Programma 1 Groen en Water

« Naar Begroting 2012 - Programma 1 Groen en Water

Middeleninzet Programma 1

Exploitatie

Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijke begroting

1e Verzamel- wijziging

Begroting na wijziging

Lasten

       

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

5.328

-100

5.228

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

7.552

-535

7.017

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

89.970

-415

89.555

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

46.696

-30

46.666

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

29.188

-2.649

26.539

Totaal lasten

 

178.733

-3.729

175.004

Baten

       

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

0

0

0

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

3.064

0

3.064

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

53.659

0

53.659

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

37.293

0

37.293

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

13.002

0

13.002

Totaal baten

 

107.019

0

107.019

Resultaat voor bestemming

-71.715

3.729

-67.986

Bijdrage uit reserve

16.779

0

16.779

Storting in reserve

3.390

20.000

23.390

Resultaat na bestemming

-58.325

-16.271

-74.597

Toelichting wijzigingen

Personeel, Organisatie en Inhuur
De in de Inleiding toegelichte taakstelling op externe inhuur resulteert in onderstaande bijstelling van de budgetten in Programma 1.

Taakstelling op externe inhuur

Doel

Bedragen x € 1.000

Omschrijving Doel

1e Verzamelwijziging

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

-100

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

-35

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

-415

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

-30

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

0

Totaal

 

-580

Subsidies

Groensubsidies
De kortingen die de provincie via het ILG raken maken de afronding van de programmas natuur, recreatie en vitaal platteland al erg ingewikkeld. Het gros van de paragrafen in de Subsidieregeling Landelijk Gebied zijn gerelateerd aan het ILG. Deze worden ingezet in de periode 2007-2013 omdat zij allen ondersteunend zijn aan de doelen van het pMJP 2007-2013. Een groot deel van deze subsidies zit daarmee al in de afbouwfase. Discussie over de afbouw van bestaande subsidies worden daarmee gestuurd door de beleidsdiscussie rond ILG. Dat geldt ook voor de boekjaarsubsidies LBZH en ZHL. Beide organisaties worden al hard getroffen door de aanstaande bezuinigingen op de beheerpakketten uit de SNL. Er zijn gesprekken gestart over een samengaan van de organisaties (en mogelijk met het Erfgoedhuis) om zo efficiency te bereiken.

Wel wordt - incidenteel - bezuinigd op posten waarbij onderbesteding is. Dit betreft 'Mooie oevers Hollandse IJssel' (€ 0,5 mln)(doel 1.2) en agrarische structuurversterking (POP) (€ 0,65 mln) (doel 1.5).

Overig

Overheveling middelen opruimen glas
Voor 2012 wordt een bedrag van € 2,0 mln overgeheveld van programma 1 naar programma 3. Deze mutatie is nader toegelicht in de Inleiding.

RodS
In het Hoofdlijnenakkoord is door de coalitie 100 mln extra uigetrokken voor Recreatie om de Stad (RodS) in 2011 t/m 2015. Het bij de behandeling van de Begroting 2012 door PS genomen besluit met betrekking tot de jaarschijf 2011 is in deze Verzamelwijziging technisch verwerkt. Het betreft een onttrekking aan de algemene reserve en een toevoeging aan de reserve Groene Ambities van € 20 mln.

« Naar Begroting 2012 - Programma 1 Groen en Water