Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

426.439

12.221

-19.148

419.512

Baten

134.167

21.891

-909

155.149

Resultaat voor bestemming

-292.272

9.670

18.239

-264.363

Bijdrage uit reserve

30.387

10.555

-3.529

37.413

Storting in reserve

24.316

19.230

15.061

58.607

Resultaat na bestemming

-286.201

994

-351

-285.557

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Incidentele Lasten

58.369

12.221

-19.220

51.370

Incidentele Baten

32.513

21.891

-981

53.423

Resultaat voor bestemming

-25.856

9.670

18.239

2.053

Bijdrage uit reserve

30.387

10.555

-3.529

37.413

Storting in reserve

14.316

19.230

15.061

48.607

Resultaat na bestemming

-9.785

994

-351

-9.141

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen. Dit betekent de zorg voor het in bruikbare en veilige toestand houden van deze wegen en vaarwegen zodat een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer gewaarborgd is. De provincie realiseert dit door economisch rationeel beheer van de provinciale infrastructuur. Dit wordt vormgegeven door het planmatige beheer en onderhoud, waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden waarbij functionaliteit centraal staat.

Daarnaast wordt de komende periode de nadruk gelegd op meer en fundamenteler samenwerken met andere partijen in Zuid-Holland en het beter benutten van het netwerk door inzet van netwerkmanagement en innovaties.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.1.

Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit:  

Streefwaarde         
 

· asfalt;

  86% 87% 88% 90%
 

· kunstwerken;

  43% 46% 49% 52%
 

· oevers.

  67% 69% 72% 75%
    Is        

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

99.576

5.221

-2.538

102.259

Baten

4.375

3.054

-2.536

4.893

Resultaat voor bestemming

-95.201

-2.167

3

-97.366

Resultaat na bestemming

-95.201

-2.167

3

-97.366

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 3,36 mln

Baggerproject Gouwe, Aarkanaal en Oude Rijn.

Het budget voor het baggerproject Gouwe, Aarkanaal en Oude Rijn is in de Begroting volledig als exploitatiebudget opgenomen. Inmiddels is gebleken dat een gedeelte van het bedrag ook investeringsbudget is omdat het hier een nieuwe diepte van de vaarweg betreft. Het totale budget verandert niet, maar wel de verdeling over exploitatie- en investeringsbudget. De lasten dalen met € 3,36 mln en de baten met

€ 2,55 mln. Het verschil van € 0,81 mln wordt in de reserve gestort (zie Doel 2.2).

+ 1,16 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

- 0,35 mln

Vrijval balansverplichtingen.

Het opschonen en afsluiten van balansverplichtingen van voorgaande jaren, waarvoor geen factuur of betalingen meer wordt verwacht, leidt tot een vrijval van € 0,35 mln.

0 mln

Groot onderhoud en overdracht wegen.

Als gevolg van aanbestedingsvoordelen is op basis van actuele prognoses het budget voor groot onderhoud op wegen neerwaarts bijgesteld met € 2,76 mln. Een aantal budgetten is afgelaagd, waaronder:

  • de N211 voor een bedrag van € 0,78 mln;
  • de N488 voor een bedrag van € 0,27 mln.

Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor de overdracht van wegen. Dit is conform de Nota Visie op overdracht wegen, die in juni 2007 door PS is vastgesteld naar aanleiding van de wet herverdeling Wegen en het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP) van 8 juni 2004. In deze nota wordt een passieve overdracht van wegen betracht, zodat wegen alleen op verzoek van gemeenten kunnen worden overgedragen. Het gaat daarbij om wegen waarvan GS hebben vastgesteld dat ze kunnen worden overgedragen. De overdrachtskosten worden alleen betaald uit vrijgevallen middelen.

In 2012 komen drie wegen voor overdracht in aanmerking: de N453 Zuidplaslaan, de N454 Kanaaldijk en de N473 Delftsestraatweg.

Baten

 

- 2,55 mln

Baggerproject Gouwe Aarkanaal en Oude Rijn

Zie toelichting lasten.

 

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Het goed faciliteren van de mobiliteit is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid‑Holland. Zonder ingrijpen zal de toenemende mobiliteit zorgen voor groeiend fileleed, verkeers­onveiligheid en leefbaarheidproblemen. De komende collegeperiode wordt daarom het verkeer- en vervoersbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijk en economisch beleid ontwikkeld en wordt €235,0mln extra geïnvesteerd.

