Paragraaf Taakstellingen en reserveringen

Inleiding

Binnen de Begroting is een aantal stelposten opgenomen. Deze vallen uiteen in taakstellingen (nog te realiseren bezuinigingen) en reserveringen (begrotingsruimte die gereserveerd is voor uitgaven). Taakstellingen en reserveringen worden in de loop van het begrotingsjaar bij de Voorjaarsnota en Najaarsnota ingevuld c.q. ter begroting gebracht. In deze paragraaf wordt een integraal inzicht gegeven in de taakstellingen en reserveringen, zoals deze zijn opgenomen in de Meerjarenbegroting.

Totaaloverzicht taakstellingen en reserveringen

Onderwerp (bedragen x € 1 mln)

Omvang

2012

2013

2014

2015

Taakstellingen

1

Organisatie en inhuur (heroverweging)

1,5

3,0

5,5

10,0

2

Personeel en organisatie (heroverweging)

1,5

3,0

5,5

10,0

3

Subsidies (heroverweging)

0,0

5,0

8,0

12,5

4

Taakstelling overig

2,3

7,9

7,8

6,9

Totaal

5,3

18,9

26,8

39,4

 

Reserveringen

1

Nominale reservering

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Reservering overig

4,5

2,5

2,5

2,5

Totaal

6,0

4,0

4,0

4,0