Bestuurlijke inleiding

Na de verkiezingen van maart 2011 is in Zuid-Holland een nieuw provinciaal bestuur aangetreden. De nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP en D66 heeft haar ambities verwoord in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte. In deze Begroting 2012 presenteren wij als bestuur van Zuid-Holland de uitwerking van onze ambities in concrete beleidsmatige en financiële keuzes voor 2012, met een doorkijk naar 2015.

De politiek-bestuurlijke context waarin de Begroting 2012 tot stand is gekomen, is een bijzondere. In zowel het regeerakkoord van het kabinet-Rutte als het bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de verschillende overheidslagen een duidelijk en onderscheidend eigen profiel gekregen. Het profiel van provincies ligt daarin op ruimtelijk-economisch terrein, met als kerntaken ruimte, regionale economie, natuur en verkeer en vervoer. In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 wordt een vergelijkbare keuze gemaakt, door in te zetten op de kerntaken van Zuid-Holland: ruimte scheppen voor economische groei, forse verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte. Hierbij zullen wij ons ruimtelijk instrumentarium nadrukkelijker inzetten. Daarnaast blijven wij jeugdzorg uitvoeren zolang wij daarvoor wettelijk verantwoordelijk zijn, met oog voor een goede kwaliteit en toegankelijkheid. Wij willen onze ambities in 2012 en de jaren daarna samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers realiseren.

Inzetten op de kerntaken betekent ook extra hierop investeren. Zeker nu er minder financiële middelen beschikbaar zijn, is het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten essentieel. Dat alles maakt de opgave voor de Begroting 2012 groot. De provincie Zuid-Holland staat voor de uitdaging met beperkte middelen haar meerwaarde op de provinciale kerntaken te tonen. In deze dichtstbevolkte provincie van ons land is meer dan ooit behoefte aan een middenbestuur dat uitwerking geeft aan hoofdlijnen bij ruimtelijk-economische inrichtingsvragen.

In deze Begroting is invulling gegeven aan de in het Hoofdlijnenakkoord opgenomen intensiveringen op de kerntaken. Daarnaast is concreet invulling gegeven aan de hiervoor benodigde heroverwegingen. Naast bezuinigingen op onze organisatie en externe inhuur gaan wij de komende jaren subsidies afbouwen die niet tot onze provinciale kerntaken behoren. In een apart voorstel is op inzichtelijke wijze voor de gehele periode 2012-2015 invulling gegeven aan de subsidietaakstelling. Door kritisch te kijken naar de subsidies voor niet-kerntaken is er zelfs meer geld vrijgemaakt dan in het Hoofdlijnenakkoord bepaald. Hierdoor is nog meer geld beschikbaar om in te kunnen zetten op de kerntaken.

Samen met onze medewerkers wordt invulling gegeven aan de taakstelling op organisatie en externe inhuur. Dit proces is echter niet slechts een bezuinigingsopgave. Doel is ook een ambtelijke organisatie die flexibel is en toekomstbestendig ingericht. Hierdoor kunnen we daadwerkelijk excelleren op onze kerntaken: Focus met ambitie! Dit zorgt er ook voor dat de provincie een aantrekkelijke werkgever is en blijft.