Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Een deelneming wordt breed gedefinieerd, namelijk als samenwerkingsvorm of vorm van participatie. Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2008-2011.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en de mogelijke risicos wordt in de Begroting en Jaarrekening aandacht besteed aan verbonden partijen. In deze paragraaf worden de visie en de beleidsvoornemens per begrotingsprogramma behandeld. De verbonden partijen waarbij de bestuurlijke beïnvloedingsmogelijkheden beperkt is, zoals bij Delta of BNG, zijn opgenomen in het schema onder overige verbonden partijen. Het beleidsvoornemen is om de participatie in of het lidmaatschap van deze verbonden partijen te continueren.