Programma 1 Groen en Water

Middeleninzet programma 1

Exploitatie

(bedragen )x € 1.000

Begroting 2012
(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

175.004

14.357

0

189.362

Baten

107.019

342

0

107.361

Resultaat voor bestemming

-67.986

-14.015

0

-82.001

Bijdrage uit reserve

16.779

16.482

0

33.261

Storting in reserve

23.390

0

0

23.390

Resultaat na bestemming

-74.597

2.467

0

-72.129

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Incidentele Lasten

42.228

14.357

0

56.585

Incidentele Baten

20.422

342

0

20.764

Resultaat voor bestemming

-21.806

-14.015

0

-35.821

Bijdrage uit reserve

16.779

16.482

0

33.261

Storting in reserve

23.390

0

0

23.390

Resultaat na bestemming

-28.417

2.467

0

-25.949

Zie voor een toelichting op de bijstellingen het onderdeel Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Wat willen we bereiken?

Voor Zuid-Holland is een goede en betrouwbare bescherming tegen overstromingen essentieel.

Een sterke en aantrekkelijke kust en veilige overstromingen vormen de opgaven voor de korte en lange termijn.

De provincie is verantwoordelijk voor het stellen van kaders voor de regionale keringen en houdt hier toezicht op. De overstromingen zorgen voor de realisatie van dit beleid.

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water (mei 2011) wordt het toezicht op de primaire keringen vanaf 2014 een rijksverantwoordelijkheid. Vóór die tijd is Zuid-Holland hiervoor verantwoordelijk.

De effecten van klimaatverandering en de druk op de beschikbare ruimte nemen de komende decennia verder toe. Zuid-Holland zorgt voor een toekomstbestendig waterveiligheidsbeleid dat duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen in haar regio versterkt.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.1.

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen.

Was

0

0

0

0

Is

       

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

5.228

-48

0

5.179

Resultaat voor bestemming

-5.228

48

0

-5.179

Ontwikkelingsplan Water

163

0

0

163

Bijdrage uit reserve

163

0

0

163

Resultaat na bestemming

-5.064

48

0

-5.016

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,12 mln

Betreft het overhevelen van directie budgetten vanuit verschillende programmas naar doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder ten behoeve van flankerende maatregelen DO.

+ 0,07 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 0,07 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

 

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Wat willen we bereiken?

De provincie wil een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en voldoende zoet water.

 

Oppervlaktewater

In de Europese Kaderrichtlijn Water zijn normen opgenomen om een goede chemische en ecologische waterkwaliteit te bereiken. 126 wateren in Zuid-Holland zijn aangewezen als oppervlaktelichaam. Doelstelling in de periode tot 2015 is gemiddeld voor alle oppervlaktewaterlichamen een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren en in tien waterlichamen een zodanige verbetering dat volledig (100%) wordt voldaan aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Grondwater

Zuid-Holland heeft zes Europese Kaderrichtlijn Water-grondwaterlichamen. Daarvoor geldt de doelstelling dat deze in 2015 allemaal volledig voldoen aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Zwemwater

In 2015 hebben alle zwemwaterlocaties ten minste een aanvaardbare oppervlaktewaterkwaliteit en hebben zo veel mogelijk locaties een goede of uitstekende kwaliteit.

 

Zoet water

Doel is te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening voor alle gebruikers, rekening houdend met de ontwikkelingen in aanbod (gevolgen van klimaatverandering, verzilting, ruimtelijke beleidskeuzes in met name de Zuidwestelijke Delta) en de ontwikkelingen in de vraag naar zoet water. Specifiek voor de sector glastuinbouw streeft de provincie naar een situatie waarin alleen gebruik wordt gemaakt van duurzame waterbronnen om in de waterbehoefte te voorzien en er geen brijnlozingen meer plaatsvinden die niet voldoen aan de wet.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.2.

