Budgettair kader

Inleiding

In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de Begroting 2012 geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Uitgangspunt hierbij is dat de Najaarsnota budgettair neutraal is. Tegenvallers worden volledig gedekt met meevallers binnen de Begroting.

Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken worden reserves, inclusief nieuwe deelreserves weergeven. Deelreserves zijn bestemmingsreserves binnen de programmas. Onderdeel van de nieuwe deelreserves zijn doorgeschoven prestaties.

 

Verloop Algemene reserve

Bij de opstelling van de Najaarsnota 2012 is het perspectief van de Begroting 2012 (inclusief 1e Verzamelwijziging en Voorjaarsnota 2012) als uitgangspunt genomen. De Voorjaarsnota 2012 sluit op € 0. In de Najaarsnota zijn begrotingswijzigingen opgenomen die de financiële ruimte raken. Deze worden voor zover mogelijk gedekt uit meevallers binnen de Begroting. Voorgesteld wordt om het resterende voordeel te reserveren voor Frictiekosten die zich voordoen bij organisatieontwikkelingen. De stand van de algemene reserve blijft hiermee ongewijzigd, te weten € 30,0 mln. De minimale stand van de Algemene reserve conform de Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2008 is € 30,0 mln. Dit betekent dat de stand van de Algemene reserve op de norm ligt.

Ontwikkeling Algemene reserve

(bedragen x € 1 mln)

 

Stand bij Voorjaarsnota 2012

 

€ 30,00

Dekking Najaarsnota 2012

Stand Algemene reserve na Najaarsnota 2012

 

-

30,00

Afdekking risicos oorspronkelijke begroting; weerstandsvermogen

 

30,00

     

Saldo vrij inzetbaar na Najaarsnota 2012

 

0,00

 

Mutaties Financiële ruimte

Algemeen

Diverse mutaties in deze Najaarsnota raken de financiële ruimte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • beleidsrijke begrotingswijzigingen, waar PS een keuze hebben;
 • exogene ontwikkelingen, die hun oorsprong kennen in externe oorzaken;
 • meevallers bij uitvoering van het beleid;
 • technische mutaties, inclusief vrijval overlopende posten van voorgaande jaren.

Deze Najaarsnota beperkt zich tot begrotingswijzigingen die betrekking hebben op 2012. Exogene en technische mutaties met meerjarige gevolgen worden meegenomen in de Begroting 2013.

In de Najaarsnota worden voorstellen gedaan die de financiële ruimte (in positieve of negatieve zin) beïnvloeden. Per saldo valt € 5,3 mln vrij. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor de vorming van de reserve Frictie Algemeen. De opbouw van het financieel resultaat ziet er als volgt uit:

 
Belangrijkste mutaties die de financiële ruimte raken zijn (bedragen x € 1 mln):

Nadelige begrotingswijzigingen

 

Mutaties met exogene oorzaak (bijvoorbeeld uitkering Provinciefonds)

- € 6,29

Technische mutaties (bedrijfsvoering)

- € 0,83

Subtotaal

- € 7,12

   

Voordelige begrotingswijzigingen

 

Meevallers bij uitvoering beleid:

 

· Vrijval middelen G.Z-H

€ 1,50

· Overige meevallers bij uitvoering van het beleid

€ 1,99

   

Technische mutaties

€ 8,93

Subtotaal

€ 12,42

   

Saldo Najaarsnota voor reservering Frictie Algemeen

(= beleidsrijke wijziging)

€ 5,30

Een nadere specificatie met toelichtingen is opgenomen in onderstaand overzicht. Voorts zijn alle begrotingswijzigingen toegelicht bij de desbetreffende doelen in de programmas.

 
Mutaties in de financiële ruimte
Bedragen x € 1 mln.
Negatieve bedragen komen ten laste en positieve bedragen ten gunste van de financiële ruimte (algemene reserve).
i=incidenteel / s=structureel.