In deze collegeperiode wil de provincie een groot aantal van de knelpunten oplossen door vol in te zetten op de uitvoering van de projecten in het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI). De financiële meevallers binnen het programma Verkeer en vervoer blijven beschikbaar in het programma Verkeer en vervoer en worden ingezet voor het oplossen van knelpunten.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.2.a

Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)

Streefwaarde

47/52

47/52

47/52

47/52

Is

       

2.2.b

Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)

Streefwaarde

2,21

2,22

2,23

2,24

Is

       

2.2.c

Aantal fatale slachtoffers op provinciale wegen

Streefwaarde

(12)

(12)

(11)

(11)

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

Conform toezegging aan de Commissie Bestuur & Middelen zal de effectindicator 2.2.c bij Begroting 2013 worden gewijzigd c.q. aangepast.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

168.872

-29.632

-54

139.185

Baten

57.066

-7.960

1.662

50.768

Resultaat voor bestemming

-111.806

21.672

1.716

-88.418

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

1.152

0

0

1.152

Spoortunnel Delft

6.000

0

0

6.000

Dynamische reisinformatie

1.828

0

0

1.828

Fietsprojecten

1.710

0

1.887

3.597

Milieueisen openbaar vervoer

665

0

-665

0

1%-regeling Kunst

0

1.250

0

1.250

Reservering Integrale bereikbaarheid

15.258

0

-297

14.961

COA P&R knooppunten

0

124

-124

0

Egalisatiereserve bereikbaarheid

0

1.820

0

1.820

Bijdrage uit reserve

26.613

3.194

801

30.608

Milieueisen openbaar vervoer

0

0

815

815

Reservering Integrale bereikbaarheid

22.487

5.100

3.640

31.227

Impuls openbaar vervoer

0

1.820

0

1.820

Egalisatiereserve bereikbaarheid

1.828

9.254

2.530

13.612

HOV NET Zuid-Holland Noord

0

0

5.000

5.000

Storting in reserve

24.316

16.174

11.985

52.474

Resultaat na bestemming

-109.508

8.692

-9.467

-110.283

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 1,40 mln

Prijscompensatie

De voor programma 2 beschikbare prijscompensatie wordt gestort in de programmareserve 2, onderdeel Egalisatiereserve bereikbaarheid.

+ 1,34 mln

Actualisatie Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI)

Jaarlijks wordt het MPI geactualiseerd. Een flink aantal projecten in het MPI heeft een budget kleiner dan € 1,0 mln. Deze projecten komen direct ten laste van de exploitatie. Bij de uitvoering van deze projecten vinden vaak verschuivingen in de tijd plaats. Hierdoor worden dit jaar voor deze taak meer uitgaven verwacht. Per MPI-programma betreft het: Wegen + € 1,9 mln; Openbaar Vervoer - € 2,1 mln; Veilig Verkeer - € 0,13 mln en Fietspaden + € 1,67 mln).

De hogere lasten worden gedekt uit de programmareserve 2; onderdeel Reservering Integrale bereikbaarheid en onderdeel Fietsprojecten.

- 0,25 mln

Samenwerkingsverband Bereik!

Het samenwerkingsverband wordt steeds meer geconcentreerd op operationele samenwerking (minder hinder en verkeersmanagement). Tevens zijn kostenbesparingen gerealiseerd in onderzoek en vindt verdere afbouw plaats van externe inhuur. De niet bestede middelen worden gestort in de programmareserve 2, onderdeel Egalisatiereserve bereikbaarheid.

+ 0,11 mln

Project Walstroom

De voor dit jaar geraamde uitgaven voor het project Walstroom worden gedekt uit eerder ontvangen en in de overlopende passiva (OVP) gestorte middelen vanuit de Europese Unie. Het betreft een administratieve wijziging (zie ook baten).

+ 0,08 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

+ 0,07 mln

Beheer en onderhoud Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) panelen

Dit betreft de administratieve verwerking van de dekking van een formatieplaats voor het beheer en onderhoud van de DRIS panelen. De jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud van de DRIS panelen zijn opgenomen in het Bestedingsplan BDU (zie ook baten).

0 mln

Julianasluis

Bij het opstellen van de Begroting 2012 zijn per abuis de via het Provinciefonds beschikbaar gestelde middelen voor de Julianasluis van € 2,7 mln aan de financiële ruimte toegevoegd. Dit wordt nu hersteld waarna het bedrag wordt gestort in de programmareserve 2. In de jaren van uitvoering 2013 en 2014 van het project wordt dit bedrag als bijdrage vanuit de reserve ter dekking ingezet.