Percentage meetpunten waar de waterkwaliteit aantoonbaar is verbeterd.

Was

PM

PM

PM

PM

Is

       

 

Toelichting afwijking

Naar verwachting zullen eind 2015 niet alle inrichtingsmaatregelen zijn gerealiseerd. Belangrijke redenen daarvoor zijn:

  • De directe en indirecte gevolgen van bezuinigingen, met name van het rijk op gezamenlijke maatregelen Rijkswaterstaat/waterschappen en bezuinigingen op de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), waardoor de synergie met natuurontwikkeling vervalt. Ook spelen de extra druk op de begrotingen van de waterschappen door het doorschuiven van een deel van de Hoog Water Bescherming Programma (HWBP-kosten) en de bezuinigingen van gemeenten en waterschappen zelf.
  • De soms moeizaam verlopende uitvoering, ondermeer voor de grondverwerving.
  • Voortschrijdend inzicht ten aanzien van de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

7.017

-164

0

6.853

Baten

3.064

0

0

3.064

Resultaat voor bestemming

-3.953

164

0

-3.789

Hollandsche IJssel - Mooie oevers

548

0

0

548

Bijdrage uit reserve

548

0

0

548

Resultaat na bestemming

-3.404

164

0

-3.240

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 0,14 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,14 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

- 0,02 mln

Als gevolg van een bijstelling van de rente OVP dalen de lasten met € 0,02 mln.

 

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Wat willen we bereiken?

In Zuid-Holland is er nog altijd een grote vraag naar recreatiemogelijkheden. Voor een groot aantal inwoners is een aantrekkelijk groengebied niet op korte afstand van de woning beschikbaar. Voldoende mogelijkheden voor beleving van groen en ontspanning zijn belangrijk voor het leefklimaat van de inwoners van Zuid-Holland.

De inzet is om naast de aanleg van nieuwe groengebieden ervoor te zorgen dat recreatie- en natuurgebieden goed bereikbaar en toegankelijk zijn. De kwaliteit van de gebieden wordt op voldoende niveau gebracht of gehouden, zodat de gebieden aantrekkelijk zijn. Naast de recreatie- en natuurgebieden gaat het om het recreatief gebruik van het landelijk gebied. De economie in het landelijk gebied rond de steden wordt versterkt door meer recreatief gebruik. In deze collegeperiode wordt prioriteit gegeven aan:

  • het groen direct om de stad;
  • de verbindingen tussen de steden en het landelijke gebied;
  • het beheer en onderhoud van de groengebieden.

De provincie blijft zich hiervoor inzetten ondanks de rijksbezuinigingen en stelt € 100 mln extra beschikbaar voor het groen om de stad. De precieze besteding van deze gelden wordt bepaald in samenhang met de ontwikkelingen in de regios en de afronding van de bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied. Dit krijgt zijn beslag in het Investeringsprogramma Groene Ruimte 2012-2015.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.3.

Procentuele jaarlijkse groei van

Was        
 

- de bezoekersaantallen;

  +2% +2% +2% +2%
 

- de recreatieplaatsen in Zuid- Holland.

  +1,5% +1,5% +1,5% +1,5%
   

Is

       

 

Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

89.555

12.276

0

101.831

Baten

53.659

2.521

0

56.180

Resultaat voor bestemming

-35.897

-9.754

0

-45.651

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

5.500

11.400

0

16.900

Groene subsidies

135

10

0

145

Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden

0

389

0

389

Visiebeheer

0

700

0

700

2011 DP Onderhoud recreatiegebieden

0

150

0

150

2011 DP GZH wagenpark

0

300

0

300

2011 DP GZH huisvesting

0

300

0

300

Bijdrage uit reserve

5.635

13.249

0

18.884

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

20.000

0

0

20.000

Storting in reserve

20.000

0

0

20.000

Resultaat na bestemming

-50.262

3.495

0

-46.767

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 6,7 mln

Met de versnellingsprojecten groen amendement 98c heeft de provincie in 2009 € 16,0 mln extra uitgetrokken voor versnelde groene inrichting van tien gebieden.