Beleidsrijke wijzigingen

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

-5,30

i

Bij Voorjaarsnota 2012 is gemeld dat, op basis van de huidige afspraken uit de collectieve arbeidsvoorwaarden, de verwachting is dat voor de benodigde frictiekosten bij de uitvoering van de taakstelling Focus met Ambitie (FmA) € 10,0 mln benodigd zal zijn. Derhalve is bij Voorjaarsnota 2012 al € 0,85 mln gereserveerd.

Naast FmA is er sprake van andere organisatieontwikkelingtrajecten, zoals de verzelfstandiging van de dienst G.Z-H en beëindiging van directie Omgevingsdiensten als gevolg van de vorming RUDs. Ook voor deze ontwikkelingen zullen kosten worden gemaakt voor onder andere begeleiden van personeel naar ander werk.

Voorgesteld wordt om een nieuwe reserve te vormen. Via deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen zo flexibel worden ingezet. De reserve wordt gevoed met eerder voor frictiekosten gereserveerde middelen voor OvT/PNS (€ 3,33 mln) en FmA (€ 0,85 mln). Deze middelen blijven hiermee beschikbaar voor het oplossen van fricties die voortvloeien uit OvT/PNS en FmA.

Daarnaast wordt voorgesteld om, in lijn met de bij Voorjaarsnota 2012 ingezette koers, hiervoor een deel van de bij deze Najaarsnota incidenteel vrijvallende bedrijfsvoeringsbudgetten in te zetten (€ 5,3 mln, zijnde het bedrag boven de minimum stand van de algemene reserve van € 30,0 mln). Het betreft:

 • bedrijfsvoeringsbudget G.Z-H (€ 1,5 mln);
 • prijscompensatiebudgetten (€ 0,32 mln);
 • vrijvallende balans- en subsidieverplichtingen (€ 0,98 mln);
 • vrijvallende dekking vorming RUDs (€ 5,33 mln).

Deze vrijval van middelen wordt hieronder en in de programmas nader toegelicht.

Door de in de Begroting 2012 en bij Najaarsnota 2012 geraamde onttrekkingen in 2012 ad € 1,69 mln voor frictie OvT/PNS en opheffen directie Omgevingsdiensten, is de geraamde stand van deze reserve per 31-12-2012 € 7,79 mln.

Reserve Frictie Algemeen

Stortingen

Onttrekkingen

Frictie OvT/PNS

€ 3,33 mln

€ 0,86 mln

Stelpost frictiekosten FmA

€ 0,85 mln

 

Vrijval bedrijfsvoeringsbudgetten

€ 5,30 mln

 

Directie Omgevingsdiensten

 

€ 0,83 mln

Saldo per 31-12-2012

 

€ 7,79 mln

 

Wijzigingen met exogene oorzaken

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

-1,87

i

Bijstelling algemene uitkering Provinciefonds op basis van de Junicirculaire 2012, inclusief nacalculatie voorgaande jaren.

Doel 2.2

Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid.

-2,70

i

Bij het opstellen van de Begroting 2012 zijn per abuis de via het Provinciefonds beschikbaar gestelde middelen voor de Julianasluis van € 2,7 mln aan de financiële ruimte toegevoegd.

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

-1,07

 

Bijstelling loonkostenbudget als gevolg van CAO afspraken 2012.

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

-0,65

i

Als gevolg van de huidige markt verloopt de verkoop van onroerende goederen moeizaam. Zo ook de verkoop van steunpunten en gespreide eigendommen. De geraamde opbrengsten worden daarom incidenteel naar beneden bijgesteld.

 

Meevallers bij uitvoering van het beleid

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

1,50

i

Dit betreft met name het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering G.Z-H.

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

0,04

i

Voor het uitvoeren van de digitale aspecten van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) zijn minder middelen nodig voor communicatie, voorlichtingsmateriaal en -bijeenkomsten.

