Bestuurlijke inleiding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2012 aan. Sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2012, inclusief 1e verzamelwijziging, heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die gevolgen hebben voor de Begroting.

Gezien de aanhoudende economische crisis werkt het rijk aan een aanvullend pakket bezuinigingen. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 10 mei jl. is aangekondigd dat al in 2012 een korting op het Provinciefonds wordt doorgevoerd van circa 30,0 mln (waarvan voor provincie Zuid-Holland 4,5 tot 5,0 mln). Met de junicirculaire 2012 wordt hierover meer informatie verwacht. Eventuele effecten voor het lopende jaar 2012 worden opgenomen in de Najaarsnota 2012.

 

Ontwikkeling provinciaal beleid

De uitvoering van het beleid is op een aantal punten bijgesteld. Zo is er sprake van Doorgeschoven Prestaties; activiteiten waarvan de afronding nog niet eerder kon plaatsvinden en in 2012 nog in uitvoering zijn. Daarnaast is sprake van een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen, al dan niet voortkomend uit rijksbeleid. Wij willen de volgende ontwikkelingen onder uw aandacht brengen:

 

Programma Groen en Water

 • Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG): De door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op het ILG-budget en de daar op volgende ingestelde beheersmaatregel van Gedeputeerde Staten hebben ook hun weerslag op de activiteiten in het boekjaar 2012. In 2012 wordt hiervoor in de plaats een nieuwe Groenagenda met Uitvoeringsprogramma opgesteld. Vooruitlopend op de vaststelling hiervan is in deze Voorjaarsnota een uitvoeringsbudget opgenomen.
 • De realisatie van de gewenste groei multifunctionele landbouwbedrijven is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen via de Groenagenda.
 • De bezuinigingen van onder andere het Rijk kunnen er toe leiden dat de beoogde verbetering van de waterkwaliteit niet tijdig wordt gerealiseerd (doel 1.2).
 • Wat betreft de instandhoudingsdoelen N2000: De besluitvorming rond de Programmatische Aanpak Stikstof is nog niet afgerond. Hierdoor zijn de aanwijzingsbesluiten van het Rijk inzake de gebieden vertraagd, waardoor ook de vaststelling van de 23 Zuid-Hollandse beheerplannen Natura 2000 is vertraagd. Dit leidt er toe dat nog niet kan worden aangegeven of en in welke mate voldaan wordt aan de instandhoudingsdoelen (doel 1.4).

 

Programma Mobiliteit en Milieu

 • Het meerjarig Investeringsprogramma (MIP) wordt geactualiseerd. Enkele projecten worden in de tijd verschoven (project Westland, planmatig onderhoud, Parallelstructuur A12, Functionaliteit (vaar)wegen). Per saldo wordt 81,0 mln afgeraamd en doorgeschoven naar latere jaren.
 • Op de projecten Planmatig Onderhoud en Functionaliteit (vaar)wegen is een aanbestedingsvoordeel behaald van 9,0 mln. Hiervoor wordt een nieuw bestedingsvoorstel aangeboden.

 

Programma Ruimte Wonen en Economie

 • De Beleids Agenda Economie en Energie 2012-2015 is opgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten. Voor de uitvoering van de Beleidsvisie en de Uitvoeringstrategie zet de provincie tot en met 2015 77,7 mln in.
 • De bezuinigingen op de subsidies, uitgevoerd conform het Hoofdlijnenakkoord, hebben in 2012 geleid tot enkele knelpunten. Om deze knelpunten op de beleidsvelden Economie en Recreatie het hoofd te bieden heeft een herallocatie van middelen plaatsgevonden ter grootte van
  1,3 mln.

 

Programma Bestuur en Samenleving

 • Het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg vraagt meer inzet dan verwacht. Het Rijk heeft hiertoe de doeluitkering Jeugdzorg verhoogd. De kosten worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde gelden.
 • De taak Restauratie Rijksmonumenten is per 2012 gedecentraliseerd naar de provincies. Deze nieuwe taak wordt uitgevoerd met de daarvoor via het Provinciefonds beschikbaar gestelde middelen.

Voor meer informatie over deze en andere ontwikkelingen wordt verwezen naar de toelichtingen die bij de afzonderlijke programmas zijn opgenomen.

 

Ontwikkeling financiële begroting 2012

De Begroting 2012, inclusief 1e verzamelwijziging, is financieel sluitend.

De inkomsten van de provincie nemen in 2012 af door enerzijds tegenvallende opbrengsten uit de opcenten Motorrijtuigenbelasting (5,0 mln) en anderzijds een lagere Algemene Uitkering uit het Provinciefonds ( 1,9 mln).

De omvang van de begroting wordt verder beïnvloed door de beleidsontwikkelingen en de doorgeschoven prestaties vanuit voorgaande jaren. Het boekjaar 2011 is afgesloten met een voordelig rekeningsaldo van 19,0 mln. Conform het geldende beleid wordt het voordelige resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve. Het voordelige verschil 2011 is voor een deel veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van een aantal geplande activiteiten. De uitvoering daarvan wordt in 2012 voortgezet.

De bij Najaarsnota 2011 reeds aangemelde doorgeschoven prestaties zijn in 2011 gereserveerd in programmareserve 6 en worden nu ter begroting gebracht.

Ten slotte is sprake van een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen 2012, al dan niet voortkomend uit rijksbeleid, die ter begroting worden gebracht.

Per saldo levert deze Voorjaarsnota 2012 een extra claim op de financiële ruimte van 24,09 mln. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve. De omvang van de Algemene reserve komt hiermee op 30,0 mln en komt op het normbedrag.

De Begroting 2012 is na deze wijziging weer financieel sluitend.