Baten

 

+ 1,48 mln

Bijstelling projecten MPI

De raming van de bijdragen van derden voor de MPI-projecten die direct ten laste van de exploitatie worden gebracht stijgt met € 1,48 mln.

+ 0,11 mln

Project Walstroom

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld. Het betreft een administratieve wijziging (zie ook lasten).

+ 0,07 mln

Beheer en onderhoud DRIS panelen

Zie toelichting lasten.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,80 mln

Bijstelling projecten MPI

Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve 2 bijgesteld:

  • Onderdeel Fietsprojecten € 1,89 mln;
  • Onderdeel Reservering Integrale bereikbaarheid - € 0,3 mln;
  • Onderdeel Milieueisen OV - € 0,67 mln;
  • Onderdeel COA P&R knooppunten - € 0,12 mln.

Storting in reserve

 

+ 12,0 mln

De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

 

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Wat willen we bereiken?

De provincie Zuid-Holland stimuleert het openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. De inzet is om zo veel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Openbaar vervoer moet daarbij als goed alternatief worden ingezet voor het woon-werkverkeer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. De leefbaarheid van (kleine) kernen wordt bevorderd door maatwerk.

Door het huidige kabinet is er bezuinigd op de structurele component van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. Omdat de exploitatie van het openbaar vervoer door de provincie wordt gefinancierd uit de Brede Doeluitkering, heeft dit rechtstreeks gevolgen voor het openbaar vervoer. Om ondanks de bezuiniging het gebruik van het openbaar vervoer te handhaven, wordt onderzocht hoe de efficiency en effectiviteit van het vervoer kan worden verbeterd. Enerzijds wordt bekeken hoe het vervoer in het stedelijk gebied met een hoge frequentie en veel reizigers kan worden gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd, en anderzijds wordt bekeken hoe het vervoer in het landelijk gebied slimmer kan worden georganiseerd.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.3.a

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies.

Streefwaarde

0%

0%

0%

0%

Is

       

2.3.b

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale spoorconcessie MerwedeLingelijn.

Streefwaarde

0%

0%

0%

0%

Is

       

2.3.c

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessies personenvervoer over water.

Streefwaarde

0%

0%

0%

0%

Is

       

2.3.d

Klantwaardering OV.

Streefwaarde

0≥ landelijk gemid.2012

0≥ landelijk gemid.2013

0≥ landelijk gemid.2014

0≥ landelijk gemid.2015

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

88.654

1.377

-8.246

81.785

Baten

69.045

2.713

-957

70.801

Resultaat voor bestemming

-19.609

1.336

7.289

-10.984

Impuls openbaar vervoer

3.774

-1.723

-1.471

580

Bijdrage uit reserve

3.774

-1.723

-1.471

580

Resultaat na bestemming

-15.835

-387

5.818

-10.404

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 5,0 mln

Impuls OV tariefacties

Zoals in lijn met het PS besluit worden, na afloop van de pilot tariefacties, de voor dit jaar in de Begroting opgenomen middelen niet voor dit doel ingezet. Conform het Hoofdlijnenakkoord blijven de middelen beschikbaar voor verkeer en vervoer. Het bedrag wordt in de reserve programma 2 onderdeel HOV NET Zuid-Holland Noord gestort (zie Doel 2.2, Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid).

- 2,43 mln

Actualisering Bestedingsplan Brede Doeluitkering (BDU) 2012

Zoals besproken in de Statencommissie V en M in mei 2012 wordt nu de uitvoering van motie 316 bij Begroting 2012 verwerkt. Daarnaast betreft het de administratieve verwerking van een aantal OV exploitatie bijdragen. Per saldo dalen de lasten voor dit jaar met € 2,43 mln, waardoor tevens de voor dit jaar geraamde onttrekking aan de reserve met € 1,47 mln wordt verminderd.

- 0,88 mln

Bijdrage exploitatie Waterbus

De exploitatie van Personenvervoer over Water (POW) wordt gefinancierd uit de Brede Doel Uitkering (BDU) van het Rijk. In de Begroting is daarnaast een dekking van € 0,88 mln opgenomen vanuit eerder vrijgevallen kapitaallasten. Aangezien daardoor het budget twee keer in de Begroting is opgenomen, kan de laatstgenoemde dekking vrijvallen. De vrijvallende middelen worden gestort in de programmareserve 2, onderdeel Egalisatiereserve bereikbaarheid.

