Programma 1 Groen en Water

Middeleninzet programma 1

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

175.004

14.357

-16.323

173.039

Baten

107.019

342

-6.640

100.721

Resultaat voor bestemming

-67.986

-14.015

9.683

-72.318

Bijdrage uit reserve

16.779

16.482

-1.835

31.426

Storting in reserve

23.390

0

7.069

30.459

Resultaat na bestemming

-74.597

2.467

779

-71.350

 

Incidentele lasten en baten

(Bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Incidentele Lasten

42.228

14.357

-16.396

40.189

Incidentele Baten

20.422

342

-6.640

14.124

Resultaat voor bestemming

-21.806

-14.015

9.756

-26.065

Bijdrage uit reserve

16.779

16.482

-1.835

31.426

Storting in reserve

23.390

0

7.069

30.459

Resultaat na bestemming

-28.417

2.467

852

-25.097

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Wat willen we bereiken?

Voor Zuid-Holland is een goede en betrouwbare bescherming tegen overstromingen essentieel.

Een sterke en aantrekkelijke kust en veilige keringen vormen de opgaven voor de korte en lange termijn.

De provincie is verantwoordelijk voor het stellen van kaders voor de regionale keringen en houdt hier toezicht op. De waterschappen zorgen voor de realisatie van dit beleid.

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water (mei 2011) wordt het toezicht op de primaire keringen vanaf 2014 een rijksverantwoordelijkheid. Vóór die tijd is Zuid-Holland hiervoor verantwoordelijk.

De effecten van klimaatverandering en de druk op de beschikbare ruimte nemen de komende decennia verder toe. Zuid-Holland zorgt voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame

ruimtelijke en economische ontwikkelingen in haar regio versterkt.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.1.

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen.

Streefwaarde

0

0

0

0

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

5.228

-48

88

5.268

Resultaat voor bestemming

-5.228

48

-88

-5.268

Ontwikkelingsplan Water

163

0

0

163

Bijdrage uit reserve

163

0

0

163

Resultaat na bestemming

-5.064

48

-88

-5.104

 

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 0,09 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

 

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Wat willen we bereiken?

De provincie wil een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en voldoende zoet water.

 

Oppervlaktewater

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn normen opgenomen om een goede chemische en ecologische waterkwaliteit te bereiken. 126 wateren in Zuid-Holland zijn aangewezen als oppervlaktelichaam. Doelstelling in de periode tot 2015 is gemiddeld voor alle oppervlaktewaterlichamen een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren en in tien waterlichamen een zodanige verbetering dat volledig (100%) wordt voldaan aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Grondwater

Zuid-Holland heeft zes Europese Kaderrichtlijn Water-grondwaterlichamen. Daarvoor geldt de doelstelling dat deze in 2015 allemaal volledig voldoen aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Zwemwater

In 2015 hebben alle zwemwaterlocaties tenminste een aanvaardbare oppervlaktewaterkwaliteit en hebben zo veel mogelijk locaties een goede of uitstekende kwaliteit.

 

Zoetwater

Doel is te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening voor alle gebruikers, rekening houdend met de ontwikkelingen in aanbod (gevolgen van klimaatverandering, verzilting, ruimtelijke beleidskeuzes in met name de Zuidwestelijke Delta) en de ontwikkelingen in de vraag naar zoet water. Specifiek voor de sector glastuinbouw streeft de provincie naar een situatie waarin alleen gebruik wordt gemaakt van duurzame waterbronnen om in de waterbehoefte te voorzien en er geen brijnlozingen meer plaatsvinden die niet voldoen aan de wet.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.2.

Percentage meetpunten waar de waterkwaliteit aantoonbaar is verbeterd.

Streefwaarde

PM

PM

PM

PM

Is

       

Toelichting afwijking

Verwacht wordt dat eind 2015 ruim 75 % van de vastgestelde KRW maatregelen uit 2010 zijn gerealiseerd. Deze hebben alle een gunstig effect op de waterkwaliteit. Deeffecten van deze maatregelen zijnechter in termen van percentages niet op korte termijn meetbaar. De KRW-waterkwaliteit wordt eens per 3 jaar gemeten; daarom zal een indicator worden toegevoegd betreffende voortgang in provinciale KRW-maatregelen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

7.017

-164

-30

6.823

Baten

3.064

0

0

3.064

Resultaat voor bestemming

-3.953

164

30

-3.759

Hollandsche IJssel - Mooie oevers

548

0

0

548

Bijdrage uit reserve

548

0

0

548

Resultaat na bestemming

-3.404

164

30

-3.210

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,13 mln

Subsidieregeling Hollandse IJssel is opgeheven. De middelen vallen vrij in de financiële ruimte.

