Bestuurlijke inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2012 aan. Sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2012, inclusief 1e verzamelwijziging en de Voorjaarsnota 2012 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die gevolgen hebben voor de Begroting.

Bij de Voorjaarsnota 2012 is aangekondigd dat (vanuit verwachte rijksbezuinigingen) een negatieve ontwikkeling op het Provinciefonds werd verwacht van € 30,0 mln (met als aandeel voor Zuid-Holland hierin een bedrag van € 4,5 mln á € 5,0 mln). In afwachting van de junicirculaire is deze verwachte korting niet in de Voorjaarsnota verwerkt. Op basis van de junicirculaire kan worden vastgesteld dat de negatieve ontwikkeling voor 2012 uiteindelijk minder groot uitvalt dan eerder werd verwacht. Per saldo komt het nadelig verschil voor Zuid-Holland uit op een bedrag van € 1,9 mln. Voor 2012 is dit verwerkt in deze Najaarsnota. Het structurele nadelige effect van de junicirculaire bedraagt ca. € 4,5 mln. Dit wordt verwerkt in de Begroting 2013. Daarnaast is de provincie geconfronteerd met tegenvallende inkomsten uit verkoop van onroerend goed, als gevolg van de economische crisis (nadeel € 0,65 mln). Tot slot leiden de nieuwe CAO-afspraken tot een stijging van de loonkosten met € 2 mln.

Om deze door exogene oorzaken ontstane tegenvallers op te kunnen vangen, is de begroting in aanloop naar de Najaarsnota nogmaals kritisch beoordeeld. Gebleken is dat, zonder aantasting van de prestatieafspraken, circa € 3,5 mln in 2012 niet meer benodigd is. Hierin zijn begrepen bedrijfsvoeringsmiddelen van de dienst Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) ad € 1,5 mln. Daarnaast vloeit € 8,94 mln om technische redenen terug naar de financiële ruimte. Hierin is begrepen € 5,33 mln in verband met het terugverdienen van de projectkosten van de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Dit betreft uitvoering van motie 200. Provinciale Staten worden middels een separate nota geïnformeerd over het terugverdieneffect en de voortgang van de uitvoering van motie 200.

Mede dankzij bovenstaande vrijval van middelen sluit deze Najaarsnota met een positief saldo van € 5,3 mln.

Ten behoeve van de frictiekosten die verband houden met het organisatieontwikkelingstraject OvT/PNS is enkele jaren geleden een reserve gevormd. Terwijl nog niet alle fricties die zijn ontstaan bij OvT/PNS zijn opgelost, zijn inmiddels nieuwe organisatieontwikkelingstrajecten gestart. Het betreft Focus met Ambitie (FmA), opheffen directie Omgevingsdiensten (DO) als gevolg van de vorming van de RUDs en de verzelfstandiging van de dienst G.Z-H. Ook deze trajecten zullen de nodige fricties met zich meebrengen. Het positief saldo bij Najaarsnota biedt de mogelijkheid om hiervoor middelen te reserveren. Daarom wordt voorgesteld om de bestaande reserve voor Frictiekosten OvT/PNS en de stelpost Frictiekosten FmA om te zetten naar één nieuwe reserve Frictie Algemeen. De nieuwe reserve wordt gevoed met de resterende middelen die eerder voor frictiekosten werden gereserveerd en het voordelige saldo van deze Najaarsnota.

Naast bovenstaande reservering voor frictiekosten bevat deze Najaarsnota geen beleidsrijke mutaties. Er worden geen afwijkingen verwacht bij de realisatie van de in de Begroting 2012 opgenomen effectindicatoren. Wel is er sprake van het doorschuiven van prestaties; activiteiten waarvan de afronding niet in 2012 zal plaatsvinden en in 2013 nog in uitvoering zijn. Deze zijn nader toegelicht in het Budgettair Kader en in de programmas.