0,54

i

De lasten voor het faciliteren, uitwisselen en afstemmen tussen ruimtelijke plannen van gemeenten, regio's, Rijk en provincies zijn lager dan geraamd. Dit komt doordat:

 • het merendeel van de inpassingsplannen die opgesteld worden rechtstreeks uit de desbetreffende projectmiddelen worden gefinancierd;
 • het project Merwedezone in september wordt overgedragen aan de regio;
 • voor de jaarlijkse provinciale bijdrage aan de Rijn Schelde Delta (RSD) een lagere bijdrage aan de Vlaams Nederlandse Samenwerking in de plaats komt;
 • er minder inzet op het dossier Zuidvleugel nodig is dan eerder was verondersteld.

0,40

i

De lasten voor het actualiseren van de Provinciale Structuur Visie (PSV), inclusief de uitvoeringsstrategie, zijn lager dan begroot, omdat de werkzaamheden door eigen personeel konden worden uitgevoerd.

Doel 3.2

Vraag naar en aanbod van woningen in balans

0,12

i

Vanuit de regio's is minder dan verwacht beroep gedaan op het budget voor onderzoek ten behoeve van regionale woonvisies. Daarnaast worden kosten bespaard doordat de Monitor Verstedelijking digitaal wordt uitgebracht. Alleen de bestuurlijke samenvatting wordt gedrukt. De provincie doet de ontwikkeling van de webversie in eigen beheer.

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

0,51

i/s

Lagere lasten als gevolg van:

 • afronding van het programma Provinciale Nieuwe Stijl;
 • geen bestuurskrachtmeting Provincie Zuid-Holland;
 • minder onderzoek, ondersteuning e.d. omdat GS hebben vastgesteld dat gemeenten en regio's zelf verantwoordelijk zijn voor hun taken in het lokaal bestuur;
 • onderbesteding op het budget voor beleidscoördinatie door: minder werkbezoeken GS; minder onderzoeken en minder drukwerk;
 • minder benodigd wachtgeld PS.

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

0,25

i

Door verandering van de wet op de veiligheidsregio's is er minder budget nodig voor integrale veiligheid. Bijvoorbeeld voor het organiseren van grootschalige oefeningen.

Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust

0,13

i

Voor de Zwakke Schakel Noordwijk zijn minder middelen nodig dan geraamd.

 

Technische wijzigingen inclusief vrijval overlopende posten voorgaande jaren.

Doel 1.3 Doel 3.4 Doel 4.1

Diverse doelen

0,32

i

Vrijval stelpost prijscompensatie.

Doel 1.4 Doel 2.1 Doel 2.4 Doel 4.1 Doel 6.1

Diverse doelen

0,98

i

De vrijval van balans- en subsidieverplichtingen bedraagt € 1,98 mln. In de begroting is rekening gehouden met een vrijval van € 1,0 mln. Het resterende deel valt vrij ten gunste van de financiële ruimte. De vrijval is veroorzaakt door:

 • afrekening meerjarige subsidies Vlietprojecten (€ 1,38 mln);
 • balansverplichtingen van voorgaande jaren, waarvoor geen factuur of betaling meer wordt verwacht (€ 0,6 mln).

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

0,13

 

De middelen vallen vrij als gevolg van het opheffen van de Subsidieregeling Hollandse IJssel.

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met minder hinder.

5,33

i

PS hebben met het aannemen van Motie 200 besloten dat de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUDs) in vier jaar moet worden terugverdiend. Omdat het projectbudget eerder ten laste van de financiële ruimte is gebracht, valt de dekking nu vrij ten gunste van de financiële ruimte. PS worden middels een separate notitie geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de vorming van de RUDs en Motie 200.

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

0,16

i

Bijstelling toevoeging rente aan overlopende passiva (OVP's).

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

0,14

i

Afronding en eindafrekening Project Hollandse IJssel Artery.

Doel 3.4

Een sterke regionale economie

0,03

i

Restitutie van een deel van de provinciale bijdrage aan het koopstromenonderzoek. Vanwege het grote aantal deelnemers is de geleverde financiële bijdrage hoger dan geraamd.

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

0,10

 

De bij de Voorjaarsnota gemelde taakstelling voor de Statengriffie is in deze Najaarsnota in de budgetten verwerkt.

