Programma 2 Mobiliteit en Milieu

« Naar Begroting 2012 - Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Middeleninzet Programma 2

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

1e Verzamel- wijziging

Begroting na wijziging

asten

       

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

99.976

-400

99.576

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

169.411

-540

168.871

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

88.904

-250

88.654

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder

69.531

-194

69.337

Totaal lasten

 

427.822

-1.384

426.438

Baten

       

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

4.375

0

4.375

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

57.066

0

57.066

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

69.045

0

69.045

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder

3.681

0

3.681

Totaal baten

 

134.167

0

134.167

Resultaat voor bestemming

-293.656

1.384

-292.272

Bijdrage uit reserve

30.387

0

30.387

Storting in reserve

24.316

0

24.316

Resultaat na bestemming

-287.584

1.384

-286.200


Toelichting wijzigingen

Personeel, Organisatie en Inhuur

De in de Inleiding toegelichte taakstelling op externe inhuur resulteert in onderstaande bijstelling van de budgetten in Programma 2.

Taakstelling op externe inhuur

Doel

Bedragen x € 1.000

Doel omschrijving

1e Verzamelwijziging

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

-400

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

-400

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

-250

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder

0

Totaal

 

-1.050


Subsidies

Subsidie koepel milieuorganisaties (ZHMF)
De Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland is voor de provincie van groot belang als vertegenwoordiger van een groot aantal maatschappelijke organisaties die zich richten op milieu, ecologie en duurzaamheid. De provinciale koepelorganisatie zorgt ervoor dat maatschappelijke kennis en opinies op een afgestemde en gebundelde wijze worden ingebracht in de grote provinciale beleidstrajecten (onder andere PMR, duurzame glastuinbouw, Zuid-Westelijke Delta, duurzame bedrijventerreinen, Structuurvisie, Stad en Platteland en de grote gebiedsprojecten). Recent is de samenwerking binnen dit provinciale netwerk versterkt en is de provinciale koepelorganisatie vernieuwd. Met de vernieuwde Natuur- en milieufederatie zal de komende periode jaarlijks een prestatieovereenkomst worden gesloten rond activiteiten die gericht zijn op de doelen en prioriteiten uit het Hoofdlijnenakkoord en daar een bijdrage aan leveren. Vanwege een sterkere focus van de jaarlijks te specificeren activiteiten zal het maximum budget voor de activiteiten in de prestatie­overeenkomst vanaf 2012 op € 0,5 mln komen te liggen. Dit levert een bezuiniging op van € 0,19 mln (doel 2.4). Met het budget van maximaal € 0,5 mln kan de koepelorganisatie de gewenste activiteiten nog op een adequate en professionele wijze uitvoeren. De fasering strookt met een discussie over de subsidiering op dit terrein van afgelopen jaren en geeft hier nu conform planning per 2012 concrete invulling aan.

Overig
Als gevolg van bijstelling van de indexatie is een aantal subsidieplafonds bijgesteld. Door middel van deze Verzamelwijziging wordt het budget hierop aangepast.. Dit heeft tot gevolg dat het budgetten van doel 2.2 met € 0,14 mln wordt verlaagd, ten gunste van de stelpost Subsidies in programma 6.

« Naar Begroting 2012 - Programma 2 Mobiliteit en Milieu