+ 0,08 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

+ 0,03 mln

Project Tidal TC

Kennisalliantie kan procesondersteuning geven aan het project Tidal TC, waarbij de opdracht goed past binnen de doelstellingen van het programma FmA. Voorgesteld wordt € 0,03 mln over tehalen uit programma 2, doel 2.4.

 

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Wat willen we bereiken?

In Zuid-Holland is er nog altijd een grote vraag naar recreatiemogelijkheden. Voor een groot aantal inwoners is een aantrekkelijk groengebied niet op korte afstand van de woning beschikbaar. Voldoende mogelijkheden voor beleving van groen en ontspanning zijn belangrijk voor het leefklimaat van de inwoners van Zuid-Holland.

De inzet is om naast de aanleg van nieuwe groengebieden ervoor te zorgen dat recreatie- en natuurgebieden goed bereikbaar en toegankelijk zijn. De kwaliteit van de gebieden wordt op voldoende niveau gebracht of gehouden, zodat de gebieden aantrekkelijk zijn. Naast de recreatie- en natuurgebieden gaat het om het recreatief gebruik van het landelijk gebied. De economie in het landelijk gebied rond de steden wordt versterkt door meer recreatief gebruik. In deze collegeperiode wordt prioriteit gegeven aan:

  • het groen direct om de stad;
  • de verbindingen tussen de steden en het landelijke gebied;
  • het beheer en onderhoud van de groengebieden.

De provincie blijft zich hiervoor inzetten ondanks de rijksbezuinigingen en stelt € 100,0 mln extra beschikbaar voor het groen om de stad. De precieze besteding van deze gelden wordt bepaald in samenhang met de ontwikkelingen in de regios en de afronding van de bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied. Dit krijgt zijn beslag in het Investeringsprogramma Groene Ruimte 2012-2015.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.3.

Procentuele jaarlijkse groei van

Streefwaarde        
 

· de bezoekersaantallen;

 

+2%

+2%

+2%

+2%

 

· de recreatieplaatsen in Zuid- Holland

  +1,5% +1,5% +1,5% +1,5%
    Is        

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

89.555

12.276

-21.269

80.562

Baten

53.659

2.521

-7.801

48.379

Resultaat voor bestemming

-35.897

-9.754

13.468

-32.183

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

5.500

11.400

-4.000

12.900

Groene subsidies

135

10

0

145

Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden

0

389

0

389

Visiebeheer

0

700

0

700

Bedrijfsvoering G.Z-H

0

0

300

300

2011 DP Onderhoud recreatiegebieden

0

150

0

150

2011 DP G.Z-H wagenpark

0

300

0

300

2011 DP G.Z-H huisvesting

0

300

0

300

Bijdrage uit reserve

5.635

13.249

-3.700

15.184

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

20.000

0

0

20.000

2012 DP RodS projecten

0

0

3.800

3.800

Frictie algemeen

0

0

1.500

1.500

Storting in reserve

20.000

0

5.300

25.300

Resultaat na bestemming

-50.262

3.495

4.468

-42.299

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 8,66 mln

Het project Midden IJsselmonde, welke deel uitmaakt van het programma PMR 750 ha kent een tragere uitvoering dan was voorzien. Voorgesteld wordt om een deel van de rijksmiddelen ad € 8,66 mln op te nemen in de OVP 750 ha PMR.

- 4,90 mln

Een deel van de co-financieringsmiddelen van de groenprojecten (onder andere ILG) staat centraal begroot bij dit doel. Voorgesteld wordt om:

  • € 3,7 mln over te hevelen naar doel 1.4 (Behoud van biodiversiteit) en in te zetten voor de groenprojecten, waaronder het project Oukoop en het EU-project Balance;
  • € 1,2 mln over te hevelen naar doel 1.5 (Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen) en in te zetten voor de projecten Veenweidepact Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke.

