,2 mln). Voorstel: vooralsnog € 0,6 mln reserveren.

0,4 mln

Tekort op vervangen St. Sebastiaanbrug

Ten behoeve van de vervanging van de St. Sebastiaansbrug is in verband met de eisen ten aanzien van doorvaarhoogte en meerkosten voor een hogere brug inclusief remmingswerk een tekort van € 2,0 mln (op een totaalbedrag van € 7,5 mln). Hiervan kan € 1,6 mln worden gedekt uit vrijval lopende projecten vaarwegen

14,1 mln

Totaal