+ 0,06 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

Baten

 

- 0,96 mln

Actualisering Bestedingsplan Brede Doeluitkering (BDU) 2012

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

- 1,47 mln

Actualisering Bestedingsplan Brede Doeluitkering (BDU) 2012

Zie toelichting lasten.

 

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Wat willen we bereiken?

De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. Hierbij wordt ingezet op die kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie en die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden en die nodig is om de economische en ruimtelijke ambities te verbinden met duurzame oplossingen.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

2.4.a

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland.

Streefwaarde

10%

10%

10%

70%

Is

       

2.4.b

Procentuele jaarlijkse daling van:

         

· het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen (met ingang van 2012 leverbaar);

Streefwaarde

10%

10%

10%

10%

Is

       

· het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport;

Streefwaarde

0%

0%

0%

0%

Is

       

· aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol.

Streefwaarde

0%

0%

0%

0%

Is

       

2.4.c

Aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten.

Streefwaarde

478.000

478.000

478.000

478.000

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

69.337

35.256

-8.310

96.283

Baten

3.681

24.084

922

28.687

Resultaat voor bestemming

-65.656

-11.171

9.232

-67.595

Ontgrondingen

0

27

0

27

Stimulering duurzame energie

0

1.358

0

1.358

Luchtkwaliteit (NSL)

0

700

0

700

Frictiekosten RUD

0

6.998

-3.689

3.309

Frictie algemeen

0

0

830

830

Bijdrage uit reserve

0

9.084

-2.859

6.225

Stimulering duurzame energie

0

183

92

275

Luchtkwaliteit (NSL)

0

2.116

0

2.116

Frictiekosten RUD

0

758

2.155

2.913

Frictie algemeen

0

0

830

830

Storting in reserve

0

3.057

3.076

6.133

Resultaat na bestemming

-65.656

-5.144

3.296

-67.504

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 5,84 mln

Reserve Frictiekosten vorming RUDs

Door het verschuiven in tijd van de startdata van de omgevingsdiensten zijn de middelen in latere jaren benodigd dan oorspronkelijk geraamd. Daarom wordt voorgesteld om de bij Voorjaarsnota 2012 geraamde onttrekking uit de reserve Frictiekosten RUDs voor € 3,69 mln terug te draaien en om vanuit de huidige exploitatiebudgetten € 2,15 mln in deze reserve te storten. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor dit doel.

- 5,33 mln

Dekking kosten RUDs

In de Financiële consequenties vorming RUDs (motie 200) zijn afspraken gemaakt over het terugverdienen van de gemaakte projectkosten voor het vormen van de omgevingsdiensten. Omdat het projectbudget eerder ten laste van de financiële ruimte is gebracht, valt de dekking nu vrij ten gunste van de financiële ruimte. Provinciale Staten worden middels een separate notitie geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de vorming van de RUDs en Motie 200.

In de Begroting 2013 zal het terugverdieneffect meerjarig verwerkt worden.

+ 1,21 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

- 0,83 mln

Opheffen Directie Omgevingsdiensten (DO)

Na de vorming van de RUDs wordt Directie Omgevingsdiensten opgeheven. Voorgesteld wordt om ter dekking van de frictiekosten die hiermee gemoeid gaan

€ 0,83 mln te onttrekken aan de bij deze Najaarsnota gevormde reserve Frictiekosten algemeen.

+ 0,44 mln

Externe Veiligheid

De provincie Zuid-Holland fungeert als kassier voor het gezamenlijke programma Externe Veiligheid 2011-2014. Dit betekent dat de provincie een bijdrage ontvangt van iedere provincie. Deze middelen worden gestort in de overlopende passiva (OVP), in afwachting van aanwending ten behoeve van het programma. Na opstartproblemen in 2011, wordt dit jaar een inhaalslag gemaakt, waarbij ook de in 2011 ontvangen middelen van andere provincies voor het gezamenlijke IPO programma worden aangewend. Om die reden wordt een bedrag van € 0,44 mln onttrokken uit de OVP Externe veiligheid (IPO).

+ 0,4 mln

Voordelta Maasvlakte

De lasten voor dit doel worden gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). De middelen worden ingezet voor een afrekening van een aantal onderdelen van het programma in het kader van de Voordelta Maasvlakte. Deze worden uitgevoerd door de RUD Zuid-Holland Zuid.