- 4,0 mln

De onttrekking voor het verwerven en inrichten van recreatiegebieden uit de reserve Groene ambities wordt voor 2012 naar beneden bijgesteld, vooruitlopend op beleidsvoorstellen in de nog vast te stellen Beleidsvisie Groen.

- 3,8 mln

Doorgeschoven prestaties.

De realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken heeft vertraging opgelopen, omdat het Uitvoeringsprogramma voor de Beleidsvisie Groen nog niet is vastgesteld. In 2012 zullen de bijhorende middelen daarom niet meer worden besteed. De prestaties zullen in 2013 worden gerealiseerd. De middelen blijven beschikbaar voor dit doel.

- 0,4 mln

Bij G.Z-H vindt er een verlaging van de lasten plaats. Deze besparing wordt voor

€ 0,1 mln gerealiseerd door uitstel van het vervangen van de kleding en uitrusting bij Toezicht & Handhaving als gevolg van de landelijke discussie inzake het uniform van de BOA. Het besluit hierover wordt genomen vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als gevolg van de afname van de dienstverlening voor de provincie Zuid-Holland vanuit Toezicht & Handhaving zal het wagenpark afnemen. Dit leidt tot een bezuiniging van € 0,05 mln. Tot slot wordt als gevolg van het uitstel van de herhuisvesting decentrale steunpunten € 0,55 mln niet in 2012 gerealiseerd. In totaal € 0,7 mln besparingen die voor € 0,4 mln uit de beschikbare budgetten zal worden gerealiseerd en voor € 0,3 mln uit reservemiddelen (reserve bedrijfsvoering).

+ 0,3 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

+ 0,23 mln

De recent afgesloten CAO afspraken leiden tot hogere loonkosten. De loonkosten worden verdeeld in de Bedrijfsvoeringsparagraaf, met uitzondering van G.Z-H. De verhoging van de loonkosten ad € 0,23 mln worden direct opgenomen in programma 1.

- 0,09 mln

De middelen die beschikbaar zijn voor de prijscompensatie worden niet ingezet en vallen vrij naar de financiële ruimte.

+ 0,05 mln

Voor het EU project Demarage ontvangt de Provincie een EU bijdrage van € 0,05 mln. Het exploitatiebudget wordt aan zowel de lasten- als de batenkant met dit bedrag verhoogd.

Baten

 

- 8,66 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in de OVP's bijgesteld.

+ 0,8 mln

G.Z-H zal in 2012 een eenmalige verhoging van de inkomsten realiseren van

€ 0,8 mln door het doorberekenen van additioneel werk en projecten. Het gaat hier om extra gerealiseerde uren bovenop de normale inzet.

+ 0,05 mln

Voor het EU project Demarage ontvangt de Provincie een EU bijdrage van € 0,05 mln. Het exploitatiebudget wordt aan zowel de lasten- als de batenkant met dit bedrag verhoogd.

Bijdrage uit reserve

 

- 4,0 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

+ 0,3 mln

De reserve bedrijfsvoering G.Z-H wordt onttrokken voor de vorming van de reserve frictie algemeen voor de verwachte frictiekosten G.Z-H.

Storting in reserve

 

+ 3,8 mln

De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

+ 1,5 mln

Reserve Frictie algemeen

G.Z-H zal € 1,5 mln bezuinigen op de lasten dan wel meer baten realiseren voor 2012. Afgesproken is dat dit bedrag gereserveerd zal worden als budget voor de transitiekosten in het kader van de verzelfstandiging. Het bedrag blijft daarmee in de toekomst beschikbaar voor G.Z-H.

 

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

De inzet in deze coalitieperiode is de voortgang in de afronding van de (herijkte) ecologische hoofdstructuur, die gezamenlijk met het Rijk wordt opgesteld. In de ecologische hoofdstructuur wordt de prioriteit gelegd bij de instandhouding van de doelen van de Natura 2000 gebieden met specifieke aandacht voor de verdrogings- en vermestingproblematiek. Er wordt ingezet op vergroting van het aandeel particulier natuurbeheer in Zuid-Holland.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.4.a

Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland (index ten opzichte van 2011).

Streefwaarde

0

0

0

0

Is

       

1.4.b

Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudings­doelstellingen Natura 2000.