PS heeft in december 2011 besloten de planning van deze projecten bij te stellen waardoor afronding in 2012 zal plaatsvinden.

Van de voor deze projecten binnen dit doel in 2011 beschikbaar gestelde provinciale middelen is € 0,3 mln vrijgevallen in het rekeningresultaat 2011. Deze projecten zullen zoals besloten is door PS in december 2011 worden gerealiseerd in 2012. Deze middelen dienen opnieuw beschikbaar gesteld te worden.

Voor de realisatie van deze projecten in 2012 worden door een onttrekking van € 6,4 mln uit de reserve Groene Ambities de daarvoor gereserveerde middelen beschikbaar gesteld.

+ 5,29 mln

In 2012 worden de Groenagenda en het uitvoeringsprogramma opgesteld. In het kader hiervan wordt een integrale afweging gemaakt over hoe de beschikbare middelen voor groenprojecten worden ingezet. Met de onderstaande mutaties worden voor 2012 middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van en de eerste uitvoering van de Groenagenda en het uitvoeringsprogramma.

Voorgesteld wordt om de nog in de OVP GIOS (Groen in en om de stad) beschikbare middelen (€ 0,39 mln) te onttrekken en beschikbaar te stellen binnen dit doel voor Groen om de Stad. GIOS was de voorloper van Recreatie om de Stad (RodS) en is inmiddels beëindigd.

Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de vaststelling van de Groenagenda en het Uitvoeringsprogramma Groen 2012-2015 door PS, uit de reserve Groene ambities € 5,0 mln te onttrekken voor onder meer de in dit kader uit te voeren pilots. Zo wordt gewaarborgd dat dit jaar de middelen tijdig beschikbaar zijn voor de uitvoering en niet gewacht hoeft te worden op de Najaarsnota. Indien PS niet instemt met de Groen agenda en het uitvoeringsprogramma dan kan bij Najaarsnota de onttrekking weer ongedaan worden gemaakt. Deze middelen maken deel uit van de € 100,0 mln Groenimpuls waarvan de (niet bestede) tranche 2011 van € 20,0 mln is gestort in de reserve Groene Ambities.

Voorgesteld wordt om het volledig beschikbare bedrag ad € 0,7 mln te onttrekken uit de reserve visie beheer voor de werkzaamheden en onderzoeken in het kader van de Groenagenda en het uitvoeringsprogramma.

De budgetten voor het ILG (OVP) worden neerwaarts aangepast met € 0,8 mln in verband met de voor dit jaar verwachte realisaties. Oorzaak hiervan is gelegen in het nieuwe bestuursakkoord waarin het ILG in de huidige vorm op houdt te bestaan.

- 3,98 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 3,98 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 2,9 mln

In 2011 is besloten dat het Project Mainport Rotterdam (PMR) 750 ha geen Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) meer is. Dit voormalige IRP komt onder programma 1 te hangen. Met deze wijziging wordt geregeld dat in programma 1 de kosten van in totaal € 2,9 mln worden opgenomen voor de uitvoering van het Project Mainport Rotterdam (PMR) 750 ha die betaald wordt uit de daarvoor beschikbare OVP.

+ 1,0 mln

Groen Service Zuid-Holland (GZH)

Met deze wijziging wordt de doorgeschoven prestatie 2011 in de begroting verwerkt betreffende het wagenpark (€ 0,3 mln) en de huisvesting GZH (€ 0,3 mln).

Het uitstellen van aankopen en werkzaamheden door de GZH heeft in 2011 geleid tot een onderschrijding van € 0,6 mln. Voorgesteld wordt hiervan € 0,4 mln opnieuw beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om centrale huisvesting ( 0,15 mln), decentrale huisvesting (€ 0,15 mln) en materieel en uitrusting (€ 0,1 mln).

