Duurzaamheidsparagraaf

De Duurzaamheidsparagraaf maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De Duurzaamheidsparagraaf is een visuele weergave van een selectie van doelen die in de Begroting staan. Bij het opstellen van deze paragraaf is een balansbenadering gebruikt. Concreet gaat het om het vinden van een balans tussen sociaal-culturele, ecologische en economische ontwikkeling (People, Planet en Profit). Per saldo wordt een evenwicht nagestreefd. Met het hanteren van deze balansbenadering wordt aangesloten bij de algemeen gangbare definitie van duurzaamheid, waarbij duurzame ontwikkeling aansluit op de behoeften van het heden zonder de behoeften elders of van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Omdat voor de Begroting 2012 scherper is gekeken naar een consequentere indeling van doelen en taken en de bijbehorende indicatoren kan het zo zijn dat de gekozen indicatoren afwijken van die uit de vorige collegeperiode. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente duurzaamheidsparagraaf en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan.

Evenals in de vorige collegeperiode is daarbij gekozen voor doelen en effectindicatoren:

  • waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft;
  • waarbij sprake is van een afweging tussen People, Planet en Profit.

De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Het doelbereik wordt ook zichtbaar gemaakt in een diagram, deze zal in de Jaarrekening gepresenteerd worden. Uit de Begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende effectindicatoren.

.

In het kader van waterveiligheid zet de provincie de duurzame versterking van de dijken onverminderd voort.

.

In de provinciale verordening worden de regels voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater vastgelegd.

.

Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.[1]

.

De duurzame aanleg, de inrichting en het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.[1]

.

Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.

.

Goede luchtkwaliteit is een essentiële voorwaarde voor een duurzame leefomgeving. De provincie heeft hier een wettelijke verantwoordelijkheid.

.

In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.[2]

.

De provincie faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor duurzame energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

.

.

Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen. Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.

Het kabinet voert forse bezuinigingen door op de aankoop en inrichting van natuur- en recreatiegebieden. De uitkomsten van de onderhandelingen bepalen de provinciale inzet voor een belangrijk deel.

Het kabinet voert forse bezuinigingen door op de aankoop en inrichting van natuur- en recreatiegebieden. De uitkomsten van de onderhandelingen bepalen de provinciale inzet voor een belangrijk deel.
Er is hier gekozen voor een prestatie-indicator omdat deze een sterkere relatie heeft met duurzaamheid dan de effectindicatoren.