Streefwaarde

45%

45%

45%

45%

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

46.666

-12.758

2.479

36.387

Baten

37.293

-16.378

22

20.937

Resultaat voor bestemming

-9.372

-3.619

-2.458

-15.450

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

2.980

2.183

70

5.233

Groene subsidies

78

0

0

78

Bijdrage uit reserve

3.058

2.183

70

5.311

IODS

2.310

0

0

2.310

Storting in reserve

2.310

0

0

2.310

Resultaat na bestemming

-8.624

-1.436

-2.388

-12.448

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 3,68 mln

Een deel van de co-financieringsmiddelen van de groenprojecten (ILG) staan centraal begroot in doel 1.3 (Toename recreatie in het groen binnen de provincie). Voorgesteld wordt om € 3,68 mln in te zetten voor de groenprojecten, waaronder project Oukoop.

- 1,38 mln

De afrekening van de meerjarige subsidies van de Vlietprojecten heeft geleid tot een terugvordering en vrijval van oude balansverplichtingen. De niet bestede middelen vallen vrij ten gunste van de financiële ruimte.

+ 0,07 mln

Ter dekking van de subsidielasten betreffende Milieutekorten in de Ecologische Hoofdstructuur wordt voorgesteld om € 0,07 mln te onttrekken uit de reserve Groene ambities.

+ 0,06 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

+ 0,04 mln

Voor de provinciale cofinanciering van het EU-project Balance (groenproject) wordt voorgesteld om € 0,02 mln over te hevelen van doel 1.3 (Toename recreatie in het groen binnen de provincie). Daarnaast wordt voor dit EU project een EU bijdrage ontvangen van € 0,02 mln. Voorgesteld wordt het budget voor zowel de lasten als de baten op te hogen met dit bedrag.

Baten

 

+ 0,02 mln

Voor het EU project Balance wordt een EU bijdrage ontvangen van € 0,02 mln. Voorgesteld wordt het budget op te hogen met dit bedrag.

Bijdrage uit reserve

 

+ 0,07 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Wat willen we bereiken?

De diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, moet worden ontwikkeld en behouden. De provincie richt zich specifiek op de nationale landschappen (Groene Hart en Hoeksche Waard) en de zes provinciale landschappen Midden-Delfland, Wijk en Wouden, Duin Horst en Weide, Hollands Plassengebied, Bentwoud-Rottemeren en IJsselmonde (onderdeel van de Zuidvleugelgroenstructuur). De verschillende kernkwaliteiten van de diverse landschappen staan daarbij voorop. Dit gebeurt door landschapselementen zoals (hak)houtwallen en -singels, grienden en kreken in stand te houden en te herstellen. Hierbij is de samenhang tussen de verschillende elementen in een landschap van belang. De mate waarin de kernkwaliteiten ongeschonden aanwezig zijn en de ruimtelijke samenhang tussen de diverse onderdelen zijn bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

Het doel van de vastgestelde Agenda Landbouw is om de grondgebonden landbouw nabij de steden te versterken door een hogere toegevoegde waarde voor de voedselproducenten. Daarbij blijft het van belang om agrarische structuurverbetering te ondersteunen. Daarnaast is het doel dat landbouwbedrijven maatschappelijke diensten gaan verlenen, waardoor multifunctionele landbouwbedrijven ontstaan. In bodemdalinggevoelige veenweidegebieden wordt gewerkt aan innovaties om de landbouw zo lang mogelijk in stand te houden en daarmee het voortbestaan van dit landschapstype. Dit in combinatie met productie van zuivel én tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen.

Streefwaarde

0

0

0

0

Is

       

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven.

Streefwaarde

2%

2%

2%

2%

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijking.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Lasten

26.539

15.052

2.409

44.000

Baten

13.002

14.199

1.140

28.341

Resultaat voor bestemming

-13.537

-853

-1.269

-15.659

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

1.080

0

550

1.630

Groene subsidies

208

650

570

1.428

Sanering glastuinbouw

641

0

675

1.316

IODS

5.000

0

0

5.000

Hof van Delfland-Glastuinbouw

446

0

0

446

Reservering IRP's

0

400

0

400

Bijdrage uit reserve

7.374

1.050

1.795

10.219

Sanering glastuinbouw

0

0

1.300

1.300

IODS

1.080

0

0

1.080

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

0

0

215

215

2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer

0

0

254

254

Storting in reserve

1.080

0

1.769

2.849

Resultaat na bestemming

-7.242

197

-1.243

-8.288

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 1,67 mln

Ter dekking van de provinciale bijdrage in de kosten van de sanering van de verspreide glastuinbouw Midden-Delfland wordt de onttrekking uit de reserve Groene Ambities met € 0,55 mln verhoogd. De overige benodigde middelen (€ 1,12 mln) worden gedekt uit eerder ontvangen rijksmiddelen, die op de balans zijn opgenomen / gereserveerd in de zogenaamde overlopende passiva (OVP).

