Budgettair kader

Inleiding

In het Budgettair kader wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Tevens wordt het verloop van de Algemene reserve en de programmareserves, inclusief nieuwe deelreserves, weergeven.

 

Verloop Algemene reserve

Bij de opstelling van de Voorjaarsnota 2012 is het perspectief van de Begroting 2012 (inclusief 1e Verzamelwijziging) als uitgangspunt genomen. De Begroting 2012 sluit op € 0. In de Voorjaarsnota zijn ook begrotingswijzigingen opgenomen die de financiële ruimte muteren. Na verwerking van deze voorstellen is er per saldo een tekort op de financiële ruimte van € 24,09 mln. Voorgesteld wordt het tekort ten laste van de Algemene reserve te brengen. De stand van de Algemene reserve komt hiermee op € 30,0 mln. De minimale stand van de Algemene reserve conform de Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 is € 30,0 mln. Dit betekent dat de stand van de Algemene reserve op de norm komt te liggen.

 

Ontwikkeling Algemene reserve

(bedragen x € 1,0 mln)

 

Stand per ultimo 2011

 

55,05

Onttrekking RodS (besluit PS 14 december 2011 bij 1e Verzamelwijziging 2012)

 

-20,00

Toevoeging rekeningresultaat 2011

 

19,04

Subtotaal

 

54,09

Dekking Voorjaarsnota 2012

 

- 24,09

Stand Algemene reserve na Voorjaarsnota 2012

 

30,00

     

Afdekking risicos oorspronkelijke begroting; weerstandsvermogen

 

-30,00

     

Saldo vrij inzetbaar na Voorjaarsnota 2012 (overschot)

 

0

 

Mutaties Financiële ruimte

Algemeen

Diverse mutaties in deze Voorjaarsnota raken de financiële ruimte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsrijke begrotingswijzigingen, technische mutaties en exogene ontwikkelingen. Beleidsrijke begrotingswijzigingen zijn mutaties waarbij PS de keuze hebben om ze al dan niet door te laten gaan. Technische mutaties zijn noodzakelijk om eerder vastgesteld beleid te kunnen uitvoeren. Er kan ook sprake zijn van budgetten die vrijvallen, omdat het vastgestelde beleid met minder middeleninzet kan worden uitgevoerd. Exogene mutaties kennen hun oorsprong in externe oorzaken.

In de aanloop naar de Begroting 2013, waarin taakstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte' nader worden uitgewerkt (in het programma Focus met ambitie) en waarin mogelijke aanvullende bezuinigingen vanuit het Rijk zullen worden verwerkt, is ervoor gekozen de mutaties in deze Voorjaarsnota te beperken tot begrotingswijzigingen die betrekking hebben op 2012. Exogene en technische mutaties met meerjarige gevolgen worden meegenomen in de Begroting 2013.

 

Begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken

(bedragen x € 1,0 mln)

Beleidsrijke wijzigingen

Doel 2.4

Koude Warmte 
Opslag (KWO)

-0,26

Dit betreft een aanvulling op de wettelijke taak Waterwet, Koude en Warmte Opslag. De beschikbare middelen voor uitvoering van wettelijke taken zijn al verdeeld naar omgevingsdiensten. Om de regietaak van het bevoegd gezag te kunnen uitvoeren zijn extra middelen benodigd.

Doel 3.4

Uitvoerings-
programma
Economische
agenda

-1,96

Ter gedeeltelijke dekking van de materiële inzet voor de 22 urgente opgaven uit het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel 2012-2015 (Beleidsagenda Regionale Economie en Energie 2012-2015, PS mei 2012), wordt voorgesteld € 1,96 mln beschikbaar te stellen ten laste van de financiële ruimte.

 

Technische wijzigingen

Doel 1.3

Doel 1.4

Versnellingsgelden amendement 98c

-1,60

Van de voor de versnellingsprojecten amendement 98c binnen dit doel in 2011 beschikbaar gestelde provinciale middelen is € 1,6 mln vrijgevallen in het rekeningsresultaat 2011. Deze projecten zullen zoals besloten is door PS in december 2011 worden gerealiseerd in 2012.

Doel 1.3

Groenservice Zuid-Holland

-0,40

Het uitstellen van aankopen en werkzaamheden leidde in 2011 tot een onderschrijding van € 0,6 mln. Van deze post wordt voorgesteld een deel weer beschikbaar te stellen in 2012.

Doel 1.5

Subsidie POP2-maatregel 125 grondgebonden landbouw

-0,66

Met betrekking tot het subsidieplafond Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2), subsidiemaatregel 125, is € 0,66 mln vrijgevallen in jaarrekeningresultaat 2011 omdat de in 2011 gedane subsidieaanvragen niet meer in 2011 konden worden afgehandeld. De subsidietoekenning zal in 2012 zal plaatsvinden.

