Paragraaf Subsidies

Begrotingssubsidies

In deze paragraaf worden de begrotingssubsidies vastgesteld. Deze subsidies zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening provincie Zuid-Holland (Asv) op grond van de volgende artikelen:

  1. Artikel 3, lid 1: GS kunnen boekjaar- en projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die passen binnen de programma's die zijn opgenomen in de desbetreffende Begroting;
  2. Voor activiteiten die passen binnen de programma's van de desbetreffende Begroting kunnen GS naast artikel 3 subsidies verstrekken conform artikel 4, sub c: indien in de Begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, zijn vermeld;
  3. GS kunnen per boekjaar subsidies verstrekken aan rechtspersonen conform artikel 27, lid 1, sub b: in die gevallen waarin de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, in de Begroting zijn vermeld.

In de onderstaande tabellen zijn de subsidieplafonds voor het jaar 2012 opgenomen. De subsidie­plafonds zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van een aantal subsidieplafonds als onderdeel van de bezuiniging op subsidies.

In de maximaal te subsidiëren bedragen is de loon- en prijscompensatie voor 2012 voor de regionale omroepen van 3,05% begrepen. Van de subsidies op het gebied van Jeugdzorg (doel 4.3), die grotendeels worden gefinancierd uit rijksbijdragen, wordt de prijscorrectie op een later tijdstip door het Rijk bekend gemaakt. Voor de rest van de organisaties is een loon-prijscompensatie toegepast van 2,33%. In de onderstaande tabel zijn de begrotingssubsidies voor het jaar 2012 opgenomen.

Pro­gramma

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag

1

1.2

Hoogheemraadschap van Rijnland

180.000

1

1.2

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

11.226

1

1.2

Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch)

583.749

2

2.2

Gemeente Delft

6.000.000

2

2.2

Fietsersbond

40.932

2

2.3

Rederij Naco b.v.

317.223

2

2.4

IVN

586.351

2

2.4

Milieufederatie Zuid-Holland

500.000

3

3.4

Kennisalliantie

529.540

3

3.4

West Foreign Investment Agency (WFIA)

241.921

3

3.4

Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT)

534.930

3

3.4

RPA Haaglanden

0

3

3.4

RPA Rijngouwe

0

3

3.4

RPA Rijnland

0

4

4.1

Vereniging Reddingsbrigades Nederland-KNBRD

0

4

4.3

AKJ

700.583

4

4.3

Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

39.613.091

4

4.3

Cardea

19.759.584

4

4.3

Avenier / Frentrop/ Jongerenhuis Farreveld

546.804

4

4.3

Horizon

17.729.965

4

4.3

NVP

29.795

4

4.3

PSJ

81.864

4

4.3

Stichting Stek

10.086.683

4

4.3

Stichting Trivium

16.755.100

4

4.3

William Schrikker Stichting Pleegzorg

748.350

4

4.3

St. Leger des Heils Welzijn

51.149

4

4.3

St. Gereformeerd Jeugdwelzijn

873.485

4

4.3

St. Pluryn - Hoenderloogroep

2.223.294

4

4.4

Sportservice Zuid-Holland

605.642

4

4.4

Sensoor Zuid-Holland Noord

216.601

4

4.4

Sensoor Zuid-Holland Zuid

365.874

4

4.4

Stichting Tympaan Instituut

1.827.350

4

4.4

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

3.348.331

4

4.4

Verzetsmuseum

148.972

4

4.4

Stichting JSO - Jeugd

2.787.287

4

4.4

Stichting JSO - Wmo

4.647.370

4

4.4

RAS Drechtsteden

908.166

4

4.4

RAS Goeree Overflakkee

206.718

4

4.4

RAS Haaglanden

1.724.224

4

4.4

RAS Hoekse Waard

316.759

4

4.4

RAS Holland Rijnland

1.621.072

4

4.4

RAS Midden-Holland

837.852

4

4.4

RAS Rijnmond

2.033.768

4

4.4

RAS Alblas/Vijfheerenlanden

483.440

4

4.4

RAS Evaluatie regio

287.417

4

4.5

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.907.865

4

4.5

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

526.658

4

4.5

Kunstgebouw

3.860.409

4

4.5

TheatergroepMAX

26.862

4

4.5

Zuid-Hollandse Popunie

467.195

4

4.5

SKR/S.E.O.P.

286.466

4

4.5

Bevrijdingsfestival

23.218

4

4.5

Kastelenstichting Holland en Zeeland

174.831

4

4.6

Probiblio

5.552.377

4

4.6

RTV Rijnmond

10.199.572

4

4.6

RTV West

10.219.080

(Bedragen in €)