+ 0,55 mln

Deze wijziging betreft de begrotingtechnische verwerking van de doorgeschoven prestatie 2011 van € 0,15 mln voor onderhoud provinciale recreatiegebieden. (werkzaamheden Klinkenbergerplas).

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in 2012 voor achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden wordt uit de reserve achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden het volledige beschikbare bedrag ad € 0,4 mln onttrokken. Hiermee wordt het achterstallig onderhoud dat niet meer in 2011 kon worden uitgevoerd in 2012 afgerond (zie ook jaarstukken 2011).

- 0,13 mln

Betreft het overhevelen van directie budgetten vanuit verschillende programmas naar doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder ten behoeve van flankerende maatregelen DO.

- 0,06 mln

Voor de bekostiging van het EU-Interreg project Green Infrastructure For Tomorrow (GIF-T) wordt budget ten bedrage van € 0,06 mln overgeheveld naar doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen.

- 0,03 mln

De kapitaallasten dalen met € 0,03 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2011 en de lagere renteomslag.

+ 0,01 mln

De onttrekking uit de reserve Groene subsidies wordt voor 2012 naar boven bijgesteld met € 0,01 mln op basis van de reeds afgegeven en de nog af te geven subsidies.

Baten

 

+ 2,5 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

+ 13,2 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

De inzet in deze coalitieperiode is de voortgang in de afronding van de (herijkte) ecologische hoofdstructuur, die gezamenlijk met het Rijk wordt opgesteld. In de ecologische hoofdstructuur wordt de prioriteit gelegd bij de instandhouding van de doelen van de Natura 2000 gebieden met specifieke aandacht voor de verdrogings- en vermestingsproblematiek. Er wordt ingezet op vergroting van het aandeel particulier natuurbeheer in Zuid-Holland.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.4.a

Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland (index ten opzichte van 2011).

Was

0

0

0

0

Is

       

1.4.b

Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudings­doelstellingen Natura 2000.

Was

45%

45%

45%

45%

Is

       

 

Toelichting afwijking

Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-Holland

Wat betreft de indicator biodiversiteit; de nulmeting 2010 (gegevens 2009) en de indicator voor 2011 (gegevens 2010) worden medio dit jaar opgeleverd, zo is overeengekomen met het onderzoeksbureau dat deze indicator uitrekent.

 

Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

Wat betreft de instandhoudingsdoelen N2000: door de nog steeds niet afgeronde besluitvorming rond de Programmatische Aanpak Stikstof zijn de aanwijzingsbesluiten van het Rijk inzake de gebieden vertraagd, waardoor ook de vaststelling van de 23 Zuid-Hollandse beheerplannen Natura 2000 is vertraagd en nog niet kan worden aangegeven in welke mate voldaan wordt aan de instandhoudingsdoelen.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

46.666

-12.758

0

33.908

Baten

37.293

-16.378

0

20.916

Resultaat voor bestemming

-9.372

-3.619

0

-12.992

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

2.980

2.183

0

5.163

Groene subsidies

78

0

0

78

Bijdrage uit reserve

3.058

2.183

0

5.241

IODS

2.310

0

0

2.310

Storting in reserve

2.310

0

0

2.310

Resultaat na bestemming

-8.624

-1.436

0

-10.060

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

- 16,9 mln

De budgetten voor het ILG (OVP) worden neerwaarts aangepast met € 16,9 mln in verband met de voor dit jaar verwachte realisaties.Oorzaak hiervan is gelegen in het nieuwe bestuursakkoord waarin het ILG in de huidige vorm ophoudt te bestaan.

+ 3,2 mln

Met de versnellingsprojecten groen amendement 98c heeft de provincie in 2009

€ 16,0 mln extra uitgetrokken voor versnelde groene inrichting van tien gebieden. PS heeft in december 2011 besloten de planning van deze projecten bij te stellen waardoor afronding in 2012 zal plaatsvinden.

