Inleiding

Taakstelling externe inhuur

Door de focus op kerntaken van de provincie is conform de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord bij de Begroting 2012 voorgesteld om de organisatiekosten, inclusief externe inhuur, structureel te verminderen met een bedrag van € 3,0 mln in 2012 tot een bedrag van € 20,0 mln (structureel) in 2015. De bezuiniging in 2012 is gevonden door inzet op vermindering externe inhuur als gevolg van wat gaan we doen (taakgerelateerd  € 0,7 mln), zelf doen of aan- of uitbesteding (werkwijze € 1,6 mln) en hoe gaan we het uitvoeren (efficiency € 0,7 mln).

Deze bezuiniging is in de Begroting 2012 vooralsnog financieel verwerkt in programma 6 Middelen. De toewijzing van deze taakstelling naar directies en doelen is nader uitgewerkt in de Bedrijfsvoeringparagraaf van de Begroting 2012. In deze Verzamelwijziging wordt voorgesteld dit bedrag in programma 6 af te ramen ten laste van de andere programma’s.

Taakstelling subsidies

De provincie kent verschillende wettelijke taken en/of taken die in het Hoofdlijnenakkoord tot de kerntaken van de provincie worden gerekend. Voor diverse werkvelden wordt het beleidsinstrument subsidies gebruikt om beleid gestalte te geven. Het Hoofdlijnenakkoord geeft aan dat structureel € 12,5 mln op subsidies bezuinigd moet worden. Voor de thema’s die in het Hoofdlijnenakkoord niet meer als kerntaak van de provincie worden aangemerkt en geen wettelijke taak zijn, worden de subsidies (op termijn) volledig afgebouwd. Dit resulteert in een bedrag te bezuinigen subsidies dat groter is dan € 12,5 mln. Een deel van het teveel bezuinigde budget wordt binnen prioritaire thema’s ingezet om de binnen die thema’s vallende beleidsaspecten te versterken dan wel wordt een deel weer ingezet om de transitie die een thema doormaakt te versterken.

In deze verzamelwijziging is de bezuiniging op subsidies verwerkt, conform de notitie “bezuinigen op subsidies”. De bezuiniging is als volgt verdeeld over de programma’s:

Programma
Bedragen x € 1 mln

2012

2013

2014

2015

1

Groen en Water

-1,1

-0,6

0

0

2

Mobiliteit en Milieu

-0,2

-0,5

-0,4

-0,5

3

Ruimte, Wonen en Economie

-2,8

-2,7

-3,3

-3,3

4

Bestuur en Samenleving

-0,8

-9,4

-12,7

-14,3

Totaal

-4,9

-13,2

-16,4

-18,1

Als gevolg van bijstelling van de indexatie is een aantal subsidieplafonds bijgesteld. Door middel van deze Verzamelwijziging wordt het budget hierop aangepast. Deze technische wijziging heeft tot gevolg dat de budgetten in de programma’s met € 0,25 mln worden verlaagd. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de stelpost Subsidies in programma 6.

Overig

RodS
In het Hoofdlijnenakkoord is door de coalitie € 100 mln extra uigetrokken voor Recreatie om de Stad (RodS) in 2011 t/m 2015. Het bij de behandeling van de Begroting 2012 door PS genomen besluit met betrekking tot de jaarschijf 2011 is in deze Verzamelwijziging technisch verwerkt. Het betreft een onttrekking aan de algemene reserve en een toevoeging aan de reserve Groene Ambities van € 20 mln.

Overheveling middelen opruimen glas
In het Hoofdlijnenakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het opruimen van verspreid liggend glas. Deze middelen ad € 8,0 mln zijn bij de conversie van de nieuwe begroting abusievelijk opgenomen in programma 1 (doel 1.5). De prestaties die gemoeid zijn met het realiseren van het opruimen van verspreid glas zijn echter opgenomen in programma 3 ( doel 3.1). Derhalve wordt voorgesteld deze middelen voor de periode 2012 tot en met 2015 ad € 8,0 mln vanuit programma 1 over te hevelen naar programma 3. Voor 2012 wordt een bedrag van € 2,0 mln overgeheveld van programma 1 naar programma 3.