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

0,53

i

PS hebben bij de Voorjaarsnota 2011 besloten geen budget aan Sportservice ZH beschikbaar te stellen om de Olympische ambities voor te bereiden (€ 0,13 mln).

Naar verwachting kan het oplossen van knelpunten RAS in 2012 met minder middelen worden gerealiseerd (€ 0,4 mln).

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

-0,83

 

Structurele verhoging diverse bedrijfsvoeringsbudgetten. Dit is nader gespecificeerd bij Doel 6.1.

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

1,22

i

Diverse bedrijfsvoeringsbudgetten vallen incidenteel vrij. Dit is nader gespecificeerd bij Doel 6.1.

 

Programmareserves

Mutaties in stortingen en onttrekkingen programmareserves

Programma (bedragen x € 1 mln)

Geprognosticeerde stand 31-12-2012*

NJN mutaties Storting

NJN mutaties onttrekking

Geprognosticeerde stand 31-12-2012 na NJN

1

Groen en Water

93,82

1,30

-1,84

96,95

2

Mobiliteit en Milieu

125,99

14,23

-4,36

144,58

3

Ruimte, Wonen en Economie

43,86

12,41

-2,81

59,08

4

Bestuur en Samenleving

1,24

2,03

 

3,27

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

12,01

 

0,35

11,66

6

Middelen

1,73

16,9

-3,31

15,32

           
 

Totaal

278,65

46,87

-5,35

330,86

* Betreft de stand bij Jaarrekening 2011, inclusief vermeerderingen en verminderingen Begroting 2012 en 1e Verzamelwijziging 2012 en Voorjaarsnota 2012.

Het totale saldo van de programmareserves per 31 december 2012 neemt toe met € 52,22 mln. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat middelen voor mobiliteit beschikbaar blijven voor mobiliteit. Dit verklaart de stijging van programmareserve 2. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn:

 • € 5,00 mln Impuls OV tariefacties, als gevolg van het stopzetten van de activiteiten. (doel 2.3);
 • € 2,70 mln Uitkering uit het Provinciefonds voor de Julianasluis. (doel 2.2);
 • € 1,47 mln Actualisatie van het Bestedingsplan Brede Doeluitkering 2012 (doel 2.3);
 • € 2,28 mln Vrijvallende middelen voor prijscompensatie en kapitaallasten.(doel 2.2 en 2.3 Waterbus);
 • € 0,81 mln Reservering voor kapitaallasten Baggerproject Gouwe, Aarkanaal en Oude Rijn .(doel 2.1).

Overige wijzigingen programma 2:

 • € 5,84 mln betreft bijstelling van de reservering voor toekomstige frictiekosten als gevolg van de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUDs). Provinciale Staten worden via een separate nota geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de vorming van de RUDs en motie 200 (zie ook doel 2.4).

De belangrijkste oorzaken van de stijging van de programmareserve 3 betreffen doel 3.4, Een sterke regionale economie:

 • € 5,15 mln Bodemsanering, reservering voor de 22 urgente projecten uit het Uitvoeringsprogramma Zuidvleugel;
 • € 2,91 mln via het Provinciefonds ontvangen decentralisatie-uitkering voor het project Coolport;
 • € 1,80 mln via het Provinciefonds ontvangen FES-middelen voor bedrijventerreinen.

De stijging van programmareserve 6 heeft betrekking op doorgeschoven prestaties. Deze worden hieronder afzonderlijk toegelicht.

 

Doorgeschoven prestaties Groene Hart Zuid-Holland

Eind 2011 is, naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van rijksbeleid, gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid. De voor 2012 resterende middelen worden gereserveerd om in te kunnen spelen op het kasritme van de uitvoering van dit programma in de periode 2013 tot en met 2015.