Van de voor deze projecten in 2011 beschikbaar gestelde middelen is € 1,3 mln vrijgevallen in het rekeningsresultaat 2011. Deze projecten zullen zoals besloten is door PS in december 2011 worden gerealiseerd in 2012. Deze middelen dienen opnieuw beschikbaar gesteld te worden.

Voor de realisatie van deze projecten in 2012 worden door een onttrekking van € 1,9 mln uit de reserve Groene Ambities de daarvoor gereserveerde middelen beschikbaar gesteld.

+ 0,7 mln

Eind 2011 heeft PS besloten voor de jaren 2012 t/m 2016 verplichtingen aan te gaan voor de realisatie van projecten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000. Hiervoor wordt voor 2012 € 0,5 mln onttrokken uit de OVP Natura 2000 PAS en € 0,2 mln uit de Reserve Groene ambities.

- 0,28 mln

De verdere uitvoering van het Kierbesluit is geen taak van de provincie meer. Met deze wijziging wordt de rijksbijdrage van € 0,28 mln, die de provincie hiervoor dit jaar zou ontvangen, geschrapt zowel aan de baten- als lastenkant en worden de nog beschikbare OVP-middelen terugbetaald aan het Rijk en het betrokken waterschap.

+ 0,25 mln

Voor de realisatie van het project transformatie polder Oukoop in Reeuwijk is € 0,25 mln nodig. Deze middelen worden onttrokken aan de OVP natuurcompensatie Hoge Snelheidslijn (€ 0,17 mln) en de OVP natuurcompensatie Noordelijke Randweg Den Haag (NORAH) (€ 0,08 mln).

+ 0,14 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 0,14 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 0,12 mln

Met deze wijziging wordt € 0,12 mln meer onttrokken uit de reserve Groene ambities die nodig is voor subsidieverplichtingen die in voorgaande jaren zijn aangegaan.

Baten

 

- 16,43 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

Bijdrage uit reserve

 

+ 2,2 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Wat willen we bereiken?

De diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, moet worden ontwikkeld en behouden. De provincie richt zich specifiek op de nationale landschappen (Groene Hart en Hoeksche Waard) en de zes provinciale landschappen Midden-Delfland, Wijk en Wouden, Duin Horst en Weide, Hollands Plassengebied, Bentwoud-Rottemeren en IJsselmonde (onderdeel van de Zuidvleugelgroenstructuur). De verschillende kernkwaliteiten van de diverse landschappen staan daarbij voorop. Dit gebeurt door landschapselementen zoals (hak)houtwallen en -singels, grienden en kreken in stand te houden en te herstellen. Hierbij is de samenhang tussen de verschillende elementen in een landschap van belang. De mate waarin de kernkwaliteiten ongeschonden aanwezig zijn en de ruimtelijke samenhang tussen de diverse onderdelen zijn bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

Het doel van de vastgestelde Agenda Landbouw is om de grondgebonden landbouw nabij de steden te versterken door een hogere toegevoegde waarde voor de voedselproducenten. Daarbij blijft het van belang om agrarische structuurverbetering te ondersteunen.

Daarnaast is het doel dat landbouwbedrijven maatschappelijke diensten gaan verlenen, waardoor multifunctionele landbouwbedrijven ontstaan. In bodemdalinggevoelige veenweidegebieden wordt gewerkt aan innovaties om de landbouw zo lang mogelijk in stand te houden en daarmee het voortbestaan van dit landschapstype. Dit in combinatie met productie van zuivel én tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

 

effectindicatoren

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen.

Was

0

0

0

0

Is

       

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven.

Was

2%

2%

2%

2%

Is

       

 

Toelichting afwijking

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven

Deze streefwaarde wordt dit jaar nog deels ingevuld door het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP2). Of de streefwaarde in zijn geheel gehaald wordt is afhankelijk van beschikbaarheid van middelen via de Groenagenda.

