Leeswijzer

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op programmaniveau. De opbouw van deze Voorjaarsnota is gebaseerd op het besluit van de Subcommissie Bestuur en Middelen, d.d. 15 februari 2012, over de inrichting van deze bestuurlijke tussentijdse rapportage.

Allereerst is in de Voorjaarsnota 2012 een bestuurlijke samenvatting opgenomen. In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de Begroting 2012 geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma is op doelniveau de effectindicatoren als volgt opgenomen:

 

Omschrijving

 

2012

2013

2014

2015

1.1.

Omschrijving indicator

Was

X

X

X

X

Is

X

     

De was-regel in de tabel geeft de streefwaarde weer. De is-regel wordt ingevuld als sprake zal zijn van een verwachte afwijking van de streefwaarde, die vervolgens wordt toegelicht. Indien de is-regel niet is ingevuld, dan is er naar huidig inzicht geen sprake van een verwachte afwijking; de activiteiten liggen op schema.

Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Daarbij wordt onderstaande annotatie gehanteerd:

+

Verhoging van de geraamde bedragen.

-

Verlaging van de geraamde bedragen

Daarna treft u de paragraaf Bedrijfsvoering aan.