Financiële Begroting

Inleiding

De Financiële Begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de Financiële Begroting is als volgt:

 • Overzicht van baten en lasten
 • Toelichting van baten en lasten
 • Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
 • Indexering materiële budgetten en gesubsidieerde instellingen
 • Rente
 • Salarissen
 • Kostenverdeling
 • Uitkering Provinciefonds
 • opcenten Motorrijtuigenbelasting
 • Kapitaallasten
 • Investeren, waarderen en afschrijven
 • EMU-saldo
 • Verklaring verschillen Jaarrekening 2010 - Begroting 2012
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Incidentele baten en lasten
 • Overzicht van inkomsten en uitgaven: investeringen
 • Uiteenzetting financiële positie
 • Nieuw beleid in 2012
 • Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
 • Verleende garanties en waarborgen
 • Staat van reserves en voorzieningen 2012
 • Staat van activa 2012
 • Investerings- en financieringsstaat 2012