 

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Lasten

26.539

15.052

0

41.591

Baten

13.002

14.199

0

27.201

Resultaat voor bestemming

-13.537

-853

0

-14.390

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

1.080

0

0

1.080

Groene subsidies

208

650

0

858

Sanering glastuinbouw

641

0

0

641

IODS

5.000

0

0

5.000

Hof van Delfland - Glastuinbouw

446

0

0

446

Reservering IRP's

0

400

0

400

Bijdrage uit reserve

7.374

1.050

0

8.424

IODS

1.080

0

0

1.080

Storting in reserve

1.080

0

0

1.080

Resultaat na bestemming

-7.242

197

0

-7.046

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 9,9 mln

De wijziging betreft per saldo € 9,9 mln (OVP) als gevolg van enerzijds de neerwaartse aanpassing van de budgetten voor het ILG gelet op de verwachte realisaties dit jaar en anderzijds de toevoeging van de Nota Ruimtemiddelen die dit jaar ontvangen worden. Achtergrond hiervan is dat het ILG ophoudt te bestaan. De Nota Ruimte projecten, die onderdeel uitmaakten van het ILG, worden echter voortgezet.

+ 4,0 mln

Met deze begrotingswijziging wordt de recent ontvangen beschikking van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor de Nota Ruimte middelen Krimpenerwaard verwerkt voor de herinrichting van de Krimpenerwaard. Voor 2012 gaat het om een bedrag van
€ 4,0 mln.

- 0,88 mln

De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 0,88 mln.

De totaal te verdelen kosten zijn gedaald met een bedrag van € 15,2 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven.

+ 0,7 mln

Het betreft hier het project Hof van Delfland waarvoor is besloten dat die met ingang van 2012 onder programma 1 komt te hangen. Met deze wijziging worden de middelen binnen programma 1 ten bedrage van € 0,7 mln begroot voor dit voormalige IRP project. De dekking bestaat voor € 0,3 mln uit de OVP Mooi en Vitaal Delfland en bijdragen van derden en € 0,4 mln vanuit de voor de IRPs gereserveerde middelen.

+ 0,66 mln

Met betrekking tot het subsidieplafond Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2) subsidiemaatregel 125 is € 0,66 mln vrijgevallen in jaarrekeningresultaat 2011, omdat de in 2011 gedane subsidieaanvragen niet meer in 2011 konden worden afgehandeld. Het vrijgevallen bedrag moet echter opnieuw beschikbaar worden gesteld omdat de subsidietoekenning in 2012 zal plaatsvinden.

+ 0,65 mln

De onttrekking uit de reserve Groene subsidies wordt voor 2012 naar boven bijgesteld met € 0,65 mln op basis van de reeds afgegeven en de nog af te geven subsidies.

+ 0,06 mln

Voor het EU-Interregproject Green Infrastructure For Tomorrow (GIF-T) worden de lasten dit jaar begroot op € 0,06 mln. Het hiervoor benodigde budget wordt gerealiseerd door overheveling van beschikbaar budget vanuit doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie.

- 0,05 mln

Uit dit doel wordt een financiële bijdrage van € 0,05 mln geleverd aan doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit in verband met het realiseren van de gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit.

- 0,01 mln

De kapitaallasten dalen met € 0,01 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2011 en de lagere renteomslag.

Baten

 

+10,2 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

+ 4,0 mln

Zie de toelichting lastenmutatie Krimpenerwaard.

Bijdrage uit reserve

 

+ 1,05 mln

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.

 

Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen

Investering

(bedragenx € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2012

Uitgaven

2.413

0

0

2.413

Inkomsten

270

0

0

270

Saldo Investeringen

-2.143

0

0

-2.143

 

Toelichting bijstelling per investering

Geen afwijkingen.