Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.

Taken bij doel 1

(Effect)indicator

Nulmeting

2012

+

+/-

-

1. Omvang in overeen­stemming met takenpakket

1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten (cumulatief in mln €)

2011

- 3

+>

   

2. Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is

2.1 Percentage onder­steuning organisatie

33

33

+

   

2.2 Verbeteren effectiviteit van de organisatie in %

1

1

+

   

3. Kwaliteit dienstverlening in overeenstemming met takenpakket

3.1 Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening

6,8

7,0

+

   

3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5-puntsschaal

3,4

3,5

+

   

 

Toelichting afwijkingen

Er zijn geen afwijkingen.

 

Doel 2: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Taken bij doel 2

(Effect)indicator

Nul­meting

2012

+

+/-

-

1. Het voeren van een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid en bedrijfsvoering

1.1 Duurzaam inkopen als randvoorwaarde in de organisatie verankerd (voor nationale en Europese aanbeste­dingen)

100

100

+

   

 

Toelichting afwijkingen

Er zijn geen afwijkingen.

 

Investeringen

Investering

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2012

(incl. 1e verzamelwijziging)

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2012

Uitgaven

12.138

1.975

0

14.113

Saldo Investeringen

-12.138

-1.975

0

-14.113

 

Toelichting bijstelling per investering

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 

+ 1.97 mln

In 2011 is een aantal investeringsprojecten met betrekking tot huisvesting in het provinciehuis uitgevoerd, zoals Het Loket en de pilot afdeling ARWB. Een aantal verbouwingsprojecten uit Strategische Huisvestingvisie hangt samen met de inrichting van de overige RUDs en heeft vertraging in de uitvoering opgelopen. De projecten: modernisering bestuursgebouw, flexibel kantoorconcept en project verbouwing Samen in de Kelder en daarmee samenhangende onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw zullen daarom doorlopen in 2012. Voorgesteld wordt om de in het jaar 2011 niet bestede investerings­middelen ad € 1,97 mln opnieuw beschikbaar te stellen in 2012 voor afronding van deze projecten.

 

Exploitatie

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

 
 

De door te belasten apparaatslasten dalen met totaal € 15,2 mln ten opzichte van de Begroting 2012. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de overheveling van de dekking op de loonkosten naar de bedrijfsvoering ad € 12,87 mln, anderzijds verlaging van de kosten met € 2,35 mln.

- 2,35 mln

De doorbelaste lasten zijn met € 2,35 mln afgenomen door daling in de loonkosten vanwege de verwerking van de overgang van medewerkers naar RUD Midden-Holland en West-Holland per 1 juli 2012, herberekening van de kapitaallasten en vrijval van een bedrijfsvoeringsbudget. De onderstaande individuele begrotingswijzigingen zijn onderdeel van de verlaging van deze doorbelaste lasten en worden separaat toegelicht.

  • De provincie Zuid-Holland is recentelijk eigen risicodrager geworden inzake WGA. Tot op heden werd circa € 0,5 mln aan WGA premie betaald vanuit het loonbudget en dit kan komen te vervallen. Het voordeel wordt bij de Najaarsnota 2012 administratief verwerkt. De kosten als eigen risicodrager bedragen € 0,27 mln en hiervoor dient een exploitatiebudget gevormd te worden. Voorgesteld wordt dit exploitatiebudget van € 0,27 mln te vormen ten laste van de nominale reservering.
  • Gedifferentieerd belonen is onderdeel van het arbeidsvoorwaarde pakket dat is vastgelegd in de CAO Provincies. In 2011 is een deel van het budget voor gedifferentieerd belonen niet besteed. Aangezien dit budget op basis van de CAO afspraken beschikbaar dient te blijven voor het personeel wordt voorgesteld dit resterende budget ad € 0,25 mln, conform afspraak in het Georganiseerd Overleg, toe te voegen aan het budget voor gedifferentieerd belonen in 2012 ten laste van de financiële ruimte.
  • In het kader de uitvoering van Motie 200 wordt met betrekking tot de uitvoering van de Strategische Huisvestingsvisie de 1e tranche van de taakstelling RUD ad € 0,24 mln op huisvestingskosten ingevuld. Het betreft de beëindiging van de huurovereenkomst met de Unie van Waterschappen per 30 april 2012. Voorgesteld wordt om voor invulling van deze taakstelling deze middelen ten gunste van programma 2, project RUD Algemeen te brengen.
  • Als gevolg van vertraging in de start van een aantal RUDs en een kleiner aantal medewerkers dat feitelijk over zal gaan naar de RUDs zullen er minder VTO middelen worden overgedragen aan de RUDs. Voorgesteld wordt om de ingeleverde VTO budgetten weer ter beschikbaar te stellen voor de dekking van VTO voor PZH personeel en hiervoor het benodigde budget ad 0,21 mln over te hevelen van programma 2, project RUD Algemeen naar de Bedrijfsvoeringmiddelen.
  • In 1996 is in het streekplan West het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd opgenomen. Het gebied omvat meer dan 100 ha dat de provincie heeft gerealiseerd in het kader van het Pact van Teylingen. Het bouwen van de woningen is door de vastgoedcrisis vertraagd. Door deze vertraging is de huidige bouwweg nog niet vervangen door een definitieve weg. Deze wordt in 2012 afgerond. Voorgesteld wordt het restant van de gevoteerde plankosten ad € 0,02 mln en de kosten van de bouwweg ad € 0,11 mln in 2012 te onttrekken uit de reserve programma 6 voor afronding van het project.

Baten

 

+ 12,87 mln

Deze bijstelling betreft de (vanuit de verschillende programmas) overgehevelde bijdrage voor de loon- en indirecte kosten.