Doel 2.2

Reservering middelen mobiliteit

-11,30

Het voordelig saldo in de jaarrekening 2011 voor mobiliteit bedraagt € 11,3 mln. Het positieve saldo bestaat voor € 5,1 mln uit vrijval van middelen en voor € 6,2 mln uit doorgeschoven activiteiten naar volgende jaren. De niet bestede middelen voor mobiliteit blijven conform het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar voor dit doel.

Doel 2.4

Project vorming RUDs

-2,11

Het project vorming RUDs heeft vertraging opgelopen. De projectkosten zullen nog worden gemaakt. Voorgesteld wordt om de nog niet bestede projectgelden, die als gevolg van de vertraging bij jaarrekening 2011 zijn toegevoegd aan de algemene middelen, weer beschikbaar te stellen voor de vorming van de RUDs.

Doel 2.4

Omgevingsdiensten

-1,55

Doordat omgevingsdiensten later starten en de Directie Omgevingsdiensten langer blijft bestaan, zullen daar extra kosten uit voortvloeien niet alleen om de continuïteit van de directie te waarborgen, maar ook kosten ten behoeve van de vorming van de omgevingsdiensten.>

Doel 2.4

Restitutie leges ontgronding

-0,11

Conform eerder GS besluit (PZH-2012-323331630) wordt een teruggave van de legesaanslag ontgrondingen ten laste gebracht van het weerstandsvermogen. Bij een mindere uitname van grond kan restitutie worden gevraagd van betaalde leges.

Doel 3.4

Manden Maken Drechtsteden

-1,90

Voor de afwikkeling tweede fase van het programma Manden Maken van de Drechtsteden hebben Provinciale Staten in december 2011 het subsidiekader voor het Genie- en Citadelterrein in Hendrik-Ido-Ambacht vastgesteld. Het subsidiebudget was in 2011 al beschikbaar, maar kon door de late besluitvorming niet meer worden besteed. Ter dekking van de subsidieverlening wordt voorgesteld om € 1,9 mln weer beschikbaar te stellen voor dit doel.

Doel 4.1

Exploitatiebudget pensioenen GS

0,47

In 2011 is de voorziening pensioenen GS opgehoogd voor de actuele betalingsverplichting. De betalingen vinden vanaf 2012 plaats ten laste van deze voorziening. Het exploitatiebudget om de uitkeringen te kunnen doen aan gepensioneerde GS-leden komt daarmee te structureel te vervallen.

Doel 4.4

Wmo frictiekosten

0,40

Het voor de totstandkoming van een nieuwe ondersteuningsinstelling, gevormd door de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling PJ Partners, Meander, Stimulans en JSO, beschikbare budget frictiekosten blijkt niet nodig te zijn en kan daardoor vrijvallen ten gunste van de financiële ruimte.

Doel 5.2

Exploitatietekort Grondbank Zuidplas

-1,32

Als gevolg van de afwaardering van de boekwaarde van de gronden in 2011, kan de Grondbank de jaarlijkse exploitatielasten niet meer activeren. Deze kosten zullen nu in rekening gebracht worden bij de deelnemers. Voor de provincie betekent dit voor 2012 een bijdrage van € 1,8 mln.

Voor 2012 wordt incidenteel de post onvoorzien (€ 0,5 mln) aangewend (als onderdeel van het weerstandsvermogen).

Doel 6.1

Dividend

-0,65

De verwachte baat als gevolg van dividenduitkeringen is verlaagd. Dit is het gevolg van het halveren van het uit te keren dividend door Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en het afzien van dividend door Nederlandse Waterschaps Bank.

Doel 6.1

Cultuurbereik

0,08

De eindafrekeningen met betrekking tot de rijksbijdragen voor cultuurbereik zijn voldaan aan het ministerie van OCW. De resterende middelen vallen vrij.

Alle pro-grammas

Kapitaallasten

6,43

Door de lagere investeringen dan geraamd in 2011 zijn de kapitaallasten naar beneden bijgesteld.

Alle pro-grammas

Rente overlopende passiva

0,33

Aan een aantal overlopende passiva wordt jaarlijks rente toegerekend. De bijstelling is voornamelijk ontstaan door inflatie en verandering rente depositos.

Bedrijfs-voering

Gedifferentieerd belonen

-0,25

In 2011 is een deel van het budget voor gedifferentieerd belonen niet besteed. Aangezien dit budget op basis van de CAO afspraken beschikbaar dient te blijven voor het personeel, wordt voorgesteld dit resterende budget, conform afspraak in het Georganiseerd Overleg, toe te voegen aan het budget voor gedifferentieerd belonen in 2012.

 

Wijzigingen met exogene oorzaken

Doel 6.1

Provinciefonds

-1,89

Betreft ontwikkeling accrès.

Doel 6.2

opcenten motorrijtuigen-belasting

-5,00

Op basis van de huidige inzichten wordt de baten uit opcenten Motorrijtuigenbelasting neerwaarts bijgesteld. De reden is dat er minder baten zijn vanwege toename milieu zuinige autos met vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting.

Alle begrotingswijzigingen zijn nader toegelicht in de desbetreffende programmas.

 

Programmareserves

Mutaties in stortingen en onttrekkingen programmareserves

Programma

(bedragen x € 1,0 mln)

Geprognosticeerde stand

31-12-2012*

VJN mutaties Storting

VJN

mutaties

ont­trekking

Geprognosticeerde stand

31-12-2012

na VJN

1

 Groen en Water

107,15

0,0

16,48

93,82

2

 Mobiliteit en Milieu

119,65

19,23

10,55

132,10

3

 Ruimte, Wonen en Economie

46,69

9,65

25,08

43,86

4

 Bestuur en Samenleving

9,43

1,00

3,85

1,24

5

 Integrale Ruimtelijke Projecten

12,79

0,00

0,38

12,01

6

 Middelen

9,64

0,00

0,22

1,73

 

 Totaal

305,35

29,88

56,56

278,56

* Betreft de stand bij Jaarrekening 2011, inclusief vermeerderingen en verminderingen Begroting 2012 en 1e Verzamelwijziging 2012.

Het totale saldo van de programmareserves per 31 december 2012 neemt, als gevolg van de voorgestelde begrotingswijzigingen, af met € 26,68 mln. Alle bij Jaarrekening 2011 verwerkte doorgeschoven prestaties zijn onttrokken aan de programmareserve 6 (Programma Middelen). De mutaties in reserves zijn verder toegelicht in de desbetreffende programmas. Hieronder volgt een overzicht van nieuwe deelreserves.

Nieuwe deelreserves:

Progr.

Omschrijving

Mutaties stortingen

3

Mitigatie/Energie

3,33 mln

3

Overcommittering OP-West

6,00 mln

4

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

1,00 mln

 

Investeringen

De bruto investeringen zijn met € 78,1 mln neerwaarts bijgesteld. De geraamde inkomsten zijn 56,6 mln lager dan begroot.

 

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Binnen programma 2 worden de netto investeringsbudgetten 2012 voor mobiliteit met € 90 mln neerwaarts bijgesteld. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van doorschuiven van prestaties. De (personele) capaciteit is niet voldoende om alle projecten, inclusief de doorgeschoven werkzaamheden uit voorgaande jaren, in één jaar te realiseren. Er zijn concrete maatregelen getroffen waaronder het inzetten van elders binnen de organisatie vrijgekomen capaciteit om specifiek deze doorgeschoven prestaties uit te voeren (terugdringen boeggolf). Daarnaast krijgt u binnenkort voorstellen om in het kader van het MPI met overprogrammering te gaan werken. Dit alles moet er toe leiden dat de projecten wel binnen de huidige collegeperiode gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor is het noodzakelijk dat een gedeelte van de budgetten in 2012 worden afgelaagd en over de jaren 2013 tot en met 2015 worden uitgesmeerd.

De neerwaartse bijstelling van de investeringsbudgetten mobiliteit wordt voor ca. € 9,0 mln veroorzaakt door lagere uitgaven als gevolg van aanbestedingsvoordelen.

 

Programma 6 Middelen

In februari 2011 hebben Provinciale Staten ingestemd met de deelneming van de provincie in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) Capital BV voor een bedrag van
€ 10,0 mln. Hieraan zijn enkele aan ROM-D en de Drechtsteden gestelde voorwaarden verbonden. Omdat er nog niet aan deze voorwaarden was voldaan, heeft in 2011 geen storting plaatsgevonden in de deelneming. GS hebben een definitief besluit genomen om deel te nemen in ROM-D Capital BV. Dit betekent dat voorgesteld wordt om een kapitaalkrediet van € 10,0 mln weer beschikbaar te stellen.

Bijstelling investeringsbudgetten per programma

Investeringen

(bedragen x € 1,0 mln)

Begroting 2012

(incl 1e verzamelwijziging)

Bijstelling VJN

Bijgestelde

Begroting 2012

Programma's

 

1

Groen en Water

2,41

0,00

2,41

2

Mobiliteit en Milieu

340,89

-90,03

250,86

3

Ruimte, Wonen en Economie

1,60

0,00

1,60

6

Middelen

0,04

10,00

10,04

7

Bedrijfsvoering

12,14

1,98

14,11

Totaal Uitgaven

357,08

-78,05

279,03

Programma's

 

1

Groen en Water

0,27

0,00

0,27

2

Mobiliteit en Milieu

136,30

-56,57

79,73

6

Middelen

0,80

0,00

0,80

Totaal Inkomsten

137,37

-56,57

80,80

Saldo Investeringen

219,71

-21,48

198,23

De wijzigingen zijn nader toegelicht in de desbetreffende programmas.