 

Doorgeschoven prestaties RodS projecten

Vanwege de inhoudelijke samenhang met het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma van de beleidsvisie Groen, is in overleg met de betreffende gemeenten besloten om de concrete uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken later te starten. Op verzoek van de provincie is er voor € 3,8 mln subsidieaanvragen ingediend. Na vaststelling van de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen zullen in 2013/2014 de beschikkingen worden afgegeven.

 

Doorgeschoven prestaties Gemeente Boskoop waterbuffer

Voor het realiseren van een duurzame Waterbuffer is in 2012 een subsidiebeschikking afgegeven aan de Gemeente Boskoop met een looptijd van 2 jaar. Deze reserve voorziet in het kasritme van de subsidiebeschikking.

Voorgesteld wordt om ten behoeve van een aantal van bovengenoemde stortingen nieuwe deelreserves in te stellen.

 
Nieuwe deelreserves: 

Progr.

Omschrijving

Mutaties stortingen

2

HOV NET Zuid-Holland Noord

5,00

3

Coolport middelen

2,91

3

Economische agenda Zuidvleugel

5,15

6

Transitie subsidies

3,15

6

Frictiekosten algemeen

7,79

6

Doorgeschoven prestaties Groene Hart Zuid-Holland

0,22

6

Doorgeschoven prestaties RodS projecten

3,80

6

Doorgeschoven prestaties Gemeente Boskoop waterbuffer

0,25

 

Investeringen

De bruto investeringen (geraamde investeringsuitgaven) zijn met € 41,25 mln neerwaarts bijgesteld. De geraamde inkomsten zijn € 2,32 mln lager dan begroot.

 
Bijstelling investeringsbudgetten per programma

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Begroting 2012 (incl. 1e wijz)

Bijstelling VJN

Bijstelling NJN

Bijgestelde Begroting 2012

Programma's

 

1

Groen en Water

2.413

0

0

2.413

2

Mobiliteit en Milieu

340.894

-90.030

-35.796

215.068

3

Ruimte, Wonen en Economie

1.600

0

0

1.600

6

Middelen

35

10.000

0

10.035

7

Bedrijfsvoering

12.138

1.975

-5.448

8.665

Totaal Uitgaven

357.080

-78.055

-41.244

237.781

Programma's

 

1

Groen en Water

270

0

0

270

2

Mobiliteit en Milieu

136.299

-56.574

-2.318

77.407

6

Middelen

801

0

0

801

Totaal Inkomsten

137.370

-56.574

-2.318

78.478

Saldo Investeringen

-219.709

21.481

38.926

-159.303

 

Mobiliteit en Milieu (programma 2)

Binnen programma 2 worden de bruto investeringsbudgetten 2012 met € 35,8 mln neerwaarts bijgesteld, waarvan € 26,0 mln als gevolg van de Rijngouwelijn. De inkomsten nemen af met € 2,3 mln, waarmee netto investeringsbudgetten 2012 met € 33,5 mln neerwaarts zijn bijgesteld. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van doorschuiven van prestaties (wijziging van de kasritmes).

Ondanks de steeds kritischer beoordeling van de omvang van de MPI kasritmes blijkt het nog steeds nodig het investeringsvolume neerwaarts bij te stellen. De ervaring leertdat ten opzichte van de onderbouwde planning van projecten nog vertraging optreedt, zonder dat vooraf te voorspellen is welke projecten hiermee te maken krijgen. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat het kasritme in enig jaar bij voor- en/of Najaarsnota (fors) neerwaarts moet worden bijgesteld, worden ten behoeve van de Begroting 2013 voorstellen voorbereid voor het instellen van een aantal beheersmaatregelen.

 

Bedrijfsvoering

Voor een aantal grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart. De uitvoering zal hoofdzakelijk plaatsvinden in de jaren 2013 en 2014. Het betreft:

 • modernisering bestuursgebouw; 
 • invoering flexibel kantoorconcept;
 • diverse onderhoudswerkzaamheden.

Het investeringsbudget 2012 wordt daarom met € 5,4 mln neerwaarts bijgesteld. Bij Begroting 2013 wordt dit budget opnieuw aangevraagd voor de afronding van deze projecten.