- 1,3 mln

Naar verwachting zullen de subsidieverleningen ten behoeve van gebiedsbemiddeling niet leiden tot een subsidielast in 2012. Daarom wordt voorgesteld om de voor dit doel beschikbare middelen ad € 1,3 mln te storten in de programmareserve Sanering glastuinbouw.

+ 1,2 mln

Een deel van de co-financieringsmiddelen van de groenprojecten (ILG) staat centraal begroot in doel 1.3 (Toename recreatie in het groen binnen de provincie). Voorgesteld wordt om € 1,2 mln in te zetten voor de financiering van de projecten Veenweidepact Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke.

+ 0,68 mln

Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen en proceskosten wordt voorgesteld om de begrote onttrekking aan de programmareserve Sanering glastuinbouw te verhogen met € 0,68 mln naar € 1,32 mln.

+ 0,32 mln

Voor de ontwikkeling en onderhoud van Nationale Landschappen worden subsidies verstrekt. Ter dekking van de benodigde middelen wordt voorgesteld € 0,32 mln te onttrekken aan de reserve Groene subsidies. Het gaat hierbij niet om het opvangen van de financiëleconsequenties van eenvervallen Rijkstaak.

+ 0,25 mln

Ter dekking van het provinciale aandeel voor de afgegeven subsidies betreffende Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2) wordt voorgesteld om € 0,25 mln uit de reserve Groene Subsidies te onttrekken.

- 0,25 mln

Doorgeschoven prestaties.

Voor het realiseren van een duurzame waterbuffer is in 2012 een subsidiebeschikking afgegeven met een looptijd van 2 jaar. Realisatie van het project vindt plaats in 2012 en 2013 (€ 0,25 mln). Ter dekking van de subsidielasten in 2013 wordt voorgesteld de niet bestede middelen in 2012 van € 0,25 mln door te schuiven naar 2013. De middelen blijven daarom beschikbaar voor dit doel.

- 0,22 mln

Doorgeschoven prestaties.

Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, naar aanleiding van de herijking van dit beleid en de decentralisatie van rijksbeleid. Hierdoor is het voor 2012 benodigd budget voor het Groene Hart Beleid afgelaagd en is het budget voor de komende jaren iets opgehoogd. In 2012 zullen de bijhorende middelen daarom niet meer worden besteed en de prestaties zullen nu deels in 2013 t/m 2015 worden gerealiseerd. Het in 2012 niet benodigd budget van € 0,2 mln wordt als volgt herschikt: € 0,1 mln naar 2013, € 0,09 mln naar 2014 en € 0,01 mln naar 2015. De middelen blijven zo beschikbaar voor dit doel.

+ 0,04 mln

Kostenverdeling

Dit betreft een administratieve wijziging. Voor nadere toelichtingwordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in deze Najaarsnota.

+ 0,02 mln

Voor het EU project GIFT-T ontvangt de Provincie een EU bijdrage van € 0,02 mln. Voorgesteld wordt het budget voor zowel de lasten als de baten op te hogen met dit bedrag.

Baten

 

+ 1,12 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of de onttrekkingen uit de OVPs bijgesteld.

+ 0,02 mln

Voor het EU project GIFT-T ontvangt de Provincie een EU bijdrage van € 0,02 mln. Voorgesteld wordt het budget voor zowel de lasten als de baten op te hogen met dit bedrag.

Bijdrage uit reserve

 

+ 1,8 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld

Storting in reserve

 

+ 1,77 mln

De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld.

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 (incl. 1e wijz)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2012

Uitgaven

2.413

0

0

2.413

Inkomsten

270

0

0

270

Saldo Investeringen

-2.143

0

0

-2.143

Toelichting bijstelling per investering

Geen bijstelling.