 

Inzet middelen voor mobiliteit

In deze paragraaf wordt ingegaan op de inzet van gereserveerde middelen voor mobiliteit in programmareserve 2 (€ 5,1 mln) en vrijval van investeringsbudgetten als gevolg van aanbestedingsvoordelen bij planmatig beheer en onderhoud (€ 5,9 mln) en Meerjarenprogramma infrastructuur (MPI) DBI (€ 3,1 mln).

Omdat het overgrote deel van de herbestemde middelen voor mobiliteit betrekking heeft op jaren na 2012, zal de technische verwerking plaatsvinden op basis van het nieuw op te stellen MPI (2013-2027), in de Begroting 2013 en/of via de Najaarsnota 2012.

 

Voorstel herbestemming middelen voor mobiliteit

Herbestemming

(bedragen x € 1,0 mln)

5,0

Randweg Voorhout

(inclusief aansluiting N444 en N443)/inpassing sportlaan Lisse

Realisatie van de Randweg Voorhout levert een positieve bijdrage aan zowel de HOV corridor als aan doorstroming van provinciaal en lokaal wegverkeer (win-win situatie). Het faciliteert de bereikbaarheid en ontsluiting van / voor nieuwbouwlocaties. Wel zijn aanpassingen nodig aan kruispunt met N443.

De keuze voor het tracee van de HOV corridor via de Sportlaan in Lisse biedt een veel betere vervoerwaarde dan andere tracees. De inpassing brengt wel hogere kosten met zich mee.

Benodigde bijdrage PZH: € 5,0 mln vanuit de vrijval te reserveren. Dit bedrag wordt eventueel verminderd met de bruidsschat in verband met overdracht van wegen.

3,5

Brug Leidsevaart (Corridor N207 Noord)

Verbreding vanwege landbouwverkeer en streefbeeld 2x2. Totale kosten € 5,0 mln, waarvan € 1,5 mln reeds gedekt via provinciale onderhoudsbudgetten.

1,6

(vervolg) Bestedingsplan sociale veiligheid

Naast de structurele bijdrage van de provincie aan het uitvoeringsprogramma sociale veiligheid, heeft PZH eenmalig € 1,6 mln beschikbaar gesteld voor concessieoverstijgende projecten (Bestedingsplan SV 2010-2011). De projecten lopen dit jaar af en worden geëvalueerd. Geslaagde projecten kunnen eventueel worden voortgezet.

1,5

Duurzaam transport: Greenpoint Holland Zeeland

Greenpoint Holland Zeeland: waterstofvulpunt en waterstofbussen op Oude Tonge. Combinatie van duurzame innovatie in het OV en economische ontwikkeling passend bij het groene profiel van Goeree.

Voorstel: voorlopig € 1,5 mln reserveren voor realisatie van het waterstofvulpunt en eenmalige bijdrage in de hogere exploitatielasten.

1,5

Kruising Gouwepark - N207 - N454

Tekort op maatregelen ten behoeve van de veiligheid in de vaarweg die samenhangen met werkzaamheden aan een brug. Het betreft een wegenproject op de kruising Gouwepark - N207 - N454.

De kruising moet worden gewijzigd; er zijn bijdragen van derden. Er resteert een tekort van
€ 1,5 mln.

0,6

Brug Eendragtspolder

Ten behoeve van recreatiegebied in ontwikkeling. Totale kosten bedragen € 3,6 mln, waarvan een deel aan PZH wordt gevraagd. Financiële risicos en uitvoering zijn verantwoordelijkheid van Recreatieschap Rottemeren, gemeente Zuidplas en gemeente Rotterdam. Benodigd bedrag: € 0,6 mln (tot mogelijk € 1,2 mln). Voorstel: vooralsnog € 0,6 mln reserveren.

0,4

Tekort op vervangen St. Sebastiaanbrug

Ten behoeve van de vervanging van de St. Sebastiaansbrug is in verband met de eisen ten aanzien van doorvaarhoogte en meerkosten voor een hogere brug inclusief remmingswerk een tekort van € 2 mln (op een totaalbedrag van € 7,5 mln). Hiervan kan € 1,6 mln worden gedekt uit vrijval lopende projecten vaarwegen

14,1

Totaal