+ 0,18 mln

Europese zwemwaterrichtlijnen

De provincie ontvangt over de periode 2012-2015 een decentralisatie uitkering van het Rijk in verband met de invoering van de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn en de nieuwe verplichtingen die daaruit volgen voor de provincie. Deze nieuwe verplichtingen zijn voornamelijk het informeren van publiek (burgers) over de zwemkwaliteit op zwemwaterlocaties met behulp van borden en via het internet.

De middelen en de uitvoering lopen via de RUD Midden-Holland. Deze rijksbijdrage is opgenomen in programma 6, Middelen.

- 0,16 mln

Vrijval balansverplichtingen.

Het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren, waarvoor geen factuur of betalingen meer wordt verwacht, leidt tot een vrijval van € 0,16 mln.

- 0,13 mln

Opbrengst detacheringen

De geraamde opbrengsten van mensen die naar RUD's zijn gedetacheerd vallen iets lager uit dan eerder geraamd. Hierdoor dalen de begrote opbrengsten en uitgaven met € 0,13 mln.

+ 0,07 mln

Oprichting Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

De in oprichting zijnde ODH gaat de kosten van de kwartiermaker vergoeden aan de provincie. De baten en lasten worden met €0,07mln verhoogd.

+ 0,05 mln

Programma Stroom

Het programma Stroom (rond energie en water) loopt tot eind van dit jaar. Voor de afronding van het programma Stroom wordt de resterende eerder ontvangen en in de overlopende passiva (OVP) gestorte rijksbijdrage van €0,05 mln aan de OVP Natuur- en Milieu-educatie (NME) onttrokken.

- 0,03 mln

Project Tidal TC

Kennisalliantie kan procesondersteuning geven aan het project Tidal TC, waarbij de opdracht goed past binnen de doelstellingen van het programma FmA. Voorgesteld wordt € 0,03 mln over te brengen naar programma 1, Doel 1.2 (Voldoende schoon en zoetwater).

Baten

 

+ 0,98 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

- 0,13 mln

Opbrengst detacheringen

Als gevolg van een bijstelling van de opbrengsten van detacheringen dalen de begrote opbrengsten met € 0,13 mln.

+ 0,07 mln

Oprichting Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

De in oprichting zijnde ODH gaat de kosten van de kwartiermaker vergoeden aan de provincie. De baten en lasten worden met €0,07mln verhoogd.

Bijdrage uit reserve

 

- 2,86 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

Storting in reserve

 

+ 3,08 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in programmareserves bijgesteld.

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 (incl. 1e wijz)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2012

Uitgaven

340.894

-90.030

-35.796

215.068

Inkomsten

136.299

-56.574

-2.318

77.407

Saldo Investeringen

-204.595

33.456

33.478

-137.661

 

Toelichting bijstelling per investering

Naam investering

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Uitgaven

 

- 35,67 mln

Actualisering ramingen MPI en Groot Onderhoud

Jaarlijks wordt een nieuw Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI) opgesteld. Dit jaar wordt het MPI 2013 t/m 2027 opgesteld. In het nieuwe MPI worden, naast de veranderingen en wijzigingen in de vijf programma's van het MPI, de kasritmes van alle projecten geactualiseerd. Daarbij wordt, indien nodig, tevens het kasritme van het lopende jaar 2012 van alle projecten bijgesteld. Deze mutaties worden per project verwerkt in de Najaarsnota en zijn geen project budgetmutaties maar verschuivingen in de tijd van voorgenomen investeringen (kasritmes).

De mutaties betreffen vooral: het HOV- netwerk Zuid- Holland Noord ( RGL Oost en West). Van het geraamde bedrag voor dit jaar wordt € 14,5 mln doorgeschoven.

Vanwege het uitstellen van de bouw van twee haltes en nog lopende discussies over de eindafrekening wordt van het project MerwedeLingelijn € 11,5 mln doorgeschoven.

In totaal worden voor de vijf programma's van het MPI en voor Groot Onderhoud de voorgenomen investeringen met € 35,67 mln verminderd. De investeringsbijdragen nemen met € 2,2 mln af.

- 0,12 mln

Voor de uitvoering van een aantal Vaarwegen en Verkeersveiligheid projecten wordt voor € 0,12 mln extra aan projectmanagement t/m 2014 ingezet.

Inkomsten

 

- 2,2 mln

Actualisering ramingen MPI en Groot Onderhoud

Zie toelichting uitgaven.

- 0,12 mln

Voor de uitvoering van een aantal Vaarwegen en Verkeersveiligheid projecten wordt voor € 0,12 mln extra aan projectmanagement